1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Jakie s? obecnie najlepsze chwilówki na rynku?

Jakie s? obecnie najlepsze chwilówki na rynku?

najlepsze chwilówki

Je?li chodzi o po?yczanie, to chcieliby?my robi? to szybko, ?atwo i tanio. Dlatego bardzo cz?sto zadajemy sobie pytanie: jakie s? najlepsze chwilówki? Osoby, które nigdy z nich nie korzysta?y, mog? mie? problem, by na to pytanie odpowiedzie? samodzielnie. Dylemat, gdzie znale?? najlepsze chwilówki i jak pozna?, ?e te wybrane w?a?nie takie s?, jest niemal nierozwi?zywalny, zw?aszcza, za oferta pozabankowa jest znacznie bardziej rozbudowana ni? kredytowa. Jak wi?c rozpozna? najlepsze chwilówki i jak wybra? t? najlepsz? dla siebie?

Bardzo szeroka oferta chwilówkowa

Jako ?e firm po?yczkowych jest na polskim rynku bardzo du?o, a dodatkowo co chwil? pojawiaj? si? nowe, umiej?tno?? warto?ciowania poszczególnych ofert jest bardzo po??dana. Na pierwszy rzut oka wszystkie wygl?daj? podobnie, zw?aszcza pod wzgl?dem procedur. W wi?kszo?ci wystarczy tylko dowód osobisty, dost?p do Internetu i rachunek bankowy, by w 15 minut cieszy? si? z pieni?dzy na swoim koncie. Wyra?ne ró?nice wyst?puj? w?a?ciwie tylko w odniesieniu do dost?pnych do po?yczenia kwot i okresów sp?aty. Ci??ko jest wi?c wskaza? najlepsze chwilówki, je?eli nie korzystali?my z ?adnej z nich i nie mamy porównania. Aby móc wyszczególni? te najlepsze, nale?y przyjrze? si? innym, mniej rzucaj?cym si? w oczy szczegó?om.

Ranking chwilówek prawd? Ci powie?

Ranking jest pierwszym miejscem, które odwiedzane jest przez osoby poszukuj?ce najlepszych chwilówek. Ten wybór, cho? intuicyjny, jest jak najbardziej s?uszny. Ranking nie jest bowiem szeregowaniem chwilówek pod wzgl?dem ich popularno?ci, a bardziej wynikow? ró?nych czynników, które ?wiadcz? o atrakcyjno?ci oferty. S? nimi najcz??ciej koszty zobowi?zania, dost?pno?? darmowej chwilówki, koszty nieterminowo?ci, stosunek do przed?u?enia okresu sp?aty lub roz?o?enia chwilówki na raty, jako?? obs?ugi klienta, czy opinie klientów.

Ju? od wielu miesi?cy w pierwsze miejsca w rankingach najlepszych chwilówek okupuje na zmian? kilku po?yczkodawców. Najcz??ciej s? to firmy takie jak LendOn, Extra Portfel, Filarum, Wonga, Kuki lub Vivus. Nie mo?na stwierdzi?, ?e tylko te firmy oferuj? najlepsze chwilówki, bo z wiele innych ofert równie? ma sporo do zaoferowania i cieszy si? dobr? opini?. Mo?na jednak powiedzie?, ?e w pewnym sensie s? to chwilówki uniwersalne i zadowol? prawie wszystkich po?yczkobiorców, którzy zdecyduj? si? je zaci?gn??.

Jakie s? cechy najlepszych chwilówek?

Najlepsze chwilówki to takie, które najbardziej odpowiadaj? mo?liwo?ciom i potrzebom po?yczkobiorcy. Aby jednak tak si? sta?o, musz? one posiada? pewne cechy, które mog? zbli?y? je do idea?u. S? to:

 • relatywnie niskie koszty;
 • stosunek wysoko?ci kwoty chwilówki do okresu sp?aty;
 • mo?liwo?? przed?u?enia lub refinansowania chwilówki;
 • dobre opinie klientów;
 • wysoka dost?pno??;
 • szybko?? wysy?ki pieni?dzy;
 • d?ugie godziny pracy i ró?ne kana?y komunikacji z biurem obs?ugi klienta;
 • mo?liwo?? otrzymania chwilówki w weekend (cho? nie jest to konieczne);
 • dost?pno?? newralgicznych dokumentów na stronie internetowej po?yczkodawcy.

Wymienione powy?ej cechy niekiedy wyst?puj? ??cznie, ale trzeba pami?ta?, ?e najcz??ciej wyst?pi kombinacja kilku z nich i nie uczyni to dan? ofert? niewart? uwagi.

Najlepsze chwilówki od po?rednika?

Zosta?o ju? wspomniane to, ?e najlepsze chwilówki to takie, które najbardziej odpowiadaj? po?yczkobiorcy. Na takiej zasadzie dzia?a po?rednik po?yczkowy, na przyk?ad firma Solcredit. Wnioskuj?c o chwilówk? w tej firmie, mo?emy cieszy? si? z prostej procedury i minimum formalno?ci, a przy tym mie? pewno??, ?e nasz wniosek zostanie skierowany dok?adnie do tej firmy, która jest w stanie zaoferowa? nam najlepsze warunki – finansowe lub ka?de inne.

B?dzie to te? oferta najbardziej dopasowana do zdolno?ci kredytowej czy informacji zgromadzonych w BIK. Po?rednik zadba równie? o to, ?eby?my otrzymali pieni?dze najszybciej, jak to mo?liwe – mo?e na przyk?ad skierowa? wniosek do firmy, która ma aktywny rachunek w tym samym banku, co my. Poszukuj?c najlepszej chwilówki, mo?emy wi?c zda? si? na wybór kogo? bardziej do?wiadczonego od nas.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *