1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jakie mo?liwo?ci finansowania ma przeci?tny student?

Jakie mo?liwo?ci finansowania ma przeci?tny student?

Jakie mo?liwo?ci finansowania ma przeci?tny student?

Stereotyp studenta na ca?ym ?wiecie kojarzy si? raczej z ?yciem „od pierwszego do pierwszego”. Dzi? ten wizerunek, cho? nadal funkcjonuje w ?wiadomo?ci spo?ecznej, jest odrobin? zdezaktualizowany. Wi?kszo?? studentów jest bardziej samodzielna i zdaje sobie spraw? z tego, jak wa?ne jest zdobywanie do?wiadczenia zawodowego jeszcze w trakcie pobierania nauki. Studenci nie tylko dysponuj? wi?kszym miesi?cznym bud?etem, ale i przez to maj? wi?ksze mo?liwo?ci uzyskania dodatkowego finansowania w postaci kredytów i po?yczek.

Jaka jest ogólna sytuacja finansowa studentów?

Z bada? przeprowadzonych przez Wydzia? Zarz?dzania i Komunikacji Spo?ecznej Uniwersytetu Jagiello?skiego wynika, ?e studenci pierwszego stopnia, czyli studiów licencjackich, ze wzgl?du na charakter zaj?? i ich ilo??, maj? niewiele mo?liwo?ci na to, by pozyska? dodatkowe fundusze. Wynika to z nieregularnego planu zaj??, które raczej wykluczaj? podj?cie pracy, nawet w niepe?nym wymiarze godzin. Jedyn? form? zarobku jest wi?c podj?cie pracy dorywczej w weekendy, a znakomita wi?kszo?? studentów pozostaje na utrzymaniu rodziców, dodatkowe fundusze czerpi?c z ró?nego rodzaju stypendiów. Popraw? w tej materii przynosz? natomiast studia magisterskie – zaj?cia s? zdecydowanie mniej liczne i wyst?puj? w mniejszym wymiarze godzin. Co wi?cej, cz?sto odbywaj? si? tylko w ci?gu jednego lub dwóch dni w tygodniu, wi?c nic nie stoi na przeszkodzie, by student móg? podj?? prac?, nawet w wymiarze 40 godzin tygodniowo.

Wydatki przeci?tnego studenta s? natomiast relatywnie sta?e, niezale?nie od stopnia studiów. Zaliczaj? si? do nich wydatki zwi?zane z utrzymaniem:

  • wynajem lokum prywatnego lub akademika – od 350 do nawet 1000 z?otych;
  • dojazdy do miasta, w którym znajduje si? dom rodzinny studenta – wycenione na oko?o 68 z?otych dla wyjazdu dwa razy w miesi?cu;
  • wy?ywienie – Uniwersytet Jagiello?ski wyliczy?, ?e zbilansowane posi?ki mog? kosztowa? studenta nawet 700 z?otych miesi?cznie, cho? cz?sto zdarza si?, ?e ta kwota jest nawet dwukrotnie ni?sza;
  • zakup ?rodków czysto?ci – oko?o 50 z?otych;
  • bilety okresowe komunikacji miejskiej – od 50 do 100 z?otych.

Co wi?cej, doliczy? trzeba równie? koszty zwi?zane z wydatkami na edukacj?: zakup ?rodków papierniczych, ksi??ek, skryptów, kserowanie materia?ów dydaktycznych, które Uniwersytet Jagiello?ski wycenia na 30 z?otych miesi?cznie (cho? wydaje si?, ?e jest to kwota zani?ona). ??czna suma wydatków ponoszonych w ci?gu roku akademickiego wynosi oko?o 13 tysi?cy z?otych. W jaki sposób student, nie otrzymuj?c pieni?dzy od rodziców, mo?e uzyska? t? kwot??

Kredyt studencki – kto ma na niego szanse?

Instytucja kredytu studenckiego zosta?a wprowadzona jako pomoc dla najmniej zamo?nych rodzin. W zwi?zku z tym, aby go otrzyma?, trzeba spe?ni? przede wszystkim kryterium dochodowe, które obecnie wynosi 2500 z?otych netto. Dodatkowo konieczne b?dzie równie? uzyskanie por?czenia dwóch osób lub zamiennie uzyska? gwarancj? Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Taki kredyt udziela si? studentowi na okres studiów, ale na nie wi?cej ni? 6 lat i, co istotne, nie jest on wyp?acany w ca?o?ci, a w miesi?cznych transzach wynosz?cych 400, 600, 800 lub 1000 z?otych. Wyp?ata tych transz uzale?niona jest oczywi?cie od post?pów w nauce i mo?e by? wstrzymana, je?li student nie zaliczy semestru.

Niew?tpliwymi zaletami kredytu s? niskie oprocentowanie (1,75% w skali roku), dwuletnia karencja oraz mo?liwo?? umorzenia cz??ci zobowi?zania.

Po?yczka dla studentów?

Po?yczki online b?d? dobrym rozwi?zaniem dla studentów, którzy utrzymuj? si? sami i mog? liczy? jedynie na symboliczne wsparcie od rodziny. W?asne dochody, nawet w niewielkiej wysoko?ci pozwol? otrzyma? po?yczk? w wi?kszo?ci firm po?yczkowych. Trzeba te? wzi?? pod uwag? fakt, ?e rzadko który student swoj? karier? zawodow? zaczyna od umowy o prac?. Zwykle b?dzie to umowa zlecenie lub umowa o dzie?o, co cz?sto wyklucza mo?liwo?? zaci?gni?cia kredytu bankowego. Co wi?cej, do zdolno?ci kredytowej studenta b?d? si? te? wlicza? stypendia oraz miesi?czny dochód pochodz?cy z kredytu studenckiego, je?li takowy posiada.

Problemem nie b?dzie równie? i kwota po?yczki, któr? student musi uzyska?, by samodzielnie utrzyma? si? na studiach. Wyliczone wcze?niej 13 tysi?cy, cho? mo?liwe do uzyskania w instytucji pozabankowej, jest nawet kwot? zbyt wysok?, je?li przyj??, ?e student pracuje. Rozpatrywane b?d? wi?c kwoty ok. 5-10 tysi?cy z?otych do wykorzystania w ci?gu roku, które dost?pne s? w wi?kszo?ci firm udzielaj?cych po?yczek ratalnych – m.in. w Zaplo, Aasa, Ferratum, Hapi Po?yczki, Wonga. Ponadto, takie kwoty po?yczek pozwol? równie? studentowi sfinansowa? wi?ksze, jednorazowe wydatki: zakup podr?czników, wydatki na szkolenia, kursy powtórkowe czy zakup niezb?dnego sprz?tu elektronicznego. W takim przypadku najbardziej op?acalne b?dzie skorzystanie z darmowej chwilówki.

Czy ka?dy student otrzyma po?yczk??

Ustalili?my ju?, ?e nawet osi?gaj?c relatywnie niskie dochody, student nie pozbawia si? mo?liwo?ci uzyskania po?yczki. Problemem b?dzie jednak próg wiekowy, który ustalany jest zwykle na poziomie 21 lat. Studenci m?odsi mog? mie? wi?c problem z tym, by w ogóle móc o po?yczk? wnioskowa?, nawet je?li wykazuj? odpowiedni? zdolno?? kredytow?. Z pomoc? mog? przyj?? po?yczki, które nie wprowadzaj? ogranicze? wiekowych: Monedo Now, Hapi Po?yczki, Wonga, MoneyMan, CreditStar lub Szybka Gotówka, Freezl.

Najwa?niejszym elementem zobowi?zania jest jednak jego sp?ata – warto wi?c zawczasu zadba? o swoj? zdolno?? kredytow? i oszcz?dno?ci. Im szybciej zadba si? o poduszk? finansow?, tym lepiej – nie tylko mo?e zawa?y? to na przysz?o?ci absolwentów uczelni wy?szych, ale i pozwoli na sp?at? po?yczki w terminie oraz unikni?cie nieprzyjemnych konsekwencji – nie warto zaczyna? nowego ?ycia z d?ugami.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *