1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak wygl?daj? licytacje komornicze?

Jak wygl?daj? licytacje komornicze?

Jak wygl?daj? licytacje komornicze?

Licytacja komornicza jest ostatnim krokiem w procesie egzekucji d?ugu. Komornik ma obowi?zek uczyni? wszystko, by zaspokoi? roszczenia wierzyciela w jak najwy?szym stopniu i wszystkimi sposobami dozwolonymi przez prawo. Zaj?cie maj?tku, je?li takowy d?u?nik posiada, jest szybkim i do?? efektywnym sposobem na odzyskanie wierzytelno?ci, zw?aszcza je?eli nale?no?? egzekucyjna jest wysoka. Samo dokonanie zaj?cia na koncie lub wynagrodzeniu mog?oby by? zbyt czasoch?onne lub bezskuteczne, ale kwota pochodz?ca ze sprzeda?y samochodu lub nieruchomo?ci mo?e by? ju? wystarczaj?ca.

W jaki sposób komornik wyprzedaje maj?tek d?u?nika?

Zanim jeszcze dojdzie do licytacji, komornik musi dokona? zaj?cia ruchomo?ci lub nieruchomo?ci posiadanych przez d?u?nika. W przypadku nieruchomo?ci mo?e tego dokona? elektronicznie, gdy? przys?uguj? mu uprawnienia pozwalaj?ce sprawdzi?, czy i gdzie d?u?nik posiada nieruchomo??, a nast?pnie w ten sam sposób dokona? wpisu na hipotece. Zaj?cie ruchomo?ci nast?puje podczas wizyty domowej (a trzeba pami?ta?, ?e mo?e ona nast?pi? nawet pod nieobecno?? d?u?nika lub z asyst? policji) i mo?e by? przeprowadzone na ka?dym sprz?cie, który znajduje si? w domu. Komornik nie musi stwierdza? faktycznej przynale?no?ci danej rzeczy do d?u?nika – wystarczy, ?e uzna, i? znajduje si? w jego w?adaniu. Po ka?dym zaj?ciu komornik obowi?zany jest sporz?dzi? protokó? opisuj?cy zaj?ty maj?tek oraz za??czy? wycen? jego warto?ci.

Nawet po zaj?ciu, d?u?nik mo?e skutecznie rozporz?dza? dan? rzecz?, ale tylko w sposób, który wskazuje na codzienny i normalny u?ytek. Nie mo?e jej sprzeda? ani odda? komu? innemu. W mi?dzyczasie komornik oficjalnie ustala miejsce oraz dat? licytacji, a nast?pnie og?asza j? publicznie przynajmniej 2 tygodnie przed jej planowanym terminem na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, na w?asnej stronie internetowej, w siedzibach s?du oraz w poczytnej prasie lokalnej.

Kto mo?e wzi?? udzia? w licytacji?

Jedynymi warunkami przyst?pienia do licytacji s?: wyra?enie ch?ci wzi?cia udzia?u oraz wp?acenie r?kojmi na rachunek s?dowy w wymaganym terminie. Jej wysoko?? wynosi 10% warto?ci licytowanego przedmiotu. Je?li te warunki nie zostan? spe?nione, licytant nie zostanie dopuszczony do licytacji.

W przypadku, gdy wygra si? licytacj?, nale?y ui?ci? pozosta?e 90% warto?ci zakupionego przedmiotu. Nie warto zaniecha? tej sprawy, gdy? w przypadku rezygnacji z wygranej licytacji, r?kojmia przepada. Je?li jednak licytowany przedmiot nie zostanie kupiony lub kupi go kto? inny, r?kojmia wraca do jej w?a?ciciela.

Dobrze te? pami?ta? o tym, i? za przedmioty o warto?ci mniejszej ni? 500 z?otych nale?y zap?aci? od razu. Je?eli licytowany przedmiot wart jest wi?cej, od razu wp?aca si? przynajmniej 20% ceny (ale nie mniej ni? 500 z?otych), a pozosta?? cz??? najpó?niej do po?udnia nast?pnego dnia. Jednak?e, w przypadku zakupu nieruchomo?ci na licytacji komorniczej, pieni?dze mo?na wp?aci? w ci?gu dwóch tygodni, a je?li zajdzie taka potrzeba mo?na, za zgod? s?du, wyd?u?y? ten okres do 30 dni. Maj?c zamiar wzi?? udzia? w licytacji, nale?y by? wi?c dobrze przygotowanym finansowo

Jak przebiega licytacja?

Licytacja odbywa si? zwykle w dwóch terminach i od tego zale?y, za jak? cen? zostan? wystawione zaj?te przedmioty. Podczas pierwszej z nich, ceny wywo?awcze wynosz? zwykle ¾ oszacowanej przez komornika warto?ci (zazwyczaj jest to ?rednia rynkowa). Je?li ?aden przedmiot nie zostanie sprzedany lub na pierwszej licytacji nie osi?gni?to zak?adanej kwoty mog?cej pokry? wierzytelno??, komornik na wniosek wierzyciela mo?e zarz?dzi? drugi termin. Tym razem, cena wywo?awcza nie przekroczy jednak ½ warto?ci przedmiotu.

Niestety, licytacja zwykle prowadzona jest w miejscu zamieszkania d?u?nika. To w?a?nie tam zbieraj? si? licytanci oraz komornik. Prowadzi on licytacj? w sposób nieró?ni?cy si? od tego, jaki znany jest z domów aukcyjnych. Komornik-licytator odczytuje protokó? zaj?tej rzeczy, wymienia jej parametry oraz stan techniczny, a nast?pnie podaje cen? wywo?awcz? i czeka na zg?oszenia osób, które gotowe s? kupi? licytowany przedmiot w takiej cenie. Nast?pnie oferta zostaje podwy?szana do najwy?szej zaproponowanej przez uczestników kwoty. Je?li dojdzie do momentu, w którym oferta zostanie wyczytana trzy razy, a ?aden z licytantów nie zaproponuje wi?kszej kwoty, licytacja zostaje uznana za zako?czon?, a przedmiot trafia do tego, kto zaproponowa? najwy?sz? cen?. Przebicie oferty zwykle ustalane jest procentowo w stosunku do warto?ci licytowanego przedmiotu – w przypadku nieruchomo?ci jest to 1%.

Zakup nieruchomo?ci na licytacji – czy to si? op?aca?

Na pierwszy rzut oka, kupno licytowanej nieruchomo?ci mo?e by? naprawd? op?acalne. Warto?ci takich lokali sprzedawane s? zazwyczaj w cenach du?o ni?szych ni? rynkowe. Pogo? za oszcz?dno?ci? lub zyskiem mo?e by? jednak op?akana w skutkach, je?li nie zwraca si? uwagi na nic innego, w tym tak?e na status prawny lokalu. Oczywi?cie, komornik ma obowi?zek umo?liwi? licytantom dost?p do wszystkich informacji o stanie mieszkania, ale cz?sto bywa tak, ?e bagatelizuj? oni fakt, ?e w lokalu dalej kto? mieszka.

Wyegzekwowanie wyprowadzki w takim przypadku b?dzie nadzwyczaj trudne i konieczne b?dzie przeprowadzenie s?dowego post?powania eksmisyjnego. Mo?e by? ono zak?ócone przez wiele czynników, które uniemo?liwi? lub do granic mo?liwo?ci przed?u?? eksmisj?. Warto si? z takimi czynnikami zapozna? – pisali?my ju? o tym w artykule „Eksmisja z mieszkania za d?ugi po?yczkowe? Czy to mo?liwe?”. W konsekwencji nowy w?a?ciciel cz?sto latami mo?e boryka? si? z niemo?no?ci? usuni?cia lokatorów z mieszkania, nawet je?li ci nie b?d? dba? o mieszkanie w sposób ra??cy – niszczy? je, nie op?aca? czynszu lub rachunków.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *