1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jakie s? koszty chwilówek?

Jakie s? koszty chwilówek?

z?otówki

Szybkie po?yczki, czyli tzw. chwilówki kusz? nas ?atw? dost?pno?ci? i cz?sto niestety tylko pozornie niskim kosztem. Dlatego te? zanim zdecydujemy si? na zaci?gni?cie takiej formy zobowi?zania finansowego powinni?my szczegó?owo zapozna? si? ze wszystkimi potencjalnymi kosztami jakie mog? z niego wynikn??.

Oprocentowanie

Pierwszym, najbardziej oczywistym kosztem zwi?zanym z zaci?gni?ciem chwilówki jest jej oprocentowanie, które zgodnie z obowi?zuj?cym w naszym kraju prawem nie mo?e przekroczy? czterokrotno?ci obowi?zuj?cej stopy lombardowej. Na dzie? dzisiejszy jej wysoko?? to 2,5% co oznacza, ?e maksymalne dopuszczalne oprocentowanie chwilówki wynosi 10% w skali roku. Taka maksymalna warto?? jest te? stosowana w przypadku wi?kszo?ci ofert dost?pnych na rynku.

Prowizja

W zwi?zku z ustawowymi ograniczeniami wysoko?ci oprocentowania chwilówkodawcy pos?uguj? si? dodatkow? op?at? pod postaci? prowizji za udzielenie po?yczki. Tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana poniewa? ka?da z firm pos?uguje si? w?asnym wzorem na jej wyliczenie. Wysoko?? prowizji mo?e by? wyra?ana kwotowo lub procentowo i najcz??ciej jest ona uzale?niona od kwoty, okresu sp?aty oraz liczby ewentualnych rat.

Prolongata, czyli przed?u?enie terminu sp?aty

Koszt naszej chwilówki mo?e dodatkowo wzrosn?? je?eli zdecydujemy si? na wyd?u?enie jej terminu sp?aty. Tak? mo?liwo?? oferuje jedynie cz??? z chwilówkodawców i jest ona ograniczona przepisami prawa do jednego przed?u?enia w ramach jednej umowy. Koszty przed?u?enia podobnie jak w przypadku prowizji s? bardzo zró?nicowane i uzale?nione od danej oferty.

Op?aty dodatkowe

Poza standardowymi kosztami pod postaci? prowizji i oprocentowania, mo?emy si? natkn?? równie? na dodatkowe koszty takie jak obowi?zkowe ubezpieczenie sp?aty zobowi?zania, czy koszty dostarczenia gotówki do domu (wyst?puje w przypadku chwilówek na telefon). Informacje o wszelkich dodatkowych op?atach powinny znajdowa? si? w umowie, dlatego bardzo wa?ne jest to, aby bezwzgl?dnie zapozna? si? z ni? przed jej podpisaniem.

Maksymalny koszt chwilówki

W celu zapewnienia wi?kszej ochrony konsumentów przed wysokimi kosztami chwilówek 11 marca 2016 roku wesz?y do ?ycia nowe przepisy ograniczaj?ce ich maksymalny ??czny koszt. Owe limity wynosz? 25% kwoty po?yczki oraz dodatkowo 30% za ka?dy rok trwania umowy. Reasumuj?c maksymalny koszt chwilówki z terminem sp?aty nie przekraczaj?cym jednego roku wyniesie 55%.

Koszty nieterminowo?ci

Opisane przez nas powy?ej koszty dotycz? chwilówek sp?acanych terminowo. Nale?y pami?ta? o tym, ?e nale?no?ci przeterminowane wi??? si? z dodatkowymi kosztami , niestety przewa?nie znacznie wy?szymi. Dlatego pami?tajmy, aby regulowa? swoje zobowi?zania terminowo, a przede wszystkim nie decydowa? si? na obci??enia, przekraczaj?ce nasze realne mo?liwo?ci finansowe.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *