1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kiedy chwilówka b?dzie pomocna, a kiedy bardzo ryzykowna?

Kiedy chwilówka b?dzie pomocna, a kiedy bardzo ryzykowna?

Kiedy chwilówka b?dzie pomocna, a kiedy bardzo ryzykowna?

Mniej lub bardziej nieoczekiwane wydatki to jeden z najcz?stszych powodów, dla których zaci?gamy chwilówki. ?atwo??, z jak? mo?emy za?ata? dziury w bud?ecie domowym, sprawia, ?e coraz ch?tniej si?gamy po chwilówki online tak?e, by sfinansowa? nie ca?kiem konieczne i potrzebne wydatki, na przyk?ad na przyjemno?ci czy gad?ety. Jednak chwilówka – cho? bardzo u?yteczna – nie w ka?dym przypadku b?dzie najlepszym mo?liwym rozwi?zaniem. Niekiedy lepiej si? powstrzyma? od jej zaci?gni?cia, chocia?by po to, by by?a ?atwiej dost?pna w sytuacji, kiedy naprawd? b?dziemy jej potrzebowa?.

Kiedy mog? zaci?gn?? chwilówk??

Chwilówka to – jak sama nazwa wskazuje – rozwi?zanie na chwil? czy pomoc w chwilowych problemach. Nie zawsze b?dzie to prawd?, a sama chwilówka nie powinna by? traktowana jako smutna konieczno?? i mo?na j? wykorzysta? do realizacji naprawd? ró?norodnych celów, niekoniecznie znajduj?cych si? na samym dole piramidy potrzeb. Nie ma wi?c przeszkód, by stara? si? o po?yczk? pozabankow?, je?li tylko do sprawy podejdzie si? odpowiedzialnie i rzeczowo. Je?li tylko wiemy, ?e jeste?my w stanie odda? po?yczone pieni?dze, wiemy, jak funkcjonuj? i jakie koszty za sob? poci?gn?, to droga do po?yczki stoi otworem. S? równie? sytuacje, w których chwilówka przypada si? bardziej ni? zwykle. To przede wszystkim:

  • nag?e wydatki – zepsuta pralka, lodówka, sprz?t elektroniczny czy samochód potrafi skutecznie uprzykrzy? ?ycie, tym bardziej, je?li s? nam one niezb?dne do pracy i mog? generowa? straty finansowe. Szybko?? uzyskania po?yczki jest w tym wypadku bardzo wa?na, gdy? pozwala na b?yskawiczne rozwi?zanie problemów. Chwilówki w takim wypadku sprawdzaj? si? szczególnie dobrze, je?li wiemy, ?e za jaki? czas i tak zgromadziliby?my niezb?dne ?rodki. Po?yczka tylko przyspieszy zakup, który pr?dzej czy pó?niej doszed?by do skutku,
  • wydatki na zdrowie szybkie „rozprawienie si?” z problemami zdrowotnymi to korzy?? niemierzalna. Ma te? jednak wymiar finansowy – zwlekanie z leczeniem mo?e spowodowa? utrat? p?ynno?ci finansowej, któr? przecie? w momencie wnioskowania o po?yczk? mo?emy posiada?,
  • wydatki na rozwój osobisty – inwestowanie w siebie mo?e równie? przynie?? wymierne korzy?ci. By? mo?e nie stanie si? tak natychmiast, ale w d?u?szej perspektywie nie tylko da nam satysfakcj?, ale te? zaprocentuje w przysz?o?ci – mo?e lepszym stanowiskiem pracy czy awansem.

Wyznacznikiem tego, czy mo?emy zaci?gn?? po?yczk?, czy nie, powinno by? przede wszystkim to, czy mamy stabilne ?ród?o dochodów. Niekoniecznie musz? to by? wydatki niezb?dne. Nawet je?li przeznaczymy po?yczk? na planowane zachcianki i inne – z pozoru zbyteczne – rzeczy, chwilówka wci?? mo?e by? bardzo korzystna.

Nie po?yczajmy, gdy nie mamy dochodów

Brak dochodów to powa?na przes?anka do tego, by po?yczkodawca odrzuci? nasz wniosek po?yczkowy. Stanie si? tak nawet w sytuacji, kiedy te dochody s?, ale wyst?puj? bardzo nieregularnie i z ma?? cz?stotliwo?ci?. W takiej sytuacji, kiedy jeste?my trwale bezrobotni (i bez prawa do zasi?ku) lub od czasu do czasu pracujemy na umow? o dzie?o, lepiej od chwilówki si? powstrzyma?. Jest to bardzo wa?ne szczególnie wtedy, gdy nie jeste?my w stanie przewidzie?, kiedy b?dziemy mogli liczy? na nast?pny wp?yw gotówki.

Je?li nie stanie si? to w ci?gu 30 lub maksymalnie 60 dni, nik?e s? szanse na to, ?e uda nam si? sp?aci? chwilówk?. Tym bardziej ryzykowne jest liczenie na przed?u?enie lub refinansowanie – taka us?uga jest przecie? p?atna i nie wiadomo, czy uda nam si? zgromadzi? odpowiedni? ilo?? pieni?dzy. W takim przypadku po?yczk? i tak trzeba b?dzie sp?aci? i to do?? szybko. Mo?e to by? bardzo kosztowne, nawet je?li by?a to chwilówka darmowa.

Kilka aktywnych chwilówek – kolejna jest bardzo ryzykowna

Poszukiwanie kolejnej chwilówki, gdy ma si? ju? kilka innych mo?e indykowa? jedn? wa?n? rzecz – powa?ne problemy finansowe. Powinno to by? sygna?em ostrzegaj?cym przed kolejnym zobowi?zaniem i mo?liw? spiral? zad?u?enia. Nast?pna chwilówka, by? mo?e przeznaczona na sp?at? poprzednich, mo?e z du?ym prawdopodobie?stwem pog??bi? ten stan i po prostu przerosn?? nasze mo?liwo?ci finansowe. Je?li ju? decydujemy si? na kolejn? po?yczk?, warto przemy?le? opcj?, która nie b?dzie tak bardzo obci??aj?ca. Mo?e to by? po?yczka ratalna (której nie trzeba sp?aca? w ci?gu miesi?ca, a mo?na nawet w ci?gu kilku lat), po?yczka konsolidacyjna lub po?yczka odd?u?eniowa.

Decyzja po?yczkowa musi by? dobrze przemy?lana

Chwilówka – w odró?nieniu od kredytu – mo?e zosta? zaci?gni?ta bardzo szybko i bardzo ?atwo. To z kolei mo?e prowadzi? do podejmowania spontanicznych i nierzadko nieprzemy?lanych decyzji. Tym gorzej, ?e nie daje to czasu na przemy?lenia, zastanowienie si? i zracjonalizowanie powzi?tych kroków. Powi?zane jest z tym równie? zbyt lu?ne podej?cie do wyboru po?yczkodawcy i kierowanie si? emocjami lub zas?yszanymi, pojedynczymi opiniami.

Kilka chwil po?wi?conych na przejrzenie i porównanie ofert by? mo?e nie zaoszcz?dzi czasu, ale z pewno?ci? pozwoli wybra? najlepiej dopasowan? (i cz?sto najmniej kosztown?!) chwilówk? – w interesuj?cej nas kwocie, z d?u?szym ni? 30 dni okresem sp?aty lub z mo?liwo?ci? refinansowania. Nie znaj?c mechanizmów dzia?ania takich po?yczek, mo?emy sobie powa?nie zaszkodzi?, nawet je?eli mamy odpowiednie ?rodki, by po?yczk? sp?aci?. Warto wi?c zapozna? si? zarówno z szerok? ofert? po?yczkow?, jak i profesjonalnym porównaniem ofert.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *