1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jakie mo?e by? oprocentowanie kredytu chwilówki?

Jakie mo?e by? oprocentowanie kredytu chwilówki?

oprocentowanie

Ka?dy z nas zdaje sobie spraw? z tego, ?e popularne kredyty chwilówki wi??? si? z kosztami, niekiedy do?? wysokimi. Z op?atami trzeba b?dzie si? liczy? zawsze wtedy, gdy nie skorzysta si? z darmowej wersji tego zobowi?zania. Warto wi?c wiedzie?, ile mo?emy za to zap?aci? i jakie koszty ca?kowite dopuszczone s? przez prawo. Kredyty chwilówki s? bowiem produktami, które podlegaj? nadzorowi aparatu pa?stwowego – s? przez to bezpieczniejsze i nielichwiarskie. W podobny sposób ustalane jest równie? maksymalne oprocentowanie.

Oprocentowanie kredytu chwilówki – czy to wszystkie koszty?

Oprocentowanie bardzo cz?sto w potocznym rozumieniu bywa uto?samiane z cen? kredytu chwilówki, czyli z kwot?, któr? b?dziemy musieli dodatkowo odda? po up?ywie terminu sp?aty. Nie jest to do ko?ca mylne i b??dne przekonanie, gdy? wska?nik RRSO pokazuj?cy ca?kowite koszty kredytu chwilówki wyra?any jest w procentach. Jednak w ?ci?lejszym znaczeniu tego s?owa oprocentowanie dotyczy tylko odsetek kapita?owych. Bior?c kredyt chwilówk? musimy si? jednak liczy? tak?e z kosztami pozaodsetkowymi, czyli:

  • prowizj?;
  • op?at? administracyjn?;
  • op?at? przygotowawcz?;
  • op?at? weryfikacyjn? (bardzo ma??, nieprzekraczaj?c? 1 z?otego);
  • ewentualnym ubezpieczeniem.

Bardzo rzadko wszystkie te op?aty wyst?pi? naraz – zwykle w towarzystwie odsetek spotkamy prowizj? lub op?at? przygotowawcz?. Trzeba jednak pami?ta?, ?e s? one op?atami jednorazowymi, wyliczanymi dla konkretnej kwoty kredytu chwilówki. Oprocentowanie natomiast ro?nie wraz z czasem, w którym sp?acamy kredyt chwilówk? – liczone jest ka?dego dnia sp?aty.

Jak wysokie mo?e by? oprocentowanie?

Oprocentowanie maksymalne kredytu chwilówki ustalane jest przez ustaw? o kredycie konsumenckim i nie mo?e ono przekroczy? 10% kwoty zobowi?zania w skali roku. Oczywi?cie, jako ?e standardowy kredyt chwilówka zaci?gany jest zwykle na miesi?c, b?dzie ono wynosi? mniej. W porównaniu do ca?kowitych kosztów odsetki b?d? wi?c niezbyt du?? kwot?.

Znacznie wi?ksze kwoty przynios? natomiast koszty pozaodsetkowe, czyli wspomniana wcze?niej prowizja i inne op?aty. Warto wiedzie?, ?e zaliczaj? si? do nich tak?e op?aty za przed?u?enie okresu sp?aty kredytu chwilówki. Ten rodzaj kosztów regulowany jest przez ustaw? antylichwiarsk?, która stanowi, ?e nie mog? one wynosi? wi?cej ni? 25% kwoty zobowi?zania oraz dodatkowych 30% w skali roku. Jak wida?, w po??czeniu z odsetkami, wszystkie op?aty wynios? nas oko?o 30% zaci?gni?tego kredytu chwilówki.

Kredyty chwilówki bez oprocentowania – czy to mo?liwe?

Nie wszystkie firmy po?yczkowe udzielaj?ce kredytów chwilówek naliczaj? odsetki. Niektóre z nich rezygnuj? z tych op?at, zadowalaj?c si? wy??cznie prowizj?. Dla klienta jest to du?e u?atwienie – nie tylko ?atwiej jest mu zrozumie? mechanizm dzia?ania tych op?at i wyliczy?, ile ostatecznie b?dzie musia? odda?, ale te? takie kredyty chwilówki b?d? nieznacznie ta?sze od innych. Kredyty chwilówki bez odsetek mo?na spotka? mi?dzy innymi w firmach:

Porównujmy koszty, czytajmy umowy

Mimo wszystko, nawet je?li wiemy, ?e dany po?yczkodawca nie nalicza odsetek, warto zapozna? si? z ca?? specyfik? kosztów, które powinny zosta? dok?adnie wyliczone dla konkretnego kredytu chwilówki zarówno w umowie, jak i formularzu informacyjnym, obowi?zkowym dla ka?dego po?yczkodawcy. Sprawd?my przy tym, czy koszty podane w umowie zgadzaj? si? ze wcze?niejszymi informacjami, które poznali?my, zanim z?o?yli?my wniosek. Zwró?my te? uwag? na ca?kowit? kwot? do sp?aty, któr? trzeba b?dzie odda? w wyznaczonym terminie.

Pomimo tego, ?e ustawa antylichiwiarska nak?ada limit kosztów, mo?emy znale?? mnóstwo kredytów chwilówek, które b?d? bardzo zró?nicowane pod wzgl?dem cenowym. Dobrym narz?dziem pomocniczym b?dzie porównywarka chwilówek, która pozwoli na uszeregowanie ofert pod wzgl?dem wysoko?ci kosztów. Dzi?ki temu b?dziemy mogli wybra? nie tylko najlepsze zobowi?zanie, ale równie? takie, na które nas sta? i które mo?emy bez problemu sp?aci? w terminie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *