1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak zdoby? pieni?dze na sp?at? chwilówki w 30 dni?

Jak zdoby? pieni?dze na sp?at? chwilówki w 30 dni?

chwilówka 30dni

Uda?o Ci si? otrzyma? chwilówk?? ?wietnie! Miejmy nadziej?, ?e pozyskane w ten sposób pieni?dze przynios? naprawd? sporo korzy?ci. Miej jednak na wzgl?dzie to, ?e ju? za 30 dni (lub 60, ale to sporadyczne przypadki) trzeba b?dzie j? sp?aci?. Lepiej wi?c o ewentualnych sposobach zgromadzenia pieni?dzy na sp?at? pomy?le? ju? teraz, ni? kilka dni przed up?ywem terminu. Nie jest to takie trudne, je?eli pomy?limy o tym zawczasu i dobrze rozplanujemy nasz bud?et.

Jak zdoby? pieni?dze na sp?at? chwilówki?

Bardzo du?o osób popada w problemy finansowe nie z powodu niewystarczaj?cych zarobków, ale dlatego, ?e nie umie umiej?tnie gospodarowa? swoimi ?rodkami pieni??nymi. Z tego samego powodu cz?sto si?gaj? te? po chwilówki, które po gruntownym przyjrzeniu si? w?asnym finansom, mog?yby okaza? si? zb?dne. Dróg zdobycia oszcz?dno?ci jest kilka:

  • ci?cia wydatków na niepotrzebne rzeczy – niekiedy, je?li na miesi?c zrezygnujemy z kupowania rzeczy, bez których mo?emy si? obej??, zdziwimy si?, jak du?? kwot? mo?emy zgromadzi?, a ca?kowita sp?ata chwilówki mo?e si? przybli?y?. Jakie to nadprogramowe wydatki? To kolejna sztuka odzie?y, która trafi na pó?k? i zostanie u?yta dopiero za kilka miesi?cy, posi?ki na mie?cie zamiast domowych, gotowe produkty ?ywno?ciowe zamiast pe?nowarto?ciowych, przek?ski kupowane hurtowo w miejscu pracy, je?d?enie wsz?dzie samochodem. To wydatki, z których cz?sto nie zdajemy sobie sprawy, i które wyeliminowane na jaki? czas, nie wyrz?dz? ?adnej krzywdy.
  • Ograniczenie na?ogu – palacz wypalaj?cy paczk? papierosów dziennie wydaje na swój na?óg oko?o 500 z?otych. To czasami kwota wystarczaj?ca na to, by w ca?o?ci sp?aci? chwilówk? lub nawet jej po?ow?.
  • Znalezienie dodatkowego ?ród?a dochodu – nie musi to by? wcale drugi etat. Aby sp?aci? chwilówk? czasami wystarczy kilka zlece? zdalnych. Te bez problemu mo?emy znale?? w Internecie.
  • Wyprzeda? niepotrzebnych rzeczy – w sp?aceniu chwilówki pomo?e nam tak?e wyzbycie si? sentymentalnego podej?cia do przedmiotów. Warto zrobi? przegl?d posiadanych rzeczy i sprzeda? tego, które od wielu miesi?cy lub nawet lat le?? nieu?ywane. Zyskamy dzi?ki temu nie tylko pieni?dze na sp?at? chwilówki, ale tak?e woln? przestrze?.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Nawet je?li wiemy ju?, ?e nie b?dziemy w stanie w tak krótkim czasie zdoby? wszystkich ?rodków potrzebnych na sp?at? chwilówki, nie warto poprzestawa? w po?owie drogi i rezygnowa? z oszcz?dzania lub dodatkowego ?ród?a dochodu. Nawet niewielka kwota mo?e bowiem uchroni? nas od nieprzyjemnych konsekwencji niesp?acenia chwilówki w terminie. Dysponuj?c kilkuset z?otymi, mo?emy na przyk?ad:

  • przed?u?y? okres sp?aty lub refinansowa? chwilówk?, dzi?ki czemu zyskamy dodatkowy czas na sp?at? – w takim przypadku plan oszcz?dno?ciowy ma du?e szanse na powodzenie;
  • wnie?? o roz?o?enie chwilówki na raty – je?li jednocze?nie wp?acimy cz??? nale?nej kwoty, po?yczkodawca ?askawiej spojrzy na nasz wniosek i prawdopodobnie zgodzi si? na rataln? sp?at? chwilówki.

Co,  je?li nie uda mi si? sp?aci? chwilówki?

Nawet je?li zaci?gn??o si? chwilówk? w niewielkiej kwocie, nie warto bagatelizowa? jej sp?aty i liczy? na to, ?e „chwilowe” opó?nienie na zrobi wielkiej ró?nicy. Pomijaj?c ju? to, ?e je?li by?a to chwilówka darmowa, zap?acimy standardowe koszty jej uzyskania, to d?ugotrwa?e unikanie jej sp?aty zostawi po sobie ?lady, które ci??ko b?dzie wyeliminowa? w przysz?o?ci.

Konsekwencje opó?nionej sp?aty chwilówki mog? by? widoczne nawet 5 lat – dok?adnie tyle, ile mo?e by? przetwarzany negatywny wpis w BIK. Wyeliminuje to mo?liwo?? wzi?cia kredytu hipotecznego, zminimalizuje szanse na zwyk?y kredyt gotówkowy i znacznie ograniczy mo?liwo?? wzi?cia kolejnej chwilówki. Dodatkowo musimy liczy? si? z kosztami post?powania windykacyjnego lub nawet komorniczego. To s? ju? wysokie koszty, które zostan? ?ci?gni?te przymusowo, nawet pod gro?b? zaj?cia naszych najbardziej warto?ciowych dóbr. Warto wi?c po?wi?ci? 30 dni na intensywne gromadzenie gotówki, je?eli o sp?acie nie pomy?leli?my jeszcze przed jej zaci?gni?ciem.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *