1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kiedy gwarant nie musi sp?aca? po?yczki?

Kiedy gwarant nie musi sp?aca? po?yczki?

Kiedy gwarant nie musi sp?aca? po?yczki?

Po?yczki pozabankowe z por?czeniem s? rzadko?ci?. Zwa?ywszy na relatywnie niskie wymagania firm po?yczkowych i ich dost?pno?? równie? dla osób zad?u?onych lub osób nieposiadaj?cych odpowiedniej zdolno?ci kredytowej – po?yczki z ?yrantem mijaj? si? z celem. Mog? mie? jednak znaczenie, je?li chodzi o wysoko?? po?yczanej kwoty – takich wysokich po?yczek udziela np. Rapida Money. Jakkolwiek, zarówno je?li chodzi o po?yczki pozabankowe, jak i kredyty, liczba ?yrantów systematycznie spada ju? od kilku lat. Trudno si? temu dziwi?, gdy? to ogromne obci??enie finansowe i psychiczne. Warto wi?c wiedzie?, na co decyduje si? osoba, która zdecydowa?a si? por?czy? po?yczk?.

Gwarant odpowiada za d?ug solidarnie

Co oznacza, ?e gwarant odpowiada solidarnie? W ?wietle prawa gwarant jest traktowany na równi z g?ównym po?yczkobiorc?. W momencie, gdy ten nie sp?aca po?yczki, niezale?nie od tego z jakich powodów to nast?puje, to w?a?nie por?czyciel zostanie poci?gni?ty do odpowiedzialno?ci i uregulowania powsta?ych nale?no?ci. Warto zaznaczy?, ?e umowa po?yczkowa z por?czeniem nie jest jedn? umow?, a dwoma. Pierwsza z nich przebiega na linii firma po?yczkowa – po?yczkobiorca, a druga na linii firma po?yczkowa – gwarant. Czyni to por?czyciela pe?noprawn? stron? umowy, której w momencie podpisania zdecyduje si? przestrzega?.

Na co musi zwróci? uwag? gwarant?

Podstawow? kwesti? jest oczywi?cie znajomo?? sytuacji finansowej po?yczkobiorcy. Musi sobie zdawa? spraw?, ?e – szczególnie w przypadku po?yczki pozabankowej – potrzeba por?czenia oznacza z?y stan bud?etu osoby po?yczaj?cej. Powinien wi?c przekalkulowa? to, na ile prawdopodobne jest to, ?e po?yczka zostanie sp?acona i nie zawsze musi to wynika? ze z?ej woli po?yczkobiorcy.

Gwarant powinien równie? zwróci? uwag? na swoje finanse. Nie chodzi tutaj wy??cznie o mo?liwo?? sp?aty por?czonej po?yczki, ale równie? o to, czy i jak por?czyciel b?dzie planowa? zaci?gn?? kolejne zobowi?zania, np. w formie kredytu hipotecznego lub po?yczki pozabankowej. Por?czenie jest bowiem traktowane jako zobowi?zanie, a wi?c zmniejsza zdolno?? kredytow? ?yranta i obni?a jego scoring w BIK. Takiego por?czenia nie da si? anulowa? do czasu, a? po?yczka zostanie sp?acona (mo?e to natomiast by? mo?liwe w banku), warto wi?c przemy?le? to wcze?niej, jeszcze przed podpisaniem umowy. Jest to szczególnie wa?ne, gdy? nawet odst?pienie od umowy, b?dzie wymaga? równie? zgody g?ównego po?yczkobiorcy – gwarant nie mo?e tego dokona? samodzielnie.

Kiedy gwarant musi sp?aci? po?yczk??

To naturalne, ?e gwarant przejmuje zobowi?zanie, je?li g?ówny po?yczkobiorca nie mo?e lub nie chce sp?aci? po?yczki – w ko?cu tego dotyczy umowa por?czenia. Ale znajduj? si? w niej zapisy, które wskazuj? równie? na inne sytuacje. S? to: og?oszenie upad?o?ci konsumenckiej przez po?yczkobiorc?, jego ?mier? (nie mo?na wtedy odrzuci? masy spadkowej) lub wyjazd za granic?. W tym ostatnim przypadku, decyzja dotycz?ca tego, kto b?dzie sp?aca? zobowi?zanie, nale?y do firmy po?yczkowej. Nawet je?li po?yczkobiorca przebywaj?cy za granic? pracuje tam i osi?ga wysokie dochody, najcz??ciej firma rezygnuje z prób ?ci?gni?cia d?ugu z niego, gdy? jest to i d?ugotrwa?e i kosztowne. Wyegzekwowanie d?ugu od por?czyciela jest po prostu ?atwiejsze. W takich wypadkach komornik mo?e zaj?? nieruchomo?ci ?yranta, zgromadzone dobra (samochód, sprz?t elektroniczny i AGD), cz??? wynagrodzenia i oszcz?dno?ci znajduj?ce si? na jego koncie bankowym.

Kiedy ?yrant mo?e uchroni? si? od sp?aty zobowi?zania?

Pierwszym prawem gwaranta jest to, i? mo?e on zaproponowa?, a nawet za??da?, by w przypadku gdy dojdzie do egzekucji komorniczej, w pierwszej kolejno?ci zajmowa? maj?tek g?ównego d?u?nika, a dopiero w momencie gdy ten nie b?dzie w stanie pokry? ca?o?ci d?ugu, ??da? sp?aty od ?yranta. Mo?e równie? zastrzec sobie, ?e r?czy za kredyt lub po?yczk? tylko do momentu, w którym up?ynie ostateczny termin sp?aty zobowi?zania (czyli ostatniej raty po?yczki) – je?li ta si? przedawni, to w pe?ni b?dzie odpowiada? za to po?yczkobiorca.

Radcy prawni wskazuj? jeszcze na inne kroki zaradcze, które mo?e podj?? gwarant przed podpisaniem umowy. Mo?e to by? na przyk?ad dokonanie przew?aszczenia na ruchomo?ci po?yczkobiorcy – najlepiej na samochodzie, którego w?a?cicielem gwarant stanie si? w momencie, gdy po?yczkobiorca nie b?dzie sp?aca? po?yczki. Pomo?e mu to pokry? przynajmniej cz??? zobowi?zania. Równie dobrze mog? sprawi? si? zabezpieczenia hipoteczne lub wekslowe. Zarówno hipoteka jak i weksel strac? wa?no??, gdy nale?no?? zostanie uregulowana przez po?yczkobiorc?.

Roszczenia regresowe – czym s??

Roszczenie jest niczym innym jak wniesieniem powództwa cywilnego przeciwko po?yczkobiorcy. ?yrant, który w tym momencie sam staje si? wierzycielem, w terminie nie przekraczaj?cym 10 lat (wtedy nast?puje przedawnienie) mo?e s?downie domaga? si? zwrotu kosztów, które musia? ponie?? w zwi?zku z niesp?acon? przez po?yczkobiorc? po?yczk?, przez co napotka? problemy finansowe i pogorszy?a si? jego stopa ?yciowa. Post?powanie takie jest jednak czasoch?onne i ci??kie do wygrania – d?u?nik mo?e skutecznie udowodni?, ?e nie jest w stanie sp?aca? gwaranta.

Wy?udzenie por?czenia – czy to mo?liwe?

Cz?sto po przeciwnych stronach barykady staj? gwarant i wierzyciel. Nast?puje to w momencie, gdy zobowi?zany do sp?aty gwarant nie chce sp?aca? po?yczki i usprawiedliwia si?, ?e do podpisania umowy zosta? sk?oniony podst?pem i wspó?czuciem – po?yczkobiorca zapewnia?, ?e b?dzie sp?aca? raty w terminie, czym wprowadzi? por?czyciela w b??d, a gwarant, dzia?aj?c w dobrej wierze, chcia? po prostu u?atwi? mu ?ycie. Niestety, w takich przypadkach s?dy bardzo rzadko staj? po stronie por?czycieli. Mo?e si? tak sta? jedynie wtedy, gdy po?yczkobiorca ju? od samego pocz?tku uporczywie nie wykazuje ch?ci sp?aty, a gwarantowi uda si? wykaza?, ?e jeszcze przed podpisaniem umowy, po?yczkodawca nie mia? zamiaru uregulowa? zobowi?zania.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *