1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak zmniejszy? rat? po?yczki, gdy sp?ata przekracza Twoje mo?liwo?ci?

Jak zmniejszy? rat? po?yczki, gdy sp?ata przekracza Twoje mo?liwo?ci?

Jak zmniejszy? rat? po?yczki, gdy sp?ata przekracza Twoje mo?liwo?ci?

Zarz?dzenie miesi?cznym bud?etem nie jest ?atw? spraw?, tym bardziej, je?li trzeba w niego wkomponowa? rat? po?yczki. Jest to zadanie karko?omne tym bardziej ?e w momencie zaci?gania tej?e po?yczki, trudno przewidzie? swoj? sytuacj? finansow? za kilka czy kilkana?cie miesi?cy. Nawet zbyt pochopne decyzje nie s? jednak nieodwracalne, wi?c w przypadku problemów finansowych, warto podj?? dzia?ania zmierzaj?ce do tego, by w jak najwi?kszym stopniu zapobiec powstaniu ewentualnych d?ugów.

Zmiana harmonogramu sp?aty rat

Zmiana harmonogramu sp?aty rat polegaj?ca na wyd?u?eniu okresu sp?aty mo?e by? rozwi?zaniem kosztownym, ale w perspektywie miesi?ca przyniesie wymierne korzy?ci i odci??y bud?et. Wniesienie o d?u?szy okres sp?aty spowoduje bowiem ponowne przeliczenie kosztów po?yczki, adekwatne do czasu finansowania. Im mniejsza rata nas interesuje, tym d?u?szy b?dzie to okres, a co za tym idzie – równie? i wi?cej za niego zap?acimy.

Przyk?adowo, w firmie Monedo Now, za po?yczk? 5000 z?otych na okres 12 miesi?cy zap?acimy 1457 z?otych, a na okres 24 miesi?cy – 2157 z?otych. Oczywi?cie rata po?yczki b?dzie wtedy na nowo przeliczana w troch? odmienny sposób, gdy? ju? wcze?niej z tej po?yczki zosta?a sp?acona odpowiednia cz??? kapita?u oraz op?at, które w firmach po?yczkowych rozk?adane s? równomiernie na liczb? rat.

Wi?kszo?? instytucji jak najbardziej dopuszcza tak? mo?liwo?? i jako warunek stawia podpisanie stosownego aneksu do umowy, w której opisane zostan? nowe warunki umowy, w tym nowy okres trwania po?yczki oraz zmieniona wysoko?? RRSO. Je?eli tylko firma po?yczkowa dopuszcza tak? mo?liwo??, zmiany harmonogramu mo?na dokona? w ka?dym momencie, ale najlepiej zrobi? to jeszcze w momencie, w którym jest si? w stanie sp?aca? raty w ustalonej wcze?niej wysoko?ci i ka?da wcze?niejsza by?a p?acona terminowo. Trzeba wzi?? te? pod uwag? to, ?e je?eli wyd?u?enie finansowania jest mo?liwe, to b?dzie mo?na go dokona? tylko w obr?bie zak?adanego maksymalnego okresu sp?aty. Je?eli wi?c instytucja po?yczkowa posiada w swojej ofercie po?yczki do sp?aty w 36 miesi?cy, a umowa po?yczki wskazuje na sp?at? w mniejszej liczbie rat, okres ten mo?e zosta? wyd?u?ony. Je?eli jednak pierwotna umowa zawarta zosta?a na maksymalny czas, z wyd?u?eniem harmonogramu sp?aty mo?e by? trudno.

A mo?e po?yczka konsolidacyjna?

Ci klienci, którzy posiadaj? kilka po?yczek w ró?nych instytucjach, mog? skorzysta? z konsolidacji. Je?li tylko pozwala im na to ich zdolno?? kredytowa, mog? ubiega? si? o konsolidacj? w banku, w których okres kredytowania mo?e by? bardzo d?ugi, a i koszty udzielenia takiego kredytu nie b?d? zbyt du?e. Pojedyncza rata takiego kredytu b?dzie wi?c mniejsza ni? suma wszystkich poprzednich zobowi?za?.

W przypadku, gdyby to by?o niemo?liwe, mo?na skorzysta? z po?yczek konsolidacyjnych w firmach pozabankowych. Takie rozwi?zanie proponuje m.in. firma Ekassa czy Fellow Finance. Ta druga opcja nie jest typow? po?yczk? konsolidacyjn?, cho? bywa tam tak nazywana. Jednak?e jako ?e jest to po?yczka spo?eczno?ciowa, umo?liwia zaci?gni?cie zobowi?zania, nawet je?li nie ma si? odpowiedniej zdolno?ci kredytowej. Kwota po?yczki (maksymalnie 12 tysi?cy z?otych) pozwoli na sp?at? wcze?niejszych zobowi?za?, a po?yczka roz?o?y nowe zobowi?zanie nawet na 24 miesi?ce, czyli de facto wyd?u?y okres zobowi?zania.

Typowe po?yczki konsolidacyjne oferuje natomiast firma Ekassa, z tym ?e w tym wypadku okres sp?aty jest zdecydowanie krótszy, bo wynosi tylko 12 miesi?cy. Nie b?dzie wi?c op?acalna dla tych, u których pierwotny okres sp?aty po?yczki wynosi? wi?cej.

Sp?ata po?yczki kredytem?

Je?li po?yczkobiorca posiada dobr? histori? kredytow? w BIK, a tak?e, je?li pozwala na to jego sytuacja finansowa, mo?e spróbowa? sfinansowa? wcze?niejsz? sp?at? po?yczki kredytem. W takim przypadku instytucja pozabankowa zmniejszy ca?kowite koszty po?yczki za niewykorzystany okres finansowania – po?yczkobiorca w ogólnym rozrachunku zap?aci wi?c mniej, ni? na pocz?tku zak?ada?. Co wi?cej, bior?c pod uwag? nie tylko d?u?szy czas finansowania nowego kredytu, ale i jego mniejsze RRSO, mo?na liczy? nie tylko na znaczne zmniejszenie raty, ale i równie? na ogóln? oszcz?dno??. Nie jest to jednak rozwi?zanie dla wszystkich, gdy? aby dosta? kredyt w banku, cz?sto trzeba spe?ni? wy?rubowane warunki i mie? dobr? sytuacj? finansow?.

Negocjacje z firm? po?yczkow? mog? by? udane

Wszystkie podane wy?ej mo?liwo?ci stawiaj? dodatkowe warunki, które nie przez wszystkich po?yczkobiorców mog? by? spe?nione. W sytuacjach trudnych, wynikaj?cych ze zdarze? losowych lub innych nieprzewidzianych okoliczno?ci (np. utracie pracy), niektóre instytucje dopuszczaj? mo?liwo?? indywidualnego ustalenia dalszej sp?aty i skomponowania takiego harmonogramu, któremu po?yczkobiorca mo?e finansowo podo?a?. Tak? pro?b? trzeba jednak odpowiednio uargumentowa? i zwykle tak?e udokumentowa?.

Oczywi?cie powy?sze rozwi?zanie równie? poci?gnie za sob? koszty tak jak i wszystkie poprzednie. Nie w ka?dej sytuacji jednak wy?sze koszty b?d? dla po?yczkobiorcy niekorzystne. Ni?sze raty przy ogólnie dro?szej po?yczce zapewni? wi?ksz? stabilno?? finansow? i pewno?? sp?aty po?yczki, bez nara?ania si? bolesne konsekwencje braku sp?aty.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *