1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jakie ograniczenia stawiaj? po?yczkodawcy?

Jakie ograniczenia stawiaj? po?yczkodawcy?

Jakie ograniczenia stawiaj? po?yczkodawcy?

Potrzeba skorzystania z po?yczki mo?e przytrafi? si? ka?demu z nas i to w ró?nych momentach ?ycia. Dobrze wi?c mie? na jej temat cho?by minimalny zakres wiedzy. Pomimo tego, ?e kryteria, które musz? spe?nia? ubiegaj?cy si? o po?yczk? s? zdecydowanie mniej restrykcyjne w porównaniu do kredytów udzielnych przez banki, nie oznacza to jednak, ?e w ogóle nie istniej?. Warunki, jakie musi spe?ni? potencjalny po?yczkobiorca ró?ni? si? od siebie w zale?no?ci od rodzaju firmy oferuj?cej chwilówk?, a nawet wysoko?ci po?yczanej kwoty. Istnieje natomiast pewna grupa zasad obowi?zuj?cych w zdecydowanej wi?kszo?ci instytucji po?yczkowych. Pozosta?e za? podlegaj? drobnym modyfikacjom, zgodnie z regulaminem danej placówki. Aby unikn?? niejasno?ci w tym wzgl?dzie, spróbujemy przyjrze? si? nieco bli?ej ograniczeniom stawianym przez po?yczkodawców.

To, co wspólne

Nasz przegl?d rozpoczniemy od wymaga?, które stawia przed swoimi potencjalnymi klientami zdecydowana wi?kszo?? firm udzielaj?cych po?yczki. Pierwszym rodzajem s? ograniczenia wiekowe. W przypadku ka?dej oferty po?yczkobiorca musi mie? uko?czone 18 lat, cho? zdarza si?, ?e zgodnie z regulaminem firmy wiek ubiegaj?cego si? o po?yczk? zostaje zawy?ony do 21, a nawet 23 lat. Niekiedy okre?lona zostaje równie? maksymalna granica wieku (na przyk?ad o udzielenie po?yczki nie mo?e star? si? osoba, która uko?czy?a 75 lub 80 lat).

Kolejnym rodzajem ogranicze? wspólnych dla wi?kszo?ci instytucji po?yczkowych jest obywatelstwo polskie i sta?y adres zameldowania. Zapis ten oznacza, ?e o chwilówk? nie mog? ubiega? si? osoby mieszkaj?ce na terenie kraju, które nie posiadaj? sta?ego adresu (nie s? zameldowane pod ?adnym adresem) oraz obcokrajowcy nieposiadaj?cy obywatelstwa polskiego. Nast?pnym rodzajem wymaga? wspólnym dla ró?nych firm udzielaj?cych po?yczki jest posiadanie aktualnego dowodu osobistego, stanowi?cego potwierdzenie to?samo?ci po?yczkobiorcy oraz indywidualnego rachunku bankowego, który umo?liwia bezpo?rednie przelanie po?yczonej sumy na konto klienta.

W zale?no?ci od oferty

Skoro wspólne ograniczenia mamy ju? za sob?, pora przej?? do tych indywidualnych, które narzucaj? poszczególne instytucje po?yczkowe w oparciu o zasady ich funkcjonowania. Pierwszym z nich jest wysoko?? przychodów. Istnieje spora grupa firm, która od swoich klientów nie wymaga przedstawiania za?wiadcze? potwierdzaj?cych wysoko?? comiesi?cznych dochodów. Zazwyczaj sytuacja ta dotyczy po?yczek opiewaj?cych na niewielkie kwoty. W przypadku po?yczania wi?kszych sum, po?yczkobiorca zazwyczaj musi przedstawi? dokument potwierdzaj?cy wysoko?? swoich dochodów (niekiedy zamiast za?wiadczenia wymaga si? z?o?enia jedynie ustnego o?wiadczenia, co do ich wysoko?ci).

Je?eli ubiegaj?cy si? o po?yczk? nie mo?e wykaza? si? odpowiednio wysokimi dochodami, wówczas jego wniosek mo?e zosta? odrzucony. Niektóre z firm ograniczaj? si? wy??cznie do konieczno?ci potwierdzenia wyp?acalno?ci po?yczkobiorcy. Do tego celu wykorzystywane bywaj? kopie comiesi?cznych rachunków regulowanych przez potencjalnego klienta. Je?li s? one op?acane regularnie, wówczas staj? si? one dla po?yczkodawcy dowodem wyp?acalno?ci klienta, nawet je?li nie posiada on sta?ego ?ród?a dochodu.

Niekiedy mo?na si? spotka? z dodatkowymi ograniczeniami stosowanymi przez niektóre instytucje po?yczkowe, dotycz?cymi np. ilo?ci udzielanych po?yczek. W tym przypadku po?yczkobiorca mo?e uzyska? decyzj? odmown?, co do przyznania po?yczki, je?li posiada ju? inny rodzaj zad?u?enia. W ten sposób firmy udzielaj?ce chwilówek zabezpieczaj? si? przed podpisaniem umowy z klientem, który z powodu du?ego zad?u?enia móg?by mie? trudno?ci ze sp?at? kolejnego zobowi?zania w wyznaczonym terminie.

?ród?o wiedzy ka?dego po?yczkobiorcy

Na pocz?tek odpowiedzmy sobie na pytanie, w jaki sposób najlepiej zg??bi? wiedz? na temat szybkich po?yczek. Otó? do tego celu mo?na wykorzysta? zarówno strony internetowe po?wi?cone tylko chwilówkom, jak i portale dotycz?ce finansów w ogóle. Dobrym ?ród?em wiedzy mog? okaza? si? równie? strony internetowe prowadzone przez firmy udzielaj?ce tego rodzaju po?yczek. W tym przypadku warto jednak nowo zdobyt? wiedz? podda? weryfikacji, bowiem jak powszechnie wiadomo, ka?dy sprzedawca zawsze zachwala swój produkt, co wcale nie oznacza, ?e inne s? od niego grosze.

Do porównania warunków chwilówek proponowanych przez poszczególne instytucje po?yczkowe najlepiej wykorzysta? praktyczn? porównywark? chwilówek, która w kilka chwil przygotuje dla nas praktyczne zestawienie najkorzystniejszych ofert. Wystarczy, ?e wybierzemy deklarowan? kwot? po?yczki i dogodny dla nas termin jej sp?aty. Tym samym w sposób niezwykle wygodny porównywarka dostarcza rzetelnej wiedzy na temat po?yczek, a przy tym pozwala na zaoszcz?dzenie mnóstwa czasu, którego nie trzeba ju? przeznacza? na samodzielne wertowanie kolejnych propozycji. Dzi?ki temu mamy szans? wybra? najlepsz? po?yczk?, która w pe?ni sprosta naszym oczekiwaniom.

Poznaj wymagania

Dobra znajomo?? ogranicze? w poszczególnych ofertach po?yczek mo?e znacznie u?atwi? i przyspieszy? ca?y proceder zwi?zany z chwilówk? – je?li wiemy, czego mo?emy si? spodziewa? ze strony firm pozabankowych, ?atwiej jest nam sprosta? im wymaganiom. Poza tym ju? na wst?pie mo?emy wykluczy? po?yczki proponowane przez instytucje po?yczkowe, które stawiaj? swoim klientom zbyt wygórowane dla nas ograniczenia. Zanim wi?c przyst?pimy do wype?nienia wniosku o przyznanie chwilówki, warto kilka chwil po?wi?ci? na zapoznanie si? z poszczególnymi ofertami.

Wymagania i ograniczenia, które mo?emy spotka? w ró?nych instytucjach po?yczkowych maj? na celu zabezpieczenie interesów placówek, ale te? trosk? o dobro klienta. Dla przyk?adu udzielenie kolejnej po?yczki klientowi, który zmaga si? ju? z du?ym zad?u?eniem, mo?e wp?dzi? go w spiral? d?ugów, pot?guj?c jego k?opoty finansowe. Firmy po?yczkowe unikaj? tego typu sytuacji.

Zadbaj o swoje bezpiecze?stwo

Dobra znajomo?? zasad dzia?ania firmy pozabankowej, z us?ug której zamierzamy skorzysta? wi??e si? z jeszcze jedn? wa?n? zalet?. Dzi?ki niej, decyduj?c si? na po?yczk?, znacznie zwi?kszamy zakres swojego finansowego bezpiecze?stwa. Warto wobec tego dog??bnie zapozna? si? z regulaminem wybranej palcówki, ustali? poziom jej do?wiadczenia w zakresie ?wiadczenia us?ug finansowych, a tak?e pozna? opinie innych klientów na jej temat – im wy?szy jest poziom ich zaufania wobec danej firmy, tym wi?ksz? pewno?? dotycz?c? bezpiecze?stwa wybranej po?yczki zyskujemy.

Po zapoznaniu si? z zasadami jej funkcjonowania i umówieniu si? na rozmow? z przedstawicielem placówki pora na omówienie warunków samej po?yczki. Najlepiej, aby by?y one dostosowane do naszych indywidualnych potrzeb, dlatego warto rozwa?y? wybór elastycznej oferty, która umo?liwi nam rzeczywiste dostosowanie zasad chwilówki do mo?liwo?ci finansowych i sytuacji, w której si? aktualnie znajdujemy.

Podczas ustalania warunków po?yczki zwró?my uwag? na to, czy ka?dy z nich jest omawiany w sposób dla nas zrozumia?y. W razie pojawienia si? jakichkolwiek w?tpliwo?ci starajmy si? wyja?ni? ka?d? niezrozumia?? kwesti?. Zastanówmy si? równie? nad tym, czy b?dziemy w stanie dotrzyma? wszystkich zapisów i postanowie? umowy, na przyk?ad dotycz?cych terminu sp?aty zobowi?zania. Je?li przewidujemy trudno?ci w tym obszarze, warto zrezygnowa? z danej oferty na rzecz tej, która zapewnia nam mo?liwo?? wyd?u?enia owego terminu. Dzi?ki temu b?dziemy mogli bez przeszkód korzysta? z wszystkich mo?liwo?ci, jakie wi??? si? z dodatkow? sum? pieni?dzy, która niebawem zasili nasze konto.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *