1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kiedy mog? wzi?? nast?pn? chwilówk??

Kiedy mog? wzi?? nast?pn? chwilówk??

nast?pna chwilówka

Chwilówki maj? to do siebie, ?e ich okres sp?aty bardzo szybko si? ko?czy i je?li regularnie musimy wspomaga? si? zewn?trznym finansowaniem, to mo?emy je zaci?ga? nawet kilka lub kilkana?cie razy w roku. Nie ma w tym nic z?ego, je?li tylko udaje nam si? sp?aca? wszystko na czas – chwilówki to w ko?cu ?wietny sposób na podreperowanie swojego bud?etu i realizacj? planów. Nie zawsze jednak jasno wyja?nione jest to, ile razy w roku mo?emy takie zobowi?zanie zaci?gn?? i ile czasu musi min??, by po raz kolejny po?yczy? w jednej firmie po?yczkowej.

Ile razy mo?na zaci?ga? chwilówk??

Po?yczkodawcy okre?laj? liczb? zaci?ganych zobowi?za?, tylko w odniesieniu do darmowych chwilówek. Ta, udzielana na warunkach promocyjnych, mo?e zosta? udzielona tylko raz przez t? sam? firm? po?yczkow? – wyj?tkiem jest tutaj Szybka Gotówka, która oferuje co pi?t? darmow? chwilówk? w ramach programu lojalno?ciowego.

W przypadku chwilówek kolejnych nie ma ?adnych limitów mówi?cych o tym, ?e mo?emy po?yczy? pi?? czy dziesi?? razy w roku. Wr?cz przeciwnie – po?yczkodawcy zale?y na tym, by klienci wracali do niego jak najcz??ciej, a po?yczkobiorcy mog? dzi?ki temu zyska? atrakcyjne rabaty na kolejne chwilówki. Dlatego, je?li tylko mamy tak? potrzeb?, mo?emy po?ycza? do woli. Warunkiem koniecznym jest jednak ka?dorazowe terminowe oddanie pieni?dzy. Je?li spó?nimy si? ze sp?at? cho? raz, to prawdopodobnie nie b?dzie mo?liwe zaci?gni?cie kolejnej chwilówki w tej firmie i b?dziemy musieli skorzysta? z us?ug kogo? innego – niesp?acona chwilówka to wilczy bilet.

Czy mog? wzi?? chwilówk?, je?li jeszcze nie sp?aci?em poprzedniej?

Praktycznie ?adna instytucja po?yczkowa nie dopuszcza mo?liwo?ci wzi?cia dwóch chwilówek naraz, a jednym z podstawowych wymogów wobec po?yczkobiorcy jest brak zaleg?ych lub aktualnych zobowi?za? finansowych u po?yczkodawcy, u którego wnioskuje si? o chwilówk?. Wniosek z?o?ony w momencie, w którym jeszcze nie sp?acili?my poprzedniej chwilówki, z pewno?ci? zostanie odrzucony.

Niektóre firmy, na przyk?ad Vivus, oferuj? jednak us?ug? zwan? dobraniem kwoty chwilówki. W tym trybie po?yczkobiorcy przyznawana jest maksymalna kwota, na jak? mo?e pozwoli? mu jego zdolno?? kredytowa, a ten wybiera tylko tyle, o ile wnioskowa?. Je?eli za kilka dni oka?e si?, ?e potrzebuje wi?cej pieni?dzy lub wypadnie mu nag?y wydatek, b?dzie móg? wyp?aci? pozosta?e pieni?dze, nawet je?li nie sp?aci? jeszcze chwilówki. Trzeba jednak pami?ta?, ?e nie b?dzie to kolejna chwilówka,  a jedynie dodatek do tej pierwszej, wi?c jej sp?ata nie b?dzie wyd?u?ona i trzeba b?dzie odda? wszystkie pieni?dze w jednym terminie.

Sp?aci?em chwilówk? – kiedy mog? wzi?? nast?pn??

Je?li sp?acili?my ju? chwilówk?, to nic nie stoi na przeszkodzie by natychmiast wnioskowa? o kolejn?. Wniosek zostanie jednak przyj?ty dopiero po tym, jak po?yczkodawca odnotuje sp?at? na swoim koncie, o czym najpewniej poinformuje mailowo. Zwykle wi?c taka mo?liwo?? otwiera si? dopiero nast?pnego dnia po wys?aniu przez nas pieni?dzy. Jest to praktyka przewa?aj?ca, zauwa?alna u wi?kszo?ci instytucji pozabankowych.

Niekiedy jednak wymagane jest, by odczeka? ze wzi?ciem kolejnej chwilówki przynajmniej kilka dni. Aby ostudzi? nieco zapa? po?yczkobiorców, firmy takie jak Via SMS wprowadzaj? siedmiodniowy okres, w którym nie mo?na wnioskowa? o chwilówk?, nawet je?li sp?ata poprzedniej przebieg?a bez zak?óce?.

Kilka chwilówek naraz?

Czasami nie chcemy czeka? na mo?liwo?? otrzymania kolejnej chwilówki, nie mamy zamiaru wi?za? si? na d?u?ej z jednym po?yczkodawc?, czy po prostu zale?y nam na darmowej chwilówce. W takich przypadkach nic nie stoi na przeszkodzie, by zaci?gn?? kilka z nich w tym samym czasie. Nie musimy wtedy czeka?, a? sp?acimy poprzednie zobowi?zanie i b?dziemy mogli cieszy? si? dodatkowymi pieni?dzmi. Takie post?powanie jest jednak ryzykowne, a bardzo wysokie wydatki mog? sygnalizowa? z?? sytuacj? finansow?. Wszystkie z chwilówek trzeba b?dzie pr?dzej czy pó?niej (raczej pr?dzej) sp?aci?, a gdy nagromadzi si? kilka z nich, b?dzie to bardzo trudne, a nawet niewykonalne.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *