1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kiedy i jak wzi?? darmow? chwilówk??

Kiedy i jak wzi?? darmow? chwilówk??

monety

Ka?dy kiedy? spotka? si?, lub spotka si? w przysz?o?ci, z wymagaj?c? finansowo i bardzo nagl?c? sytuacj?. W zale?no?ci od tego, jak? zdolno?ci? kredytow? b?dzie móg? si? pochwali? i jak du?ej kwoty mu potrzeba, wybór mo?e pa?? na darmowe chwilówki. Mo?e to okaza? si? krok najlepszy z mo?liwych – wszystko odb?dzie si? szybko, ?atwo i bez ponoszenia kosztów. Pozabankowe zobowi?zania, w tym równie? darmowe chwilówki, nie s? jednak produktem uniwersalnym. Cho? kusz?, to jednak s? sytuacje, w których lepiej si? wstrzyma?.

Kiedy mo?na zaci?ga? darmowe chwilówki?

Tak doskona?a oferta, jak? s? darmowe chwilówki, mo?e pomóc w wielu sytuacjach. Je?li wcze?niej korzysta?o si? ju? z tego typu zobowi?za?, nie b?dzie problemu z tym, by okre?li? si?, kiedy przyjdzie odpowiedni czas, by z niego skorzysta?. Po?yczkobiorca wie ju?, jakie ma mo?liwo?ci finansowe, wie te?, jak w praktyce wygl?daj? darmowe chwilówki i ich sp?ata. Je?li zdecyduje si? na kolejn?, b?dzie umia? odró?ni? dobrego po?yczkodawc? od z?ego i prawdziw? potrzeb? od wyimaginowanej.

Osoba b?d?ca laikiem po?yczkowym, nie zawsze b?dzie mia?a klarown? wizj? dotycz?c? zobowi?zania. Kiedy wi?c darmowe chwilówki sprawdz? si? w stanie takiej niepewno?ci?

  • wydatki na zdrowie – to, ?e na zdrowiu nie warto oszcz?dza?, wie ka?dy. Ci?cia kosztowe w tej materii mog? wywo?a? wydatki znacznie wi?ksze ni? zaoszcz?dzone kwoty. Dlatego czasami warto zainwestowa? w szybsze i skuteczniejsze leczenie, nawet je?li mieliby?my w tym celu po?ycza?. D?u?sza utrata zdrowia to równie? potencjalna utrata zdolno?ci kredytowej.
  • nag?e potrzeby – awaria sprz?tów domowych, która uniemo?liwia normalne funkcjonowanie to zdecydowanie dobry powód, by wzi?? darmow? chwilówk?. W ko?cu pralka, lodówka, czy samochód i tak musia?yby by? w najbli?szym czasie zakupione.
  • do?o?enie do oszcz?dno?ci – nie zawsze b?dzie prawdziwa zasada, ?e chwilówek, nawet darmowych, nie nale?y przeznacza? na niekonieczne przyjemno?ci. Je?eli wiemy, ?e i tak upragnion? rzecz kupimy, ale troch? pó?niej, to wybór darmowej chwilówki mo?e przyj?? z po?ytkiem, zw?aszcza je?li zobowi?zanie po prostu b?dzie dope?nieniem do pe?nej kwoty.
  • oczekiwany wp?yw pieni??ny – t? sytuacj? doskonale znaj? ci, którzy wykonuj? wolny zawód. Fotograf, czy grafik komputerowy mo?e niekiedy miesi?cami pracowa? nad jednym du?ym zleceniem bez wyp?aty. Je?li potrzebuje pieni?dzy (np. na zepsuty sprz?t), a wie, ?e w najbli?szych dniach wp?ynie jego wynagrodzenie, darmowe chwilówki mog? by? znaczn? pomoc?.

Kiedy wstrzyma? si? z zaci?gni?ciem chwilówki?

To, ?e ma si? mo?liwo?? zaci?gni?cia darmowej chwilówki, wcale nie oznacza, ?e nie trzeba jej sp?aca?. Wr?cz przeciwnie – jeszcze bardziej nale?y pilnowa? si? z terminem, bo mo?e ona wygenerowa? naprawd? du?e koszty. Kiedy wi?c darmowa chwilówka b?dzie z?ym pomys?em?

„Bo wszyscy bior?”. Ulubiona wymówka nieodpowiedzialnych po?yczkobiorców, którzy zaci?gaj? chwilówki zawsze wtedy, kiedy musz? co? kupi? lub zap?aci? za jak?? us?ug?. Nie zawsze jednak wspominaj? o tym, ?e nie udaje im si? ich sp?aci?. Niezaznajomiony z tematem nowicjusz mo?e przez to nabra? przekonania, ?e jest to bardzo ?atwy sposób na dodatkow? gotówk?, bez ?adnych minusów.

„Darmowe chwilówki to niebywa?a okazja”. Tak rzeczywi?cie jest, ale nie zawsze powinni?my sk?ania? si? do tego, by zaci?gn?? chwilówk? na co?, co mog?oby jeszcze poczeka?. Nie warto te? rzuca? si? na pierwsz? lepsz? ofert? darmowej chwilówki bez wcze?niejszego zapoznania si? ze wszystkimi mo?liwo?ciami finansowania. Lepiej wcze?niej zapozna? si? z konsekwencjami ich niesp?acenia i poskromi? swoj? impulsywno??, ?eby nie sko?czy? z niepotrzebnie zakupionym przedmiotem i niesp?acon? chwilówk?.

„Pomo?e mi wyj?? z k?opotów”. Chwilówki mog? pomóc w tym, by poprawi? swoj? p?ynno?? finansow?, a nawet sp?aci? poprzednie zobowi?zania. Je?li jednak nigdy nie korzystali?my z tego produktu, nie wiemy, jak b?dzie to wygl?da? w praktyce i jak sami zachowamy si? w tej sytuacji. Lepiej wi?c darmowe chwilówki zostawi? na lepszy finansowo okres, kiedy b?dziemy mogli je spokojnie przetestowa?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *