1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Jakie s? formalno?ci dla chwilówek online?

Jakie s? formalno?ci dla chwilówek online?

online

Z powodu ostatniej, ogromnej popularno?ci produktów pozabankowych, chwilówki online bardzo cz?sto nazywane bywaj? równie? chwilówkami bez formalno?ci. Mo?na si? dowiedzie?, ?e s? one zobowi?zaniem niesamowicie przyst?pnym, nawet dla osób nieposiadaj?cych du?ej wiedzy finansowej. Dodatkowo s? szybkie i przejrzyste. Nie ma w tym przek?amania, ale trzeba wiedzie?, ?e nie oznacza to wcale, ?e formalno?ci zwi?zanych z chwilówkami online nie ma. S? jednak w?a?ciwie minimalne i nie trzeba si? do nich przygotowywa?.

Co jest konieczne, aby dosta? chwilówk? online?

Aby po?yczkodawca móg? w pe?ni legalnie udzieli? chwilówki online, musi posiada? pe?en zakres wiedzy o wnioskuj?cym kliencie. Aby to zrobi?, musi znale?? si? w posiadaniu informacji o:

 • zdolno?ci kredytowej wnioskuj?cych o chwilówk? online – zarobkach, statusie zatrudnienia i bie??cych zobowi?zaniach;
 • historii kredytowej zapisanej w Biurze Informacji Kredytowej;
 • ewentualnych d?ugach widocznych w rejestrach d?u?ników: BIG Infomonitor, KRD, ERIF;
 • danych osobowych wnioskuj?cego.

Warto zaznaczy?, ?e wi?kszo?? ze zwi?zanych z chwilówkami online formalno?ci le?y po stronie po?yczkodawcy. Najcz??ciej nie b?dzie on potrzebowa? ?adnych za?wiadcze? o zarobkach, czy po?wiadczenia tego, czy aktualnie sp?aca si? inne chwilówki lub kredyty. Je?eli b?dzie chcia? potwierdzi? to, ?e wnioskuj?cy o chwilówk? online rzeczywi?cie pracuje w miejscu, które wpisa? we wniosku, sam zadzwoni do pracodawcy. Sam ustali równie? histori? kredytow? w BIK, sprawdzi rejestry d?u?ników oraz potwierdzi zgodno?? danych spisanych z dowodu osobistego. Je?eli b?dzie potrzebowa? wi?cej informacji, mo?e si?gn?? równie? do jednej z baz wewn?trznych, stworzonych wy??cznie na potrzeby instytucji pozabankowych. Po tym wszystkim przygotuje komplet dokumentów niezb?dnych do zawarcia umowy.

Zaci?gni?cie chwilówki online to tylko kilka kroków

Wszystko, co musi zrobi? po?yczkobiorca, by z powodzeniem zaci?gn?? chwilówk? online, zajmie mu najwy?ej kilkana?cie minut. Tak naprawd? formalno?ci ograniczaj? si? tylko do kilku kroków (a nie wszystkie z nich s? formalno?ciami w ?cis?ym znaczeniu tego s?owa):

 • zarejestrowanie profilu klienta – nie ma mo?liwo?ci, by staraj?c si? o chwilówk? online, nie za?o?y? profilu klienta. W wi?kszo?ci przypadków wniosek b?dzie dost?pny dopiero po zalogowaniu si? na nowo utworzone konto. Niekiedy jednak te dwie czynno?ci s? po??czone, a zalogowa? mo?na si? ju? po wys?aniu wniosku.
 • wype?nienie wniosku – informacje, które b?d? kluczowe przy chwilówce online, zawieraj? si? w danych osobowych wnioskodawcy (w tym numeru PESEL i dowodu osobistego), adresu, danych bankowych oraz deklaracji dochodowej.
 • zweryfikowanie to?samo?ci – cz??? chwilówek online wymaga, by po?yczkobiorca wys?a? ma?? kwot? (najcz??ciej 0,1-1 z?oty) na konto wskazane przez firm? po?yczkow?, by ta mog?a stwierdzi? zgodno?? danych. Pozosta?a cz??? wprowadzi?a do u?ytku aplikacje, przez które po?yczkobiorca mo?e zalogowa? si? do swojej bankowo?ci elektronicznej, dzi?ki czemu aplikacja sama b?dzie mog?a zweryfikowa? dane posiadacza konta.
 • podpisanie umowy – polega ono w?a?ciwie na jej elektronicznym potwierdzeniu, by mog?a zacz?? obowi?zywa?. Niekiedy wymagane jest jej wydrukowanie, podpisanie i odes?anie jednego egzemplarza na adres siedziby firmy. Jest to jednak czysta formalno??, bo nawet bez tego pieni?dze z chwilówki online zostan? wys?ane na nasze konto.

Chwilówka online bez za?wiadcze??

Za?wiadczenia to rzecz raczej niepo??dana przez klientów instytucji pozabankowych. Rzeczywi?cie – raczej nie zdarza si?, by jakiekolwiek za?wiadczenie by?o potrzebne do tego, ?eby zaci?gn?? chwilówk? online. Niekiedy jednak, ale bardzo sporadycznie, po?yczkodawca mo?e za??da? potwierdzenia dochodów. Zrobi to wtedy, gdy cz??? zgromadzonych informacji wyda mu si? podejrzana lub nieprawdopodobna. W takim wypadku chwilówka online nie zostanie udzielona, je?li nie prze?lemy jakiego? dokumentu. Mo?e to by? jednak plik pobrany z konta bankowego z potwierdzeniem przelewu z wyp?at? od pracodawcy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *