1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kiedy musimy zrobi? przelew weryfikacyjny po raz drugi?

Kiedy musimy zrobi? przelew weryfikacyjny po raz drugi?

Kiedy musimy zrobi? przelew weryfikacyjny po raz drugi?

Mimo tego, ?e przelew weryfikacyjny wypierany jest b?yskawiczn? weryfikacj? za pomoc? szybkiej aplikacji, takiej jak Instantor, to wci?? jest to podstawowa forma potwierdzenia swojej to?samo?ci. Wielu po?yczkobiorców uwa?a go tak?e za sposób bezpieczniejszy (co nie jest prawd?), nawet je?li jest te? bardziej czasoch?onny. Jedno jest jednak pewne – poprawne wykonanie przelewu weryfikacyjnego warunkuje pozytywne rozpatrzenie wniosku i, w konsekwencji, przyznanie po?yczki. Czasami konieczne jest jednak jego powtórne wykonanie. Mo?e ono nast?pi? w kilku sytuacjach – warto o nich pami?ta?.

Nieprawid?owa weryfikacja to?samo?ci

Zaci?gni?cie po?yczki jest uzale?nione od tego, czy jeste?my w stanie dowie?? po?yczkodawcy, ?e rzeczywi?cie jeste?my osob?, za któr? si? podajemy. Kradzie?e to?samo?ci nie s? cz?ste, ale si? zdarzaj?. Pob?a?liwo?? w kwestii przelewu weryfikacyjnego z pewno?ci? nie usz?aby uwadze oszustów i stanowi?aby pole do nadu?y?.

Firma po?yczkowa zak?ada, ?e dost?p do bankowo?ci elektronicznej ma wy??cznie posiadacz konta, a nie osoby trzecie. Dlatego otrzymanie przelewu z takiego konta jest dla po?yczkodawcy równoznaczne z tym ?e wys?a?a go osoba, która wnioskuje o po?yczk?. Wa?ne jest, by:

  • wykona? przelew weryfikacyjny ze swojego indywidualnego konta bankowego – nie mo?e to by? konto ??czone lub konto, do którego jeste?my tylko upowa?nieni. Co prawda w obu przypadkach mo?emy swobodnie dysponowa? ?rodkami zgromadzonymi na koncie, a w przypadku bycia wspó?w?a?cicielem, tak?e wspó?decydowa? o jego losach i sk?ada? dyspozycje, ale wtedy po?yczkodawca nie b?dzie w stanie rozstrzygn??, która z osób zarz?dzaj?cych kontem rzeczywi?cie wys?a?a wniosek.
  • wykona? przelew z konta, które nie jest firmowe, ani przypisane do dzia?alno?ci gospodarczej – nawet je?li jest to dzia?alno?? jednoosobowa, a z pieni?dzy z konta korzystamy do swoich prywatnych celów, po?yczkodawca pozna tylko dane dzia?alno?ci, nie jej w?a?ciciela.
  • nie u?ywa? do tego konta nale??cego do SKOK-u – wi?kszo?? po?yczkodawców od razu odrzuca tego rodzaju rachunek, z kilku powodów. O tym, dlaczego tak si? dzieje (i jak po?yczkobiorca mo?e to obej??) wyja?niali?my w artykule Konto w SKOK-u w po?yczce online. Gdzie po?ycz? pieni?dze?.

Je?li z powy?szych wzgl?dów przelew weryfikacyjny nie zostanie uznany, a wniosek po?yczkowy odrzucony, nie pozostaje nic innego, jak skorzysta? z innego konta, je?li tylko takie si? posiada. Nie jest to problem w dobie darmowych rachunków bankowych, a za?o?enie takiego konta jest równie ?atwe.

B??d w przelewie weryfikacyjnym

Mo?e si? zdarzy?, ?e cho? konto spe?nia wszystkie warunki postawione przez po?yczkodawc?, mimo wszystko nie uda nam si? poprawnie wykona? przelewu weryfikacyjnego. Nie zawsze b?dzie chodzi? zwyk?? pomy?k? w numerze konta po?yczkodawcy. Oczywi?cie takie rzeczy si? zdarzaj?, a wtedy po?yczkodawca, nie otrzymawszy op?aty weryfikacyjnej, po prostu anuluje wniosek po?yczkowy i uzna go za nieby?y.

Podobna sytuacja mo?e zaistnie? równie? w sytuacji, gdy ?le zatytu?ujemy przelew. Dotrze on co prawda do po?yczkodawcy, ale mo?e zosta? przez niego niezauwa?ony i nieprzyporz?dkowany do konkretnego wniosku. Równie? w tej sytuacji wniosek mo?e zosta? anulowany i jedynym sposobem na otrzymanie po?yczki jest jego powtórne z?o?enie i, de facto, równie? ponowne wykonanie przelewu weryfikacyjnego.

Zmiana danych po?yczkowych

Za ka?dym razem, gdy zmieni? si? dane osobowe po?yczkobiorcy, ten zobligowany jest do wprowadzenia poprawek w swoim indywidualnym koncie klienta. Aktualizacji podlega? b?d? dane takie jak: nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, zmiana miejsca zamieszkania, adresu zamieszkania. Je?li b?dziemy chcieli zaci?gn?? po?yczk? po raz kolejny, w takiej sytuacji niezb?dne b?dzie powtórne wykonanie przelewu weryfikacyjnego. Musimy jednak pami?ta? o tym, i? te informacje musz? zosta? zaktualizowane tak?e w banku – je?li tego nie zrobimy, musimy liczy? si? z wyst?pieniem niezgodno?ci danych i uznaniem przelewu weryfikacyjnego za nieprawid?owy.

Zmiana konta bankowego

Szczególnym przypadkiem jest zmiana dotycz?ca rachunku bankowego. Równie? wtedy konieczna jest powtórna weryfikacja – nie wystarczy podanie nowego numeru. Firmy po?yczkowe w ten sposób broni? swoich klientów przed ryzykiem w?amania si? do ich profilu przez osoby postronne i zaci?gni?ciem przez nie po?yczki w czyim? imieniu. Naturalnie nowe konto powinno spe?nia? wszystkie opisane we wcze?niejszym punkcie warunki, inaczej nie zostanie zaakceptowane.

Ponowna weryfikacja konieczna równie? w aplikacji

Je?li zajd? ku temu okoliczno?ci, ponowne przeprowadzenie weryfikacji to?samo?ci jest konieczne równie? wtedy, gdy pierwotnie skorzystali?my z tak zwanej po?yczki „bez przelewania 1 grosza”. Tej zasadzie podlegaj? przede wszystkim ci, którzy zweryfikowali swoj? to?samo?? za pomoc? jednej z szybkich aplikacji. Musz? równie? pami?ta? o tym, by ich konto spe?nia?o wszystkie kryteria. Dogodno?ci? w takiej sytuacji jest jednak fakt, ?e po?yczkobiorca korzystaj?cy z b?yskawicznej aplikacji weryfikacyjnej nie jest nara?ony na b??d ze swojej strony – weryfikacja dokonuje si? bowiem automatycznie, tu? po zalogowaniu si? do swojej bankowo?ci elektronicznej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *