1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak wyj?? ze spirali d?ugów po?yczek chwilówek?

Jak wyj?? ze spirali d?ugów po?yczek chwilówek?

znaki zapytania

Kiedy po raz pierwszy decydujemy si? na zaci?gni?cie chwilówki, traktujemy j? zazwyczaj jako zastrzyk gotówki, który podreperuje domowy bud?et w przypadku dodatkowych lub niespodziewanych wydatków. Sprawa zaczyna si? komplikowa?, gdy bierzmy kolejne kredyty. Kiedy sp?acamy je w terminie, nie ma problemu. Je?li jednak zaczynamy mie? trudno?ci z terminowym uregulowaniem nale?no?ci, istnieje niebezpiecze?stwo, ?e wpadniemy w spiral? d?ugów. W jaki sposób mo?emy si? z niej wydosta?? Oto kilka przydatnych wskazówek.

Policz wszystko dok?adnie

Zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki, powinni?my dok?adanie obliczy?, jaka jest ca?kowita kwota zad?u?enia. Warto podzieli? t? sum? na raty i porówna? z dochodami. Dzi?ki temu, dowiemy si?, jakie s? nasze mo?liwo?ci finansowe. Kiedy kwota, jak? musimy ui?ci? na poczet d?ugu znacznie przewy?sza dochody, warto pomy?le?, gdzie mo?emy poszuka? oszcz?dno?ci. Je?li mamy tak? mo?liwo?? – warto poszuka? dodatkowej pracy np. w weekendy. W naszej sytuacji ka?da z?otówka jest na wag? z?ota!

Nie bierzmy kolejnych chwilówek

Obecnie wiele firm po?yczkowych oferuje chwilówki dla osób zad?u?onych. Nie jest to jednak dobre rozwi?zanie, je?li wiemy, ?e i tego kredytu nie uda nam si? sp?aci? w terminie. Jest to bowiem dora?na pomoc finansowa, która w – dalszej perspektywie – nie pomo?e wydosta? si? ze spirali zad?u?enia. Je?li nie mamy innego wyj?cia i musimy – po raz kolejny – zapo?yczy? si?, poprosimy o pomoc rodzin? lub znajomych. To równie? b?dzie dla nas obci??enie, ale takie, które b?dziemy mogli sp?aci?, kiedy nasza sytuacja finansowa ulegnie poprawie.

Kiedy znajomi lub rodzina nie s? wstanie udzieli? nam wsparcia, a nasza historia kredytowa nie jest z?a, mo?emy ubiega? si? o po?yczk? w banku tradycyjnym, który udziela kretów na zasadach o wiele korzystniejszych ni? firmy po?yczkowe (mniejsze oprocentowanie, mo?liwo?? sp?aty w systemie ratalnym). Je?li dysponujemy jakimkolwiek maj?tkiem ruchomym, warto po?wi?ci? samochód czy sprz?t elektroniczny na poczet d?ugu.

Skontaktujmy si? z kredytodawcami!

Ze spirali d?ugów mo?na si? wydosta?, dlatego bierne oczekiwanie to najgorsze, co mo?na zrobi?. Nie nale?y si? za?amywa?, chowa? g?owy w piasek! Nie unikajmy zatem kontaktu z instytucj? pozabankow?, odbierajmy wszelk? korespondencj? oraz telefony. Umówmy si? na spotkanie z kredytodawc? i przedstawmy swoj? obecn? sytuacj?. By? mo?e uda ustali? si? indywidualny harmonogram sp?at, wysoko?? oprocentowania prolongaty. Przede wszystkim jednak powinni?my ubiega? si? o roz?o?enie sp?aty na raty. Je?li nie mamy takiej mo?liwo?ci, najpierw sp?a?my chwilówk?, któr? zaci?gn?li?my jako pierwsz?. To zapewne ona „kosztuje” nas teraz najwi?cej. Je?li nie mamy takiej pewno?ci sprawd?my koszty ka?dej z nich i uregulujmy t?, która – finansowo – obci??a nas najbardziej.

Po??czmy wiele kredytów w jeden

Kredyt konsolidacyjny to idealny sposób na to, by wyj?? z spirali zad?u?enia. Ka?da zaci?gni?ta chwilówka posiada inne oprocentowanie, inny termin sp?aty oraz koszty zwi?zane z nadterminow? sp?at?. Konsolidacja naszych d?ugów oznacza natomiast konkretn? rat?, stabilne oprocentowanie oraz jeden termin sp?aty. Po?yczka konsolidacyjna odci??y nasz bud?et i pozwoli na usystematyzowanie comiesi?cznych sp?at.

Nie tra? zimnej krwi

Je?li chcemy wydosta? si? ze spirali d?ugów powinni?my zachowa? zimn? krew, cho? zad?u?enie to nie tylko obci??enie finansowe, ale – przede wszystkim – psychiczne, rozpacz nie mo?e nas sparali?owa?. Z ka?dej spirali zad?u?enia mo?na wyj??, by jednak tego dokona? musimy podj?? odpowiednie dzia?ania.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *