1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kiedy nie bra? po?yczki na raty?

Kiedy nie bra? po?yczki na raty?

Kiedy nie bra? po?yczki na raty?

Nie ma chyba osoby w Polsce, która nie s?ysza?aby o popularnych po?yczkach-chwilówkach. Cho? zdania na ich temat s? podzielone, a nawet skrajne, nie da si? ukry?, ?e ten pozabankowy produkt finansowy podbi? rynek i zadowoli? naprawd? du?? liczb? klientów. Tym wi?ksze by?o ich zadowolenie, gdy coraz popularniejsze sta?y si? równie? pozabankowe po?yczki ratalne, które powszechnie uznawane s? za bezpieczniejsze i ?atwiejsze do sp?aty, nawet dla tych, którzy nie maj? zbyt wysokiej zdolno?ci kredytowej. To prawda, ale zarazem nie oznacza to, ?e po?yczka ratalna jest stuprocentow? gwarancj? sp?aty. Kiedy wi?c lepiej wstrzyma? si? od po?yczki?

Niska zdolno?? kredytowa idealna dla po?yczek ratalnych?

W ostatnich latach odrobin? zaostrzy?y si? warunki przyznawania po?yczek i aktualnie równie? w firmach pozabankowych g?ównymi czynnikami decyduj?cymi o przyznaniu lub odmowie po?yczki s? zdolno?? kredytowa i po?yczkowa. Dalej jednak s? to wymagania mniejsze ni? te stawiane przez banki, a cz?sto mo?na spotka? si? z sytuacj?, ?e minimalny dochód uprawniaj?cy do zaci?gni?cia po?yczki ratalnej to 500 z?otych miesi?cznie. Co prawda, taka osoba nie otrzyma od razu maksymalnej kwoty, przez co mo?e wydawa? si?, ?e miesi?czne raty nie b?d? zbyt wysokie. Nie jest to do ko?ca poprawne my?lenie. Niskie zarobki zwykle wi??? si? tak?e z d?ugim okresem sp?aty, przez co wi?ksze b?d? równie? i koszty zwi?zane – w rezultacie mo?e okaza? si?, ?e rata przewy?szy mo?liwo?ci finansowe i nie b?dzie mog?a by? z ?atwo?ci? wkomponowana w bud?et domowy. Tym bardziej, je?li po?yczka zostanie zaci?gni?ta na 3, a nawet 4 lata (dost?pne w firmach takich, jak Zaplo, Hapi Po?yczki, czy Super Grosz). Je?li wi?c ma si? minimalne, trzycyfrowe dochody – bo utrzymuje si? ze stypendium czy zasi?ku dla bezrobotnych – warto zastanowi? si?, czy po?yczka b?dzie najlepszym rozwi?zaniem.

Po?yczka dla bezrobotnych – szansa czy zagro?enie?

Wi?kszo?? z bezrobotnych musi zdawa? sobie spraw?, ?e po?yczka w ich sytuacji to proszenie si? o d?ug, którego nie b?dzie mo?na sp?aci?. Sytuacja jest jeszcze trudniejsza, je?li jest to bezrobocie d?ugotrwa?e (trwaj?ce wi?cej ni? 12 miesi?cy w ci?gu ostatnich dwóch lat). Oczywi?cie nie zawsze unikanie po?yczki w takiej sytuacji musi by? konieczne – bezrobotny mo?e mie? szanse na zatrudnienie w najbli?szej przysz?o?ci lub wie ju?, ?e podpisze umow?, a po?yczka mo?e mu pomóc w przetrwaniu do nast?pnej wyp?aty. W pozosta?ych przypadkach jednak lepiej wstrzyma? si? z zaci?gni?ciem zobowi?zania. O ile chwilówka na nag?e potrzeby (np. na leczenie) mo?e zosta? usprawiedliwiona i sp?acona z po?yczki od rodziny, o tyle sp?ata po?yczki ratalnej mog?aby wi?za? si? z nieustannym po?yczaniem ka?dego miesi?ca.

Po?yczka ratalna na d?ugi to nie zawsze dobre rozwi?zanie

Niesp?acona chwilówka (a nawet kilka) mo?e sk?ania? do tego, by zaci?gn?? po?yczk? rataln?, sp?aci? zaleg?e zobowi?zanie, a dodatkowo tak?e odci??y? miesi?czny bud?et i dalej sp?aca? po?yczk? w niewielkich, okresowych kwotach. Jest to jednak sytuacja alarmuj?ca, która wymaga g??bszego zastanowienia i przemy?lenia wszystkich opcji, by uchroni? si? przed spiral? zad?u?enia. Zasadniczo, w takiej sytuacji, po?yczka ratalna mo?e by? dobrym rozwi?zaniem, ale tylko w przypadku, gdy jeste?my w stanie pokry? z ?atwo?ci? miesi?czn? rat?. Je?li sp?ata innych po?yczek wynika z tego, ?e nie ma si? ?adnych ?rodków finansowych (np. z powodu utraty pracy lub choroby), to dok?adanie kolejnego zobowi?zania nie b?dzie rozs?dnym krokiem i tylko na jaki? czas od?o?y widmo windykacji (zazwyczaj do czasu sp?aty pierwszej lub drugiej raty). W takim przypadku lepiej dogada? si? z firm? po?yczkow? – jest szansa, ?e uda si? doj?? do ugody i ustali? indywidualny okres sp?aty z rat? w takiej wysoko?ci, któr? jest si? w stanie sp?aca?.

Du?o innych zobowi?za? finansowych

Kilka aktywnych po?yczek i kredytów bankowych to nie tylko d?ugotrwa?a konieczno?? miesi?cznego uiszczania bardzo wysokich kwot, ale równie? i ma?a szansa na to, ?e uda si? zaci?gn?? kolejne zobowi?zanie w przypadku, w którym naprawd? b?dzie ono potrzebne. W takiej sytuacji po?yczkobiorca mo?e kierowa? si? my?l?, ?e kolejna ma?a rata nie zaszkodzi. Owszem, obiektywnie mo?e nie by? to du?a kwota, ale skumulowana z poprzednimi p?atno?ciami da ju? ca?kiem poka?n? sum?, która najpierw zablokuje finansowanie bankowe, a w nast?pnej kolejno?ci nawet to w firmach po?yczkowych. Warto te? pami?ta?, ?e kolejna po?yczka ratalna mo?e równie? utrudni? zakupy na raty, co b?dzie k?opotliwe, je?eli zepsuje si? który? z newralgicznych sprz?tów domowych. I w ko?cu – kolejna po?yczka ratalna to nast?pne zobowi?zanie na wiele lat, które potencjalnie mo?e zamrozi? mo?liwo?? ruchów finansowych przed d?ugi czas.

Co, je?li nie po?yczka?

Po?yczki pozabankowe z za?o?enia mia?y by? ratunkiem dla osób, które nie mog? uzyska? finansowania w banku. Cz?sto s? te? ostatni? desk? ratunku i poza nimi, osobom borykaj?cym si? z problemami finansowymi pozostaje ju? tylko po?yczka od rodziny, która równie? nie jest zbyt pewna.

Dlatego te? nie nale?y ca?kowicie wyklucza? zaci?gni?cia po?yczki, bo w wielu sytuacjach mo?e by? i usprawiedliwiona i korzystna. Nale?y jednak wcze?niej przemy?le? nie tylko konieczno?? zobowi?zania, ale te? i jego najlepsz? form?, która nie przysporzy zbytnich problemów finansowych – warto zapozna? si? z poradnikiem „Czym kierowa? si? przy wyborze po?yczki ratalnej?”. Wi?kszo?? problemów ze sp?at? nie wynika bowiem z tego, ?e si? po?yczk? zaci?gn??o, ale ?e zaci?gn??o si? j? nierozs?dnie, bez zastanowienia i niewspó?miernie do swoich mo?liwo?ci finansowych. Trzeba te? pami?ta?, ?e po?yczka nie jest dodatkow? gotówk?, a jej sp?ata zwykle nie ob?dzie si? bez oszcz?dzania czy znalezienia dodatkowego ?ród?a dochodu – te dwie rzeczy jak najbardziej mog? (a nawet powinny) i?? ze sob? w parze.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *