1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jakie dokumenty s? potrzebne, aby zaci?gn?? po?yczk? rataln??

Jakie dokumenty s? potrzebne, aby zaci?gn?? po?yczk? rataln??

podpis

Pozabankowe po?yczki ratalne to doskona?a alternatywa dla kredytów bankowych. Czy wiesz, ?e korzystaj?c z us?ug pozabankowych firm po?yczkowych b?dziesz móg? po?yczy? nawet 25 000 z?? Dzi? sprawdzimy jakie wymagania nale?y spe?ni?, aby otrzyma? po?yczk? rataln?. Podpowiemy tak?e jakich dokumentów wymagaj? po?yczkodawcy.

Je?li otrzyma?e? negatywn? decyzj? kredytow? w banku, mo?esz wnioskowa? o po?yczk? rataln? w firmie, specjalizuj?cej si? w udzielaniu po?yczek pozabankowych.

Tacy po?yczkodawcy zdecydowanie mniej restrykcyjnie oceniaj? zdolno?? po?yczkow? potencjalnych klientów. Korzystaj?c z us?ug firm po?yczkowych dodatkowe pieni?dze mo?e otrzyma? równie? student, emeryt, rencista, osoba z negatywn? histori? kredytow? w BIK-u, czy ta, której dane figuruj? w rejestrze d?u?ników.

Ile mog? po?yczy? w firmie po?yczkowej?

Korzystaj?c z us?ug firmy po?yczkowej b?dziesz móg? po?yczy? nawet 25 000 z?. Po?yczki w takiej wysoko?ci udzieli Ci jedynie 1 firma – Profi Credit.
Maksymalny czas sp?aty nale?no?ci w Profi Credit to 36 miesi?cy.

Jak przedstawiaj? si? maksymalne kwoty po?yczek oraz terminy sp?aty w innych firmach po?yczkowych?

Nazwa firmy Maksymalna kwota po?yczki Termin sp?aty
Zaplo 10 000 z? 3 – 24 miesi?ce
Hapi Po?yczki 10 000 z? 3 – 24 miesi?ce
TakTo Finanse 10 000 z? 6 – 24 miesi?ce
Super Grosz 10 000 z? 2 – 48 miesi?cy
Monedo Now 10 000 z? 3 – 36 miesi?cy

Wymagania w stosunku do po?yczkobiorców

Wybieraj?c po?yczkodawc? koniecznie przeanalizuj wymagania, jakie musz? spe?ni? klienci, ubiegaj?cy si? o dodatkowe finansowanie.

Poni?sza tabela stanowi praktyczne kompendium wiedzy na ten temat.

Nazwa firmy Wymagania w stosunku do po?yczkobiorców
Zaplo * wiek od 21 do 70 lat

* polskie obywatelstwo

* miejsce sta?ego zamieszkania – Polska

* brak wpisu do rejestru d?u?ników

* posiadanie konta bankowego i dowodu osobistego

Hapi Po?yczki * maj? nie mniej ni? 18 lat,

* posiadaj? sta?e/regularne ?ród?o dochodu,

* s? obywatelami Polski,

* legitymuj? si? wa?nym dowodem osobistym oraz numerem PESEL,

* korzystaj? z telefonu komórkowego,

* u?ywaj? skrzynki mailowej,

* posiadaj? w?asny rachunek bankowy.

TakTo Finanse * wiek od 18 do 75 lat

* sta?y dochód w wysoko?ci minimum 500 z?

* dowód osobisty

* numer telefonu komórkowego

Super Grosz * polskie obywatelstwo

* wiek powy?ej 18 lat

* posiadanie dowodu osobistego

* posiadanie konta w banku i aktywnego numeru telefonu komórkowego

Monedo Now * minimalny wiek – 18 lat

* sta?y dochód

* konto w banku

* adres e-mail

* numer telefonu komórkowego

Wymagane dokumenty

To, jakie dokumenty b?dziesz musia? dostarczy? zale?y nie tylko do po?yczkodawcy, ale równie? od kwoty, o któr? wnioskujesz.

Niektóre firmy udzielaj? po?yczek ratalnych na dowód. Przyk?adem b?dzie firma Wonga, w której posiadaj?c podstawowy dokument to?samo?ci b?dziesz móg? po?yczy? 3000 z?.

Pieni?dze na o?wiadczenie otrzymasz równie? w Zaplo. Maksymalna wysoko?? takiej po?yczki to 5000 z?. Je?li chcesz po?yczy? w Zaplo wy?sz? kwot?, niezb?dne oka?e si? dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzaj?cych dochody.

Poni?ej przedstawiamy list? wymaganych dokumentów w poszczególnych firmach po?yczkowych.

Uwaga: dokumenty te nale?y dostarczy? po?yczkodawcy wnioskuj?c o maksymaln? kwot? po?yczki.

Nazwa firmy Wymagane dokumenty
Zaplo * dowód osobistym

* dokument potwierdzaj?cy dochody, np.: za?wiadczenie o zarobkach, wyci?g z rachunku bankowego z ostatnich 3 miesi?cy, odcinek wyp?aty emerytury lub renty za jeden z trzech ostatnich miesi?cy.

Hapi Po?yczki To, jakie dokumenty b?dziesz musia? dostarczy? zale?y od kwoty, o jak? wnioskujesz.
TakTo Finanse Dowód osobisty oraz dodatkowy dokument potwierdzaj?cy dochód. Mo?e by? to np. za?wiadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, kopia umowy zlecenie/o dzie?o oraz potwiedzenie wp?ywu wynagrodzenia na konto bankowe.
Super Grosz Dowód osobisty
Monedo Now Dowód osobisty

Ile kosztuje po?yczka ratalna?

To, ile zap?acimy za po?yczone pieni?dze to jeden z kluczowych argumentów, decyduj?cych o wyborze konkretnego po?yczkodawcy.
Aby porównanie by?o jak najbardziej precyzyjne za?ó?my, ?e kwota po?yczki b?dzie wynosi? 5000 z?, a okres sp?aty – 6 miesi?cy.

Nazwa firmy Wysoko?? miesi?cznej raty Ca?kowity koszt zaci?gni?cia po?yczki
 Zaplo  1191,16 z? 7146,86 z?
 Hapi Po?yczki  1188,48 z? 7132,37 z?
 TakTo Finanse  1201 z? 7206 z?
 Super Grosz  1192,49 z? 7154,94 z?
 Monedo Now  1098 z? 6588,21 z?

Liderem tego zestawienia jego firma Monedo Now. Aby po?yczy? pieni?dze u tego po?yczkodawcy niezb?dny jest jedynie dowód osobisty. Dodatkowo, za po?yczk? w Monedo Now zap?acisz najmniej.

Zanim po?yczysz

Wszystkie powy?sze informacje stanowi? praktyczne kompendium wiedzy, pozwalaj?ce na porównanie ofert najlepszych na rynku firm po?yczkowych.
Dzi?ki nim b?dziesz w stanie wybra? takiego po?yczkodawc?, który najlepiej spe?ni Twoje oczekiwania, a jego oferta b?dzie idealnie dostosowana do Twoich potrzeb.

Aby decyzja o zaci?gni?ciu po?yczki nie sta?a si? ?ród?em finansowych k?opotów upewnij si?, ?e b?dziesz w stanie sp?aci? po?yczk? w terminie.
Konsekwencje nieterminowej sp?aty mog? by? wyj?tkowo niekorzystne. Nie tylko dla portfela.

Konsekwencje nieterminowej sp?aty

Je?li nie zwrócisz pieni?dzy w terminie, po?yczkodawca b?dzie móg? rozpocz?? procedur? windykacyjn?, wysy?a? Ci monity oraz naliczy? odsetki karne.

Je?li opó?nienie b?dzie si? utrzymywa?, b?dzie mia? tak?e prawo do wypowiedzenia umowy i skierowania sprawy na drog? s?dow?.
Efektem post?powania s?dowego mo?e by? wydanie. Stanowi ono podstaw? do rozpocz?cia egzekucji komorniczej.

Jak nietrudno zgadn??, wszelkimi kosztami windykacji i sprawy s?dowej zostanie obci??ony po?yczkobiorca.

Pogorszenie historii kredytowej w BIK-u

Je?li po?yczkodawca wspó?pracuje w Biurem Informacji Gospodarczej, przeka?e instytucji informacje o Twoim zad?u?eniu. Skutkiem nieterminowej sp?aty b?dzie wi?c obni?enie scoringu w BIK-u i pogorszenie historii kredytowej. A kiepska historia kredytowa to mniejsza wiarygodno?? w oczach banku oraz innych instytucji finansowych.

Warto doda?, ?e ?atka mniej wiarygodnego klienta mo?e doskwiera? Ci a? 5 lat.

Wpis do rejestru d?u?ników

Je?li nie sp?acisz zad?u?enia przez co najmniej 60 dni, po?yczkodawca b?dzie móg? wpisa? Twojego dane do rejestru Biur Informacji Gospodarczej, zwanej potocznie rejestrami d?u?ników.

Taki wpis mo?e utrudni? Ci nie tylko otrzymanie kolejnej po?yczki czy kredytu, ale równie? wykonanie tak prozaicznych czynno?ci, jak podpisanie umowy z dostawc? internetu czy operatorem telefonii komórkowej.

Zmieni?e? decyzj?? Masz prawo odst?pi? od umowy

Nie wszyscy po?yczkobiorcy zdaj? sobie spraw?, ?e mog? odst?pi? od umowy po?yczkowej w ci?gu 14 dni od momentu jej podpisania. Co wa?ne, decyduj?c si? na odst?pienie od umowy nie b?dziesz musia? zdradza? po?yczkodawcy powodów swojej decyzji ani pokrywa? jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *