1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak zacz?? oszcz?dza? – 5 kroków do oszcz?dno?ci

Jak zacz?? oszcz?dza? – 5 kroków do oszcz?dno?ci

skarbonka pieni?dze

Po?yczki na chwil?, czyli popularne chwilówki wykorzystywane s? najcz??ciej do za?atania dziury w domowym bud?ecie spowodowanej nag?ym wydatkiem. Pami?tajmy jednak, ?e poza ca?? mas? zalet p?yn?cych z takiego rozwi?zania, ma ono równie? wady, a najwi?ksz? z nich jest oczywi?cie koszt chwilówki, bardzo cz?sto relatywnie wysoki. Koszt ten musimy ponie?? w wi?kszo?ci przypadków z jednej, prostej przyczyny – nie potrafimy odk?ada? pieni?dzy. W zwi?zku z powy?szym nie posiadamy oszcz?dno?ci, z których mogliby?my skorzysta? w razie godziny „w”.

Poni?ej przedstawiamy 5 prostych rad, dzi?ki którym b?dziecie w stanie zaoszcz?dzi? kilka groszy.

1. Weryfikacja comiesi?cznych rachunków

Rachunki za us?ugi i media to pierwsze miejsce, w którym mo?emy znale?? comiesi?czne oszcz?dno?ci. Mo?e najwy?sza pora ?eby zamieni? 15 minutowe prysznice na 5 minutowe, zacz?? gasi? ?wiat?o w pomieszczeniach, w których nie przebywamy i wy??cza? telewizor kiedy go nie ogl?damy. Czy faktycznie ogl?damy wszystkie 200 kana?ów z naszego pakietu i wykorzystujemy 100 mb ??cze internetowe? By? mo?e powinni?my zdecydowa? si? na pakiet zawieraj?cy wy??cznie programy, które rzeczywi?cie ogl?damy, a ??cze ograniczy? do takiego jakie faktycznie odpowiada naszym potrzebom. Dzi?ki temu nie odczujemy ?adnego spadku w jako?ci naszego ?ycia, a na naszym koncie co miesi?c pozostanie kilkadziesi?t z?otych wi?cej.

2. Nie kupujemy wi?cej ni? zjemy

Wi?kszo?? z nas zapewne zna sytuacj?, w której przy okazji roz?adowania tygodniowych zakupów do lodówki, w odwrotnym kierunku udaj? si? pude?ka z przeterminowanymi jogurtami, napocz?t? tydzie? temu sa?atk? oraz butelka odgazowanej coli. Planujmy list? zakupów przed wyj?ciem do sklepu z uwzgl?dnieniem naszych rzeczywistych potrzeb, by? mo?e warto te? wyznaczy? sobie cotygodniow? kwot? maksymaln? przeznaczon? na jedzenie. Je?eli macie sk?onno?? do robienia zakupów w eleganckich delikatesach powinni?cie uda? si? do jednego z popularnych dyskontów, gwarantujemy Wam, ?e kupicie tam te same produkty w o kilkana?cie, a nawet kilkadziesi?t procent ni?szych cenach.

3. Czy to naprawd? jest mi potrzebne

Siedemnasta sukienka z rz?du ró?nic? si? od poprzednich jedynie odcieniem zieleni, nowy smartfon, magiczny krem na zmarszczki, kolejny zegarek… czy na pewno jest nam to niezb?dne do ?ycia? Czasami mo?e warto rozwa?y?, czy nie bardziej przyda?yby si? nam od?o?one pieni?dze daj?ce psychiczny komfort wynikaj?cy z tego, ?e jeste?my gotowi na niespodziewane wydatki.

4. Autobus, czy rower?

Wielu z nas doje?d?a do pracy samochodem, wydajemy w zwi?zku z tym minimum kilkaset z?otych miesi?cznie na paliwo. Proponujemy Wam przerzuci? si? na komunikacj? miejsk?, a jeszcze lepiej rower! Gwarantujemy zdecydowanie grubszy portfel oraz chudsze wybrane miejsca Waszego cia?a 😉 O aspektach ekologicznych i spo?ecznych nawet nie wspominamy.

5. Co? dla zdrowia

Ostatni punkt naszego poradnika dedykujemy wszystkim osobom pal?cym papierosy. Je?eli nie zale?y Wam na zdrowiu, to by? mo?e przemówi do Waszej ?wiadomo?ci oszcz?dno?? kilkuset z?otych miesi?cznie wynikaj?ca z porzucenia swojego na?ogu. 😉

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *