1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak wygl?da procedura zaci?gni?cia po?yczki?

Jak wygl?da procedura zaci?gni?cia po?yczki?

Jak wygl?da procedura zaci?gni?cia po?yczki?

Z mo?liwo?ci, jakie stwarzaj? po?yczki, decyduje si? skorzysta? coraz wi?cej osób. Dodatkowa gotówka przydaje si? w ró?nych sytuacjach i cz?sto okazuje si? by? jedyn? metod? pozwalaj?c? na wybrni?cie z tarapatów – zw?aszcza wtedy, kiedy liczy si? szybka reakcja. Chwilówki, zgodnie ze swoj? nazw?, pozwalaj? na wykorzystanie pozyskanych ?rodków w bardzo krótkim czasie od z?o?enia wniosku o ich przyznanie. To za? niejednokrotnie pomaga unikn?? nieprzyjemnych konsekwencji zwi?zanych z brakiem odpowiedniej sumy gotówki w nag?ych, awaryjnych sytuacjach. Pomimo tak wielu zalet charakteryzuj?cych chwilówki, wiele osób potrzebuj?cych finansowej pomocy wci?? z wielk? doz? ostro?no?ci, a nawet sceptycyzmu, rozwa?a mo?liwo?? skorzystania z po?yczki. Dlaczego tak si? dzieje? Otó? w du?ej mierze wynika to z braku wystarczaj?cej wiedzy na temat chwilówek oraz z tego, ?e nie wiemy, na jakich zasadach dzia?aj?, jak wygl?da ca?a procedura ich przyznawania. Aby nieco rozwia? te w?tpliwo?ci, spróbujemy przybli?y? zarówno przebieg rozpatrywania wniosku o udzielenie po?yczki, jak i pozosta?e formalno?ci z ni? zwi?zane.

Dla kogo chwilówka?

Nie sposób rozpocz?? opisu przebiegu przyznawania szybkiej po?yczki bez jej krótkiej charakterystyki. Zacznijmy wi?c od wyja?nienia zasad dotycz?cych chwilówek. Zasadniczo mo?na powiedzie?, ?e s? one bardzo proste. Wystarczy wybra? w?a?ciw? ofert?, prawid?owo przej?? przez procedur? zwi?zan? z wnioskiem i innymi formalno?ciami, by krótko potem po?yczona suma znalaz?a si? na naszym koncie, gotowa do wykorzystania wedle naszego uznania. Je?eli s?dzimy, ?e to, co w teoretycznie wydaje si? by? bardzo proste, w praktyce mo?e okaza? si? o wiele trudniejsze, mo?emy by? pewni, ?e ta teoria nie dotyczy chwilówek. W ich przypadku wszystko okazuje si? by? zaskakuj?co ?atwe od samego pocz?tku a? do ko?ca.

Zasady przyznawania po?yczek, cho? mog? ró?ni? si? od siebie w zale?no?ci od rodzaju propozycji przygotowanej przez poszczególne instytucje po?yczkowe, tak naprawd? opieraj? si? na kilku ogólnych za?o?eniach, w my?l których ca?y proces zaci?gania po?yczki ma si? odby? szybko, ?atwo i wygodnie dla klienta. To w?a?nie z tego powodu zdecydowana wi?kszo?? instytucji po?yczkowych zrezygnowa?a z restrykcyjnych wymaga? wobec klientów, zast?puj?c je ?atwymi do spe?nienia wymaganiami. Po?yczkobiorca bardzo cz?sto nie musi t?umaczy? si? z tego, ile i w jaki sposób zarabia, oraz czy jego dochód osi?ga okre?lon? warto??.

Niektóre oferty umo?liwiaj? skorzystanie z po?yczek tak?e tym osobom, których przychody s? nieregularne i stosunkowo niskie. Firmy udzielaj?ce chwilówek bardzo cz?sto rezygnuj? równie? z weryfikacji historii kredytowej klienta, w zamian oczekuj?c od niego na przyk?ad przedstawienia wyci?gu z konta bankowego czy te? kopii rachunków potwierdzaj?cych jego wyp?acalno??. Odpowiadaj?c wi?c na pytanie dotycz?ce tego, kto mo?e skorzysta? z chwilówki, ?mia?o mo?na powiedzie?, ?e praktycznie ka?dy, kto tylko jej potrzebuje.

Jak wzi?? po?yczk??

Skoro wiemy ju?, kto mo?e skorzysta? z szybkiej po?yczki, pora dowiedzie? si?, jak to dzia?a. Na pocz?tek nale?y wybra? najlepsz? ofert? chwilówki, która b?dzie w sposób optymalny dostosowana do naszych potrzeb. Jak to zrobi?? Poszukiwania powinni?my rozpocz?? od zapoznania si? z zasadami chwilówek dost?pnych w ofercie kolejnych instytucji po?yczkowych. Pami?tajmy, ?e im wi?ksza rozbie?no?? propozycji, tym wi?ksze mo?liwo?ci wyboru pozostaj? do naszej dyspozycji. Je?li nie posiadamy wystarczaj?cej ilo?ci czasu potrzebnego do dokonania stosownych zestawie?, mo?emy skorzysta? z dost?pnych w formie online wygodnych i bardzo praktycznych porównywarek chwilówek.

W swoich wyborach warto uwzgl?dni? ogólne warunki po?yczki, takie jak termin oraz sposób sp?aty, wysoko?? prowizji i ewentualnych op?at dodatkowych, jak równie? wysoko?? kwoty, któr? zamierzamy po?yczy?. Je?li ju? wybierzemy najkorzystniejsz? dla nas ofert?, musimy zapozna? si? z regulaminem placówki, z us?ug której zamierzamy skorzysta?. Przeanalizujmy zakres jej do?wiadczenia, a tak?e opinie klientów.

Chc?c z?o?y? wniosek o udzielenie po?yczki, mo?emy skorzysta? z jednej z dwóch dost?pnych opcji – albo udajemy si? do siedziby instytucji po?yczkowej, albo wype?niamy wniosek w formie elektronicznej. We wniosku musimy umie?? swoje dane personalne wraz z numerem PESEL oraz numerem i seri? dowodu osobistego, a tak?e poda? sta?y adres zameldowania, numer rachunku bankowego, dane s?u??ce do kontaktu (numer telefonu kontaktowego lub/i adres email). Musimy w nim te? zawrze? ogólne warunki po?yczki, jakimi jeste?my zainteresowani, a wi?c kwot?, termin oraz sposób sp?aty zobowi?zania (sp?ata jednorazowa b?d? system ratalny).

Je?eli po?yczkodawca wymaga przedstawienia za?wiadcze? dotycz?cych na przyk?ad formy zatrudnienia, musimy oczywi?cie stosowne za?wiadczenie do??czy? do wniosku. Poprawnie wype?niony wniosek mo?emy z?o?y? osobi?cie w placówce wybranej firmy lub przes?a? w wersji elektronicznej (dokumenty do??czamy do elektronicznego wniosku w formie skanu). Po zako?czeniu procedury weryfikacyjnej po?yczkobiorca zostaje poinformowany o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu jego pro?by. W przypadku jej akceptacji, przedstawiciel danej firmy, w oparciu o zasady udzielania po?yczek w niej obowi?zuj?ce, przygotowuje umow?, któr? nast?pnie musi podpisa? po?yczkobiorca.

I tutaj ponownie w zale?no?ci od wybranej formy kontaktu, mo?e to zrobi? online, osobi?cie w biurze lub te? poczeka? na kuriera, który przywiezie gotow? do podpisania umow? bezpo?rednio pod wskazany adres. Po jej podpisaniu klient otrzymuje informacj? o zako?czeniu ca?ej procedury oraz o terminie przelania po?yczonej sumy na jego indywidualne konto bankowe. Po otrzymaniu w?a?ciwego przelewu po?yczkobiorca mo?e przeznaczy? pozyskane ?rodki na dowolny cel, zgodnie z w?asnymi potrzebami.

Szybka po?yczka – czy to dobry pomys??

Analizuj?c ca?y proces zaci?gania po?yczki, z ?atwo?ci? mo?na zauwa?y?, ?e nie jest on skomplikowany i nie wymaga po?wi?cania du?ej ilo?ci czasu czy energii. Je?li wi?c rzeczywi?cie potrzebujemy dodatkowych ?rodków i chcemy w krótkim czasie z nich skorzysta?, chwilówka wydaje si? by? najlepszym rozwi?zaniem. Jednak ze wzgl?du na to, ?e jest ona rodzajem zad?u?enia finansowego, w trosce o w?asne bezpiecze?stwo starajmy si? zachowa? maksymaln? ostro?no?? na ka?dym etapie procesu zaci?gania po?yczki. Nie zapominajmy te? o tym, ?e zanim udost?pnimy swoje dane osobowe przy pomocy Internetu, musimy sprawdzi?, czy firma, do której je przysy?amy, jest rzetelna i dzia?a w sposób legalny. Dzi?ki temu z pewno?ci? uda nam si? unikn?? nieprzyjemnej sytuacji zwi?zanej z wyciekiem danych osobowych, której skutki mog?yby by? dla nas bardzo niebezpieczne.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *