1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jakie warunki trzeba spe?ni?, by wzi?? chwilówk? na dowód?

Jakie warunki trzeba spe?ni?, by wzi?? chwilówk? na dowód?

chwilówki na dowód

Chwilówki na dowód znane s? jako te, które nie stawiaj? wy?rubowanych wymaga? osobom nimi zainteresowanym. Mimo wszystko wymagania i warunki, by tak? chwilówk? otrzyma? istniej?, zarówno w obszarze formalnym, jak i technicznym. Warto, by po?yczkobiorca o nich pami?ta? i ju? zawczasu przygotowa? si? na to, by wzi?? chwilówk? na dowód. Stanowczo skróci to ca?? procedur? po?yczkow?, a w rezultacie tak?e czas oczekiwania na pieni?dze.

Chwilówka na dowód – jak dzia?a?

Wielu konsumentów zastanawia si?, czy rzeczywi?cie wystarczy mie? dowód osobisty, by otrzyma? chwilówk?. Mo?na odpowiedzie?, ?e tak, ale tylko w wypadku, w którym mówi si? o niezb?dnych dokumentach. Je?li o to chodzi, to wnioskuj?cy nie jest zobowi?zany posiada? ?adnej innej dokumentacji: drugiego dowodu to?samo?ci, za?wiadczenia o zarobkach lub jakiegokolwiek innego dokumentu. W rzeczy samej nie ma nawet konieczno?ci posiadania dowodu osobistego w sensie fizycznym (cho? oczywi?cie jako polski obywatel ma si? taki obowi?zek), a wystarczy jedynie zna? dane, które zawarte s? w dowodzie osobistym: numer PESEL oraz numer i seri? samego dokumentu. Potwierdzi si? tym samym obywatelstwo polskie i wymagan? pe?noletno??.

Jak otrzyma? chwilówk? na dowód?

Chwilówka na dowód to tak zwana chwilówka na o?wiadczenie, czyli niewymagaj?ca za?wiadcze?. Nie oznacza to jednak, ?e po?yczkobiorca nie musi dysponowa? instrumentami technicznymi, by móc otrzyma? pieni?dze w sensie praktycznym. Aby przyznanie po?yczki by?o mo?liwe, nale?y si? uzbroi? w:

  • Konto bankowe – logiczne jest, ?e w?a?cicielem tego konta musi by? osoba wnioskuj?ca o chwilówk? na dowód, ale musi ona pami?ta? równie? o tym, by by?o to konto indywidualne, przypisane tylko do jednego nazwiska. Musz? si? równie? zgadza? wszystkie zawarte w nim dane osobowe i adres. Je?eli zmieniali?my niedawno zameldowanie lub stan cywilny (a wi?c w przypadku kobiet równie? nazwisko), powinni?my pami?ta? o aktualizacji. Tylko w ten sposób po?yczkodawca udzielaj?cy chwilówki na dowód mo?e potwierdzi? to?samo?? osoby wnioskuj?cej i bezpiecznie przela? pieni?dze.
  • Numer telefonu – ten powinien nale?e? do wnioskodawcy, a dzi?ki niemu firma po?yczkowa b?dzie mog?a poinformowa? go o przyznaniu po?yczki. Niekiedy, aby wys?a? wniosek konieczne b?dzie tak?e przepisanie kodu SMS wys?anego przez po?yczkodawc?.
  • Dost?p do Internetu – wszystkie procedury odbywaj? si? online i z tego wzgl?du nale?y równie? posiada? adres e-mail. Zostanie na niego przes?ana ca?a dokumentacja po?yczkowa.

Zdolno?? kredytowa jest kluczowa

Cho? chwilówka na dowód nie wymaga ?adnych za?wiadcze? o zarobkach, nie oznacza to, ?e po?yczkobiorca nie musi ich mie?. Podej?cie firm po?yczkowych do tej kwestii jest do?? liberalne i zaakceptuj? wszystkie rodzaje dochodów, ale musz? by? one w wysoko?ci pozwalaj?cej na to, by chwilówk? sp?aci? – na tym polega odpowiedzialne po?yczanie i przekonanie, ?e chwilówki na dowód nie powinny wp?dzi? po?yczkobiorcy w tarapaty finansowe i narazi? na spiral? zad?u?enia.

W zwi?zku z powy?szym za?o?eniem, by otrzyma? chwilówk? na dowód, nale?y wykaza? si? odpowiednio wysokimi zarobkami. Analiza wniosku po?yczkowego b?dzie wymaga?a tak?e podania danych dotycz?cych miesi?cznych sta?ych wydatków (np. czynszu) lub zobowi?za? finansowych, kredytów, czy innych chwilówek.

Wiek po?yczkobiorcy nie bez znaczenia

Podstaw? udzielenia chwilówki na dowód jest pe?noletno?? wnioskodawcy, czyli chwila, w której nabywa on pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych. Nie jest to jednak regu?a – minimalny wiek po?yczkobiorcy nie mo?e by? mniejszy, ale mo?e te? zosta? ustalony na wy?szym poziomie. Norm? jest raczej 20 lub 21 lat, a czasami nawet 23 lata. Im wi?kszy jest próg wiekowy, tym wi?ksze prawdopodobie?stwo tego, ?e po?yczkodawca du?? wag? przyk?ada do zdolno?ci kredytowej. Podobne zasady odnosz? si? tak?e do górnej granicy wiekowej – z regu?y jest to 70 lub 75 lat, a tylko nieliczni po?yczkodawcy przyznaj? chwilówki na dowód bez ogranicze? wiekowych.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *