1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jakie formalno?ci trzeba spe?ni? przy drugiej chwilówce?

Jakie formalno?ci trzeba spe?ni? przy drugiej chwilówce?

skarbonka pieni?dze

Wi?kszo?? konsumentów przyzwyczai?a si? ju? do tego, ?e zwykle wi??e si? z nimi minimum formalno?ci. S? to produkty bardzo szybkie, proste i intuicyjne. Dok?adnie takie, by klient móg? upora? si? ze wszystkimi formalno?ciami w ci?gu kilku minut i dosta? pieni?dze mo?liwie jak najszybciej. Trzeba jednak pami?ta?, ?e liczba i skomplikowanie czynno?ci, dzi?ki którym mo?liwe b?dzie wzi?cie chwilówki, b?dzie ró?ni? si? w zale?no?ci od tego, czy zaci?gamy j? po raz pierwszy, czy po raz kolejny w tej samej firmie.

Czego wymaga od nas pierwsza chwilówka?

Gdy wnioskujemy o chwilówk? po raz pierwszy, naszym najwa?niejszym zadaniem b?dzie dostarczenie po?yczkodawcy wszystkich szczegó?ów, które pozwol? mu na zidentyfikowanie nas i ustalenie naszej zdolno?ci kredytowej. Dlatego mo?emy spotka? si? z kilkoma formularzami do wype?nienia:

  • formularz rejestracyjny – dane, które podamy podczas pierwszego wnioskowania o chwilówk?, musz? by? w jaki? sposób trwale zapisane, tak by tak?e po?yczkobiorca mia? do nich sta?y dost?p. Dlatego niezb?dne jest utworzenie osobistego profilu klienta w internetowym serwisie po?yczkowym. B?dziemy mogli si? do niego zalogowa? o ka?dej porze, by mie? kontrol? nad swoj? chwilówk?. Formularz rejestracyjny sk?ada si? tylko z kilku pól do wype?nienia i najcz??ciej b?dzie to: imi? i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Niekiedy konieczne b?dzie równie? podanie numeru PESEL i numeru dowodu osobistego.
  • Wniosek o chwilówk? – ten dokument jest ju? bardziej rozbudowany, a jego celem nadrz?dnym jest ustalenie, czy wnioskodawca b?dzie w stanie sp?aci? chwilówk? w wyznaczonym terminie. Dlatego musimy by? przygotowani na podanie do?? szczegó?owych danych dotycz?cych naszego ?ycia finansowego. Nie zawsze b?dzie to tylko podanie rodzaju i wysoko?ci dochodów oraz miesi?cznych wydatków (w tym innych zobowi?za?). Niektóre chwilówki b?d? wymaga? równie? innych szczegó?ów, które mog? pomóc w pe?niejszym okre?leniu zdolno?ci kredytowej: wykszta?cenie, stan cywilny, posiadanie samochodu, status mieszkaniowy (czy na przyk?ad mamy w?asne mieszkanie, czy wynajmujemy lub mieszkamy w domu rodzinnym), liczba dzieci, liczba osób w gospodarstwie domowym).

Druga chwilówka pozbawiona formalno?ci

Wnioskuj?c o drug? chwilówk? w tej samej firmie, nie musimy ju? ani rejestrowa? konta, ani po raz drugi szczegó?owo wype?nia? wniosku. Pami?tajmy jednak, ?e je?eli wnioskujemy o kolejn? chwilówk? u innego po?yczkodawcy, b?dziemy musieli przej?? przez t? procedur? jeszcze raz – dane nie migruj? pomi?dzy poszczególnymi firmami. Jedyne, czego b?dziemy potrzebowali podczas wnioskowania o kolejn?, p?atn? chwilówk? b?dzie wybór po??danej kwoty i okresu sp?aty. Dzi?ki temu mo?liwe b?dzie wzi?cie chwilówki za pomoc? telefonu lub SMS-a, z ka?dego miejsca, w którym si? znajdziemy.

 

Weryfikacja to?samo?ci nie zawsze konieczna

Zweryfikowanie to?samo?ci klienta, który wnioskuje o chwilówk? jest elementem podstawowym ka?dej procedury po?yczkowej. Najbardziej rozpowszechnionymi sposobami na zweryfikowanie to?samo?ci wnioskodawcy s? przelew weryfikacyjny na bardzo ma?? kwot? lub skorzystanie z aplikacji (np. Instantor), która wymaga jedynie zalogowania si? przez ni? na swoje konto bankowe. Nie b?dziemy musieli tego robi?, je?eli zdecydujemy si? na drug? chwilówk? – po?yczkodawca ma ju? pewno??, ?e jeste?my t? osob?, za któr? podajemy si? we wniosku.

 

Dbajmy o aktualizowanie naszych danych

Wszystkich formalno?ci zwi?zanych z drug? chwilówk? pozbywamy si? tylko wtedy, gdy w momencie sk?adania wniosku wszystkie podane wcze?niej informacje s? aktualne. Ka?da zmiana, nawet najmniejsza, nak?ada na nas obowi?zek poinformowania o tym po?yczkodawcy i uaktualnienie informacji w swoim profilu. Je?eli wi?c zmienili?my stan cywilny, adres, prac? lub konto bankowe, musimy jeszcze raz przej?? pe?n? procedur? po?yczkow?. Konieczne b?dzie tak?e kolejne zweryfikowanie to?samo?ci, zw?aszcza je?eli zmiana zasz?a w obr?bie naszych danych personalnych lub zmienili?my rachunek bankowy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *