1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jakie wymogi musi spe?ni? firma w Polskim Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych?

Jakie wymogi musi spe?ni? firma w Polskim Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych?

Jakie wymogi musi spe?ni? firma w Polskim Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych?

Potrzebujesz dodatkowych ?rodków? Chcesz zaci?gn?? chwilówk?? Aby zapewni? sobie maksymalne bezpiecze?stwo i wyeliminowa? ryzyko oszustwa, wybierz sprawdzon?, wiarygodn? firm? po?yczkow?. Jak tego dokona?? Sprawdzaj?c, czy wybrany przez Ciebie podmiot nale?y do Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych. Sprawd?my, czym jest PZIP oraz jakie kryteria musi spe?ni? firma, która chce sta? si? jego cz?onkiem.

Jednym z najwa?niejszych elementów na drodze do otrzymania szybkiej po?yczki pozabankowej jest wybór kompetentnego, sprawdzonego po?yczkodawcy. Skorzystanie z us?ug wiarygodnej, dzia?aj?cej zgodnie z prawem firmy jest gwarancj? satysfakcji oraz wykonania us?ugi zgodnie z zapisami umowy. Pozwala tak?e wyeliminowa? ryzyko nadu?y? i oszustw, których niestety na rynku nie brakuje.

Po?piech (nie)najlepszym doradc?

Wielu klientów, stoj?cych w obliczu niepalowanych wydatków nie zastanawia si? zbytnio, któr? firm? po?yczkow? wybra?. Si?gaj?c do kieszeni „pierwszego lepszego” po?yczkodawcy chc? otrzyma? pieni?dze jak najszybciej. Bez formalno?ci, dodatkowych dokumentów i za?wiadcze?. Jak nietrudno zgadn??, tak?e w tym przypadku po?piech nie jest najlepszym doradc?. Dzia?anie na o?lep skutecznie usypia czujno??, zwi?kszaj?c ryzyko nietrafionej decyzji. A ta mo?e mie? wyj?tkowo kosztowne i nieprzyjemne konsekwencje. Dobrym przyk?adem nieuczciwego dzia?ania mog? by? tutaj zabiegi, realizowane przez serwis po?yczkowy Grumman. Z relacji naszych czytelników wynika, ?e pod przykrywk? ??czenia po?yczkobiorców z inwestorami firma wy?udza pieni?dze. Obci??aj?c klientów wysokimi op?atami, nie realizuje swoich obowi?zków.

Kilka minut wystarczy

Dlaczego klienci firm po?yczkowych nie zadaj? sobie trudu, by sprawdzi? wybranego po?yczkodawc?, zweryfikowa? jego kompetencje oraz upewni? si?, ?e dzia?a zgodnie z prawem?
Jedn? z najcz?stszych przyczyn takiego stanu rzeczy jest… brak wiedzy na temat tego, jak tego dokona?. Polacy zwyczajnie nie zdaj? sobie sprawy, jak rozpozna? niecne zamiary po?yczkodawców, do jakich rejestrów zajrze? i jak oceni? ich rzetelno??. Niestety, brak wiedzy i wyobra?ni cz?sto kosztuje ich naprawd? sporo. Niewielu z nas zdaje sobie spraw?, ?e aby ochroni? w?asne interesy cz?sto wystarczy jedynie kilka minut.

Polski Zwi?zek Instytucji Po?yczkowych – sposób na szybkie „prze?wietlenie” po?yczkodawcy

Jednym ze skutecznych sposobów zbadania kompetencji i uczciwo?ci po?yczkodawcy jest sprawdzenie, czy jest on cz?onkiem Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych.
Polski Zwi?zek Instytucji Po?yczkowych (dawniej Zwi?zek Firm Po?yczkowych) to organizacja, zrzeszaj?ca najwi?ksze podmioty, dzia?aj?ce w bran?y po?yczek pozabankowych. Jej celem jest zmiana obrazu bran?y, zwi?kszenie zaufania do segmentu pozabankowych us?ug finansowych oraz promocja najwy?szych standardów biznesowych i etycznych.
Najwa?niejsze filary, definiuj?ce dzia?alno?? PZIP to:
• wypracowanie m?drych regulacji legislacyjnych, poprzez reprezentowanie bran?y w debacie publicznej i kontaktach z decydentami;
• podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz standardów etycznych i biznesowych w firmach po?yczkowych oraz wsparcie w budowie systemu wymiany informacji o konsumentach;
• dzia?ania prokonsumenckie, zmierzaj?ce do budowania ?wiadomo?ci odpowiedzialnego korzystania z us?ug finansowych.

Funkcj? Prezesa Zarz?du Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych pe?ni obecnie Jaros?aw Ryba – absolwent Wydzia?u Nauk Spo?ecznych Uniwersytetu Wroc?awskiego, wydawca Magazynu „Promeritum”, Fundator i Cz?onek Rady Fundacji Krakowskie Przedmie?cie. Prowadzi szkolenia i dzia?alno?? doradcz? w Investbankier Consulting. Oprócz Jaros?awa Ryby w zarz?dzie zasiadaj? równie? Adam D?browski – Dyrektor Zarz?dzaj?cy spó?ki Lendon.pl oraz Rafa? Gibczy?ski – prezes Zarz?du w spó?kach: SOLVEN Finance, FINTECH Solutions, BeSmart International GmbH.

Jak sta? si? cz?onkiem PZIP?

Firma, która chce sta? si? cz?onkiem PZIP musi :
• zaakceptowa? statut;
• uzyska? rekomendacj? przynajmniej dwóch dotychczasowych cz?onków;
• przej?? kilkustopniow? weryfikacj? wewn?trzn? stowarzyszenia, badaj?c? min.: praktyki biznesowe w firmie, wzorce umów, udzia? reklamacji w ogóle oferowanych us?ug, opinie bran?owe i konsumenckie o kandydacie oraz histori? dzia?alno?ci pod k?tem ewentualnych praktyk niedozwolonych.
Ostateczn? decyzj? o przyj?ciu lub nie kandydata podejmuj? dotychczasowi cz?onkowie, a zatwierdza j? zarz?d. Warunkiem przyj?cia nowego cz?onka jest jego jednomy?lna uchwa?a.

Kryteria przyj?cia

Czy ka?dy po?yczkodawca mo?e sta? si? cz?onkiem Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych?
Jakie wymogi musi spe?ni? firma, która wnioskuje o cz?onkostwo?

Aby po?yczkodawca zosta? przyj?ty do grona cz?onków PZIP powinien:
• prowadzi? dzia?alno?? w bran?y po?yczkowej, z dominacj? sprzeda?y po?yczek przez internet;
• udziela? po?yczek wy??cznie ze ?rodków w?asnych,;
• prowadzi? dzia?alno?? w formie spó?ki prawa handlowego;
• rygorystycznie przestrzega? zapisów ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych;
• posiada? nienagann? opini? w ?rodkach masowego przekazu;
• stosowa? poprawne metody obliczania wska?nika RRSO zgodnie z metodologi? rekomendowan? przez UOKiK;
• stosowa? jawno?? i czytelno?? wszystkich op?at dla konsumenta, poprzez podawanie ich na stronie w sposób dost?pny przed podpisaniem umowy;
• stosowa? poprawn? i zgodn? z przepisami ocen? zdolno?ci kredytowej przy wykorzystaniu danych z BIG-ów lub BIK;
• przestrzega? dobrych praktyk bran?y windykacyjnej w samodzielnej dzia?alno?ci upominawczej;
• kszta?towa? ceny po?yczek i kosztów windykacji nieprzekraczaj?ce ?redniej rynkowej;
• realizowa? uczciwe i etyczne praktyki biznesowe;
• by? wolny od wpisów na list? ostrze?e? KNF (aktualnie oraz w przesz?o?ci);
• by? wolnym od kar na?o?onych przez UOKiK za istotne naruszenia praw konsumenta lub powtarzaj?cych si? kar za przewinienia mniejszej wagi;
• by? wolny od powtarzaj?cych si? zarzutów dot. oferty publikowanych na forach konsumenckich.

Dodatkowo, w?ród cz?onków zarz?du firmy, cz?onków rady nadzorczej lub kluczowego kierownictwa nie mog? znajdowa? si? osoby skazane. Przeciwko spó?ce nie mog? toczy? si? równie? jakiekolwiek post?powania prokuratorskie.

Wymogi w stosunku do cz?onków

W toku prowadzonej dzia?alno?ci firma b?d?ca cz?onkiem Polskiego Zwi?zku Instytucji Pozabankowych musi spe?nia? zdecydowanie bardziej restrykcyjne wymogi ni? te, wynikaj?ce z przepisów prawa. Nale?? do nich:
• regularne raportowanie danych;
• udzielanie po?yczek wy??cznie ze ?rodków w?asnych;
• rzetelne badanie zdolno?ci kredytowej klientów. Dzi?ki temu po?yczkodawcy promuj? ide? odpowiedzialnego po?yczania, eliminuj?c tym samym nadmierne zad?u?enie;
• sprawdzanie danych po?yczkobiorcy w rejestrach Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej. Taka postawa umo?liwia po?yczkodawcom nie tylko zapobieganie nadmiernemu zad?u?aniu, ale pozwala równie? precyzyjnie oceni? ich ryzyko;
• udost?pnianie po?yczkobiorcom wzorów umów oraz czytelnych tabeli op?at. Dokumenty powinny znajdowa? si? w widocznych miejscach na stronach internetowych. Powinny by? równie? dost?pne s? przed z?o?eniem wniosku;
• udost?pnianie po?yczkobiorcom precyzyjnych informacji o kosztach po?yczki;
• bezwzgl?dny zakaz stosowania ukrytych op?at.;
• bezwzgl?dny zakaz pobierania op?at za rozpatrzenie wniosku;
• bezwzgl?dny zakaz udzielania kolejnej po?yczki przed sp?at? bie??cej, co zabezpiecza przed spiral? d?ugów;
• bezwzgl?dny zakaz stosowania zabronionej reklamy ulotkowej;
• bezwzgl?dny zakaz wprowadzania klientów w b??d w spotach reklamowych, emitowanych w radio i telewizji.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *