1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak wzi?? chwilówk?, aby nie pa?? ?upem oszustów?

Jak wzi?? chwilówk?, aby nie pa?? ?upem oszustów?

oszust

Chwilówki coraz cz??ciej s? przedmiotem zainteresowania ca?ego spo?ecze?stwa. Ich popularno?? wynik?a wcale nie z tego, ?e potrzebujemy zad?u?ania, a nasz poziom ?ycia prezentuje si? kiepsko. To atrakcyjne promocje (np. na chwilówki za darmo), du?a dost?pno?? i wzrost zaufania do instytucji pozabankowych sk?aniaj? konsumentów do tego, by w kryzysowych sytuacjach si?ga? w?a?nie po chwilówki.

Polacy wci?? z niewystarczaj?c? edukacj? finansow?

Nadmierne zad?u?anie si?, podobnie jak niekontrolowane zaci?ganie chwilówek, bardzo cz?sto wynika z tego, ?e nie mamy podstawowej wiedzy o zarz?dzaniu finansami. Nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji w?asnych decyzji i tego, jakie koszty mog? spowodowa? niesp?acone chwilówki, które przecie? tak ?atwo uzyska?. Nie potrafimy te? gospodarowa? swoimi ?rodkami, przez co niekiedy sp?ata chwilówki mo?e okaza? si? niemo?liwa.

Problemy z chwilówkami nie wynikaj? jednak tylko z tego, ?e zaci?gamy je nierozmy?lnie. Brak edukacji finansowej przyczynia si? równie? do tego, ?e nie umiemy wybra? tej odpowiedniej, a cz?sto te? nie umiemy odró?ni? po?yczkodawcy uczciwego od nieuczciwego. Przeci?tny konsument ma niekiedy ma?e mo?liwo?ci, by odró?ni? przebieg?ego oszusta od instytucji, której mo?na zaufa? – na pierwszy rzut oka oferty, jak i procedura zaci?gania chwilówki wygl?da tak samo. No w?a?nie – jak wy?owi? nieuczciwe oferty z t?umu chwilówek?

Je?li chwilówka, to tylko z zaufanego ?ród?a

Pewnie osoby raczkuj?ce w ?wiecie chwilówek s?ysz? nast?puj?c? fraz? powtarzan? jak mantr?, ale warto powtarza? j? a? do skutku: korzystajmy z porównywarki chwilówek. Nie tylko dlatego, ?e pozwoli ona wybra? najlepsz? opcj?, czy sprawi, ?e znajdziemy chwilówki najmniej kosztowne. To te? gwarancja tego, ?e wybrany po?yczkodawca b?dzie godny zaufania – mo?e zaproponowa? chwilówk? dro?sz? lub ta?sz?, ale z pewno?ci? nieoszuka?cz?.

Mo?emy zada? sobie pytanie – co je?li porównywarka chwilówek równie? b?dzie nastawiona na wy?udzenie? Tak si? nie stanie, z bardzo prostego powodu. Oszu?ci nie tworz? konglomeratów i nie zawi?zuj? sojuszy, by wspólnie oszukiwa? ?asych na chwilówki konsumentów. Poza tym zwykle chc? przej?? niezauwa?eni przez wi?ksze podmioty, które maj? mo?liwo?? podpowiadania najlepszych wyborów swoim u?ytkownikom. Dlatego te? oszu?ci nie zabiegaj? o umieszczenie swoich chwilówek w porównywarce, a i porównywarki zawsze dok?adnie prze?wietlaj? po?yczkodawców przed w??czeniem ich na list?.

Nie bierzmy chwilówek, które pobieraj? op?aty wst?pne

Po?yczkodawcy, którzy ??daj? uiszczenia op?at za chwilówki jeszcze przed jej udzieleniem, z ca?? pewno?ci? nie s? po?yczkodawcami zaufanymi. Je?li jakakolwiek firma, nawet taka, która ma w zanadrzu chwilówk? bardzo atrakcyjn?, tani?, z d?ugim okresem sp?aty i dost?pn? nawet dla bardzo zad?u?onych osób za??da pieni?dzy za rozpatrzenie wniosku, lepiej z jej us?ug zrezygnowa?. Jedyn? op?at?, któr? mo?e chcie? po?yczkodawca przed udzieleniem chwilówki, jest op?ata weryfikacyjna wysy?ana przelewem w celu potwierdzenia swojej to?samo?ci. Ta jednak nie b?dzie wysoka, bo zwykle wynosi od 1 grosza do 1 z?otego, a i tak najcz??ciej po rozpatrzeniu wniosku o chwilówk? jest ona zwracana na konto po?yczkobiorcy.

Sprawd?my wszystkie koszty chwilówki

Kto?, kto próbuje co? ukry?, nigdy nie b?dzie mia? czystych zamiarów. Tak samo b?dzie z chwilówkami – je?eli po?yczkodawca nie podaje ca?kowitej kwoty, któr? trzeba b?dzie zwróci?, nie b?dzie on godny zaufania. Prawdopodobnie mo?emy narazi? si? na jakie? ukryte koszty, które ujawni? si? dopiero wtedy, gdy podpiszemy ju? umow? chwilówki. Zwró?my wi?c uwag? na to, czy po?yczkodawca zawsze ujawnia tabel? op?at i prowizji oraz formularz informacyjny. Powinny si? w nich znale?? wszystkie dane dotycz?ce chwilówki: ca?kowita kwota do sp?aty, wysoko?? odsetek i prowizji, a tak?e wszystkich innych naliczanych op?at. Wa?ne jest to, ?e nie mog? to by? op?aty ?rednie lub przyk?adowe, ale wyliczone zawsze dla konkretnej chwilówki.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *