1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak znale?? najlepsz? chwilówk? dla siebie?

Jak znale?? najlepsz? chwilówk? dla siebie?

laptop

Wielu z nas zapewne nie raz w ?yciu mia?o sytuacj?, w której pilnie potrzebna by?a pewna kwota gotówki, a na najbli?sz? wyp?at? trzeba by?o jeszcze troch? poczeka?. W takich chwilach jednym z wyj?? jest wzi?cie szybkiej po?yczki, czyli tzw. chwilówki.

Gdzie szuka? ofert?

Pierwsz? metod? znalezienia najlepszej oferty jest oczywi?cie wej?cie na strony internetowe kilku chwilówkodawców, analiza ofert, regulaminów, a nast?pnie wybór najlepszej z nich. Powy?sza metoda ma jednak kilka podstawowych wad – jest bardzo czasoch?onna, a jej efekty nie zawsze s? miarodajne. Dlatego zach?camy Was do skorzystania ze specjalnej wyszukiwarki online, za pomoc? której w kilka chwil wygenerujecie kompleksowe zestawienie ofert idealnie dopasowanych do Waszych potrzeb.

Wybieramy ofert?

Zak?adaj?c, ?e skorzystali?my z wyszukiwarki online i posiadamy kompletn? list?, mo?emy przyst?pi? do wyboru najlepszej z nich. Pierwszym, najbardziej oczywistym kryterium jakie b?dzie mia?o wp?yw na nasz wybór jest oczywi?cie ??czny koszt chwilówki, na który zazwyczaj sk?adaj? si? oprocentowanie oraz prowizja. Wyj?tkiem od regu?y jest sytuacja, w której ubiegamy si? o chwilówk? po raz pierwszy (wi?cej na: pierwsza chwilówka) – w takim przypadku bardzo cz?sto mamy komfort skorzystania z ofert promocyjnych zwolnionych z jakichkolwiek op?at.

Koszt to nie wszystko

Niezale?nie od tego, czy nasza chwilówka jest bezp?atna, czy te? obci??ona kosztami, powinni?my bezwzgl?dnie pami?ta? o tym, ?e kryterium kosztowe nie jest jedynym, które musimy wzi?? pod uwag?.

Przede wszystkim warto zapozna? si? z informacjami dotycz?cymi mo?liwo?ci oraz warunków przed?u?enia okresu sp?aty. Chwilówki s? po?yczkami, które zazwyczaj bierzemy w nag?ych sytuacjach, na krótki okres czasu, a co si? z tym wi??e powinni?my by? przygotowani na ewentualne dalsze komplikacje, które mog? uniemo?liwi? nam terminow? sp?at? zobowi?zania. Nie wszystkie firmy oferuj? tak? mo?liwo??, a te które oferuj? robi? to na ró?nych zasadach.

Czas to pieni?dz

Je?eli zale?y nam na jak najszybszym otrzymaniu pieni?dzy powinni?my zwróci? szczególn? uwag? na czas rozpatrywania wniosków podawany przez poszczególnych chwilówkodawców oraz co równie wa?ne, czy posiadaj? oni konto w tym samym banku co my. Pami?tajmy, ?e w ramach przelewów wewn?trznych pieni?dze trafiaj? na nasze konto w przeci?gu kilku sekund, natomiast w przypadku przelewów mi?dzybankowych na ?rodki mo?emy oczekiwa? nawet do 24 godzin.

Opinie u?ytkowników

Na samym ko?cu dla potwierdzenia s?uszno?ci naszego wyboru powinni?my zweryfikowa? go poprzez zapoznanie si? z opiniami innych osób, które w przesz?o?ci skorzysta?y z oferty wybranego chwilówkodawcy. Mo?emy si? w ten sposób zawczasu dowiedzie? o ewentualnych problemach, podej?ciu i poziomie obs?ugi Klienta. Warto po?wi?ci? w my?l zasady nie wszystko z?oto co si? ?wieci kilka chwil na lektur? recenzji 😉

Zastosowanie powy?szych kryteriów w znacz?cy sposób zwi?kszy Wasz? szans? na wybór najkorzystniejszej chwilówki. Przede wszystkim pami?tajmy jednak, aby w trakcie podejmowania decyzji zachowa? spokój, rozs?dek i da? sobie odpowiedni? ilo?? czasu na analiz? – jest to podstawa do podj?cia s?usznej decyzji.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *