1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Jak wyegzekwowa? sp?at? po?yczki od znajomego?

Jak wyegzekwowa? sp?at? po?yczki od znajomego?

Jak wyegzekwowa? sp?at? po?yczki od znajomego?

Stare przys?owie mówi „dobry zwyczaj, nie po?yczaj”. Drugie przypomina – „chcesz straci? przyjaciela, po?ycz mu pieni?dze”. Oba niestety bardzo cz?sto znajduj? odzwierciedlenie w rzeczywisto?ci. Wi?kszo?? ludzi czuje mniejsz? presj? sp?aty, je?li po?yczki nie udziela im bank lub instytucja po?yczkowa, a osoba prywatna. To za? skutkuje tym, ?e osoba, która udzieli?a po?yczki, niekiedy miesi?cami musi upomina? si? o zwrot pieni?dzy. Po jakie ?rodki mo?e wtedy si?gn?? i czy gwarantuj? jej one odzyskanie utraconych funduszy?

Pierwszy krok, czyli pisemne wezwanie do zap?aty

Zanim jeszcze zaczniemy oficjaln? procedur? wyegzekwowania nale?no?ci, dobrze zastanowi? si?, czy nie jest ju? na to za pó?no. Niestety, skrupu?y wobec znajomych cz?sto prowadz? do tego, ?e o nale?no?? dopomina si? nieoficjalnie i zbyt d?ugo. Tymczasem, mo?e doj?? do przedawnienia – jest to 10 lat (w sejmie trwaj? prace nad skróceniem tego okresu do 6 lat), je?li nie zosta?a okre?lona data zwrotu po?yczki, lub 3 lata – je?li umowa zosta?a zawarta na czas okre?lony. Dopiero oficjalne zwrócenie si? o zwrot po?yczki przerwie bieg przedawnienia.

Warto wi?c wys?a? stosowne pismo do d?u?nika, w którym wyra?nie b?dzie domaga?o si? sp?aty oraz wyznaczy si? jej termin. Pismo takie nale?y wys?a? listem poleconym, najlepiej z potwierdzeniem odbioru, cho? nie jest to wymagane. Dobrze jest nie poprzesta? na jednym takim upomnieniu, a w nast?pnym zastosowa? nawet nazw? „przeds?dowe wezwanie do zap?aty”. Cho? nie wywo?uje ono ?adnych skutków prawnych, mo?e podzia?a? mobilizuj?co na d?u?nika.

Nakaz zap?aty w trybie upominawczym

Je?li wezwanie do zap?aty nie przyniesie skutku, mo?na zwróci? si? do s?du rejonowego lub e-S?du o wydanie nakazu zap?aty w trybie upominawczym. Wtedy nie b?dzie konieczno?ci przeprowadzania rozprawy, a s?d wyda stosowny nakaz na posiedzeniu zamkni?tym. Taki dokument nab?dzie ju? mocy prawnej, ale je?li w ci?gu 14 dni od jego wydania d?u?nik wniesie sprzeciw – konieczne b?dzie przeprowadzenie przewodu dowodowego w s?dzie cywilnym w?a?ciwym dla miejsca zamieszkania wierzyciela.

Pozew cywilny – czasami smutna konieczno??

Wniesienie wniosku do s?du cywilnego jest ostateczno?ci?, ale w wielu przypadkach jedyn? skuteczn? mo?liwo?ci? wyegzekwowania d?ugu od wymiguj?cego si? od sp?aty znajomego. Skierowanie sprawy na drog? s?dow? b?dzie si? niestety wi?za? z pocz?tkowymi op?atami, które ponie?? musi powód. Je?eli spraw? wygra, a s?d uzna zasadno?? d?ugu i wyda nakaz zap?aty, koszty post?powania zostan? jednak przeniesione na d?u?nika. Obecnie op?aty s?dowe wynosz?:

 • 30 z?otych, je?li warto?? przedmiotu sporu jest nie wi?ksza ni? 2000 z?otych;
 • 100 z?otych dla maksymalnej warto?ci nale?no?ci 5000 z?otych;
 • 2500 z?otych, je?li nale?no?? zawiera si? w zakresie 5000-7500 z?otych;
 • 300 z?otych przy d?ugu w granicach 7500-10 000 z?otych;
 • 5% warto?ci nale?no?ci, je?li ta jest wi?ksza ni? 10 000 z?otych.

W s?dzie trzeba b?dzie dowie?? tego, ?e po?yczka rzeczywi?cie zosta?a udzielona, a d?u?nik nie sp?aca po?yczki – to nie na d?u?niku, a w?a?nie na osobie wnosz?cej o rozpraw? cywiln? ci??y taki obowi?zek. Je?li uda si? to przed s?dem udowodni?, powód, oprócz sp?aty kwoty kapita?owej, mo?e ??da? równie? dokonania sp?aty odsetek.

Dowody na udzielenie po?yczki na wag? z?ota

Zabezpieczenie sp?aty po?yczki od znajomego jest rzecz? kluczow?, niezale?nie od tego, jak dobry jest to znajomy i jak bardzo mu si? ufa. W ka?dym przypadku zalecane jest wi?c spisanie umowy po?yczki. Jest to opcja bezp?atna i dopuszczalna w ka?dej formie, je?li tylko dzi?ki niej b?dzie mo?liwe zidentyfikowanie:

 • stron umowy, czyli osoby udzielaj?cej po?yczki oraz odbiorcy pieni?dzy;
 • kwoty po?yczki;
 • zasad sp?aty po?yczki;
 • daty zawarcia umowy, daty wyp?aty pieni?dzy po?yczaj?cemu oraz daty sp?aty;
 • ewentualnych odsetek.

Oczywi?cie umowa nie jest jedynym sposobem zabezpieczenia sp?aty. Do?? cz?sto stosowane s? równie? weksle czy przew?aszczenia – o ich zastosowaniu, a tak?e o innych rodzajach zabezpiecze? mo?na przeczyta? w artykule „Po?yczasz komu? pieni?dze? Zabezpiecz si? przed brakiem sp?aty”.

Dobrze pami?ta?, ?e po?yczka prywatna nie musi zosta? zawarta na czas okre?lony. Mo?na udzieli? jej bezterminowo, ale je?li chce si? odzyska? pieni?dze w takim przypadku, nale?y najpierw wystosowa? do osoby po?yczaj?cej wypowiedzenie umowy po?yczki. D?u?nik b?dzie wtedy zobowi?zany do zwrotu ca?ej kwoty w ci?gu 6 tygodni. Wypowiedzenie, je?li takie mia?o miejsce, równie? powinno zosta? przedstawione w s?dzie.

Mo?e doj?? jednak do sytuacji, w której d?u?nik przyzna, ?e co prawda podpisa? umow?, ale do wyp?aty po?yczki nigdy nie dosz?o. Je?li chce si? przed tym zabezpieczy?, warto kwot? po?yczki po prostu przela? na konto znajomego lub sporz?dzi? o?wiadczenie o przekazaniu pieni?dzy, podpisane zarówno przez po?yczkodawc?, jak i po?yczkobiorc?. Ten dowód równie? b?dzie niezb?dny w post?powaniu s?dowym. Warto?ciowe b?dzie równie? pokazanie, ?e ju? wielokrotnie i bezskutecznie dopomina?o si? o sp?at? po?yczki, a potwierdzeniem tego b?d? wezwania do zap?aty.

Sprzeda? d?ugu si? op?aca?

Je?eli wzi?? pod uwag? kwot?, jak? mo?na uzyska? na takiej transakcji – nie jest to opcja ca?kiem op?acalna. Cho? wierzyciel ma pe?ne prawo sprzeda?y d?ugu firmie windykacyjnej, zwykle tego nie robi, gdy? firma ta zap?aci mu tylko okre?lony, do?? niski procent warto?ci d?ugu. Mo?na jednak przemy?le? tak? mo?liwo??, je?li nie chce si? ?mudnie dochodzi? swojego w post?powaniu s?dowym lub wierzycielowi zale?y na czasie odzyskania pieni?dzy. W takim przypadku trzeba jednak dobrze udokumentowa? fakt udzielenia po?yczki i wyp?aty pieni?dzy, gdy? ?adna firma windykacyjna d?ugu powsta?ego na podstawie umowy ustnej nie przyjmie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *