1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak znale?? tanie chwilówki?

Jak znale?? tanie chwilówki?

chwilówki

Znalezienie taniej chwilówki nie jest zadaniem niewykonalnym. Wbrew pozorom, rosn?ca popularno?? i rozpoznawalno?? chwilówki, która nie jest ju? produktem niezwyk?ym dla przeci?tnego konsumenta, pot?guje nie tylko ilo??, ale i jako?? dost?pnych ofert, równie? pod wzgl?dem cenowym. Takie zadanie mo?e by? jednak odrobin? konfunduj?ce dla osoby, która chwilówki zna jedynie z reklam i wydaj? si? one produktem drogim. Mog? one jednak by? i korzystne i tanie, zw?aszcza je?li wzi?? pod uwag? ich wszystkie zalety.

Chwilówki dla ka?dego?

W powszechnym przekonaniu chwilówki s? produktem drogim g?ównie ze wzgl?du na ich szerok? dost?pno?? dla wielu grup spo?ecznych, równie? tych wykluczonych przez instytucje bankowe. Wysoka cena chwilówki ma t? dost?pno?? zrekompensowa? i umo?liwi? otrzymanie gotówki równie? tym osobom, które maj? nisk? zdolno?? kredytow?, nieuregulowan? sytuacj? zawodow? (tak? jak zatrudnienie na innej podstawie ni? umowa o prac?) lub niekrystaliczn? histori? kredytow?. Traktowana jest wi?c w jakim? sensie jako produkt awaryjny, a nie pe?noprawne zobowi?zanie finansowe.

Czy chwilówki mog? by? tanie?

Chwilówki, pomimo do?? nieprzyjemnych konotacji, mog? by? nie tylko jednym z najta?szych, ale i najta?szym produktem finansowym na rynku. Pró?no bowiem szuka? innej formy zobowi?zania, z któr? nie wi?za?yby si? inne op?aty. Takie s? w?a?nie darmowe chwilówki, czyli pierwsze zobowi?zanie, które po up?ywie wyznaczonego terminu nale?y odda? tylko w takiej kwocie, jak? si? po?yczy?o. Oczywi?cie, „haczykiem”, albo warunkiem koniecznym do skorzystania z takiej mo?liwo?ci, jest terminowa sp?ata chwilówki.

Chwilówki za darmo s? jednak produktem dost?pnym wy??cznie dla nowych klientów, a wi?c we w?asnej naturze do?? ograniczonym. Przy regularnym korzystaniu lub ch?ci wi?kszych, niekoniecznie finansowych korzy?ci (np. wi?kszej dost?pnej kwoty), po?yczkobiorca b?dzie zobowi?zany do skorzystania z chwilówki w regularnej cenie. Jaka wi?c jest ta regularna cena?

Op?aty za chwilówki nie s? arbitralne – zale?? od woli po?yczkodawcy tylko w wyznaczonych przez prawo granicach. Prawodawca obecnie ustala je na granicy 25% kwoty chwilówki oraz 30% tej kwoty w skali roku. W przeliczeniu wynik ten mo?e osi?gn?? oko?o 28-29% wysoko?ci chwilówki, licz?c ??cznie z kosztami nieterminowo?ci.

Z jednej strony – chwilówki wydaj? si? wi?c zdecydowanie dro?sze ni? kredyt w banku. Z drugiej – nie jest to kwota lichwiarska i zaprzecza wci?? pokutuj?cemu przekonaniu, jakoby za chwilówki nale?a?oby odda? wielokrotno?? po?yczonej kwoty.

Co wlicza si? w cen? chwilówki?

Ci, którym cena chwilówki wci?? wydaje si? za du?a, powinni przemy?le? to, za co p?aci si? w przypadku takiego zobowi?zania. To, co jest niedost?pne w banku, a jak najbardziej wi??e si? z poj?ciem chwilówki, jest:

  • mo?liwo?? starania si? o chwilówki 24 godziny na dob?;
  • szybki czas otrzymania chwilówki – w niektórych przypadkach mo?e to by? nawet 15 minut;
  • mniejsze wymagania finansowe;
  • chwilówki dost?pne bez za?wiadcze? i bez formalno?ci;
  • wymagania techniczne co do chwilówki ograniczaj? si? wy??cznie do posiadania dowodu osobistego, telefonu i konta w banku (oraz, rzecz jasna, dost?pu do internetu).

Jak znale?? tanie chwilówki?

To, czy w naszym mniemaniu chwilówki b?d? tanie, zale?y tak?e od wysoko?ci po?yczonej kwoty. W tej kwestii wyst?puje ró?norodno??, szczególnie w odniesieniu do chwilówki darmowej. Najcz??ciej mo?emy liczy? na kwoty rz?du 100-1500 z?otych, ale sporo firm wychodzi poza te limity i oferuje 3000 lub nawet 5000 z?otych. Kwota ta b?dzie wi?ksza w przypadku chwilówki kolejnej – tutaj mo?e ona si?ga? nawet 10 000 z?otych.

Bior?c pod uwag? kombinacj? najwy?szej dost?pnej kwoty oraz ceny chwilówki (ale te? innych parametrów: okresu sp?aty, mo?liwo?ci przed?u?enia chwilówki czy kosztów nieterminowo?ci), najprostszym rozwi?zaniem wydaje si? skorzystanie z porównywarki chwilówek. To narz?dzie pomaga uszeregowa? chwilówki od najta?szej do najdro?szej. Zawiera te? wszystkie najkorzystniejsze chwilówki na rynku – nie ma wi?c obaw o to, ?e przeoczy si? najkorzystniejsz? ofert?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *