1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kiedy nie powinni?my bra? chwilówki?

Kiedy nie powinni?my bra? chwilówki?

stop

Nie ma chyba nikogo, kto nie s?ysza?by o produkcie finansowym, jakim s? chwilówki. Popularno?? zdoby?y g?ównie przez to, ?e wielokrotnie pomog?y ludziom w k?opotach, pozwoli?y op?aci? nag?y wydatek lub wyci?gn?? ich z finansowego do?ka. Chwilówki s? ponadto dost?pne 24 godziny na dob? i mo?na je otrzyma? bez za?wiadcze?, niemal?e od r?ki. To sprawia, ?e swoj? pomoc mog? wy?wiadczy? naprawd? wielu osobom. Zdarzaj? si? jednak takie sytuacje, w których podpisanie umowy o chwilówk? przyniesie tylko szkod?.

Chwilówki nie dla bezrobotnych?

Osoby, które s? bez pracy, nie maj? du?ego wyboru, je?li chodzi o chwilówki. Nie ka?dy po?yczkodawca zgodzi si? bowiem udzieli? chwilówki osobie, która ma niestabiln? sytuacj? finansow?. Wyj?tkiem s? tylko osoby bezrobotne, które maj? sta?e miesi?czne dochody z innego ?ród?a – np. stypendium, zasi?ku, wynajmu mieszkania. Mog? to te? by? tak zwani wolni strzelcy, ?yj?cy od zlecenia do zlecenia. W takim przypadku chwilówka jak najbardziej mo?e zosta? udzielona, je?li tylko udowodnimy, ?e mamy wystarczaj?co du?o ?rodków, by zobowi?zanie sp?aci? w terminie.

Sytuacja wygl?da odmiennie, je?li jest si? bezrobotnym bez praw do zasi?ku, osi?gaj?cym bardzo niskie dochody lub maj?cym tylko okazjonalne wp?ywy. Wtedy chwilówka nie jest najlepszym wyborem. Za jaki? – raczej krótki – czas trzeba b?dzie j? przecie? sp?aci?, a uzbieranie potrzebnej sumy nie b?dzie mo?liwe. Co wi?cej, niesp?acona chwilówka wygeneruje dodatkowe koszty, które mog? rosn?? w zastraszaj?co szybkim tempie. W takiej sytuacji, zamiast chwilówki, lepiej wybra? inn?, mniej zobowi?zuj?c? form? zobowi?zania, np. rodzinnego.

D?ugi s? spor? przeszkod?

Niesp?acone zobowi?zania, zw?aszcza te, które s? ju? przeterminowane, s? czynnikiem, który powinien odwie?? nas od zaci?gni?cia chwilówki. Podstawow? zasad? sp?aty d?ugów jest bowiem niepowi?kszanie swojego zad?u?enia. Nawet je?li sytuacja jest naprawd? wymagaj?ca, a pieni?dze potrzebne s? na leczenie, zakup nowego sprz?tu domowego w miejsce zepsutego, czy wa?ny wyjazd, chwilówka nie b?dzie dobr? opcj?. Dlaczego? Za 30 dni trzeba b?dzie t? chwilówk? odda?, a dodatkowo sp?aca? tak?e bie??ce zaleg?o?ci. To prosta droga do tego, by potrzebne do sp?aty pieni?dze zyska?, zaci?gaj?c kolejn? chwilówk?. Przez takie dzia?anie nara?amy si? na powstanie b??dnego ko?a zad?u?enia, z którego za jaki? czas nie b?dzie ju? wyj?cia.

Nie wiem, czy sp?ac? chwilówk?…

Nie maj?c regularnych dochodów i nie potrafi?c przewidzie?, kiedy otrzymamy nast?pny wp?yw, nie powinni?my si?ga? po chwilówk?. Krótkoterminowy charakter chwilówki wskazuje bowiem na zaspokojenie dora?nych potrzeb i rozwi?zanie przej?ciowych problemów. Niepewno?? i brak stabilno?ci zadzia?a natomiast w podobny sposób, co zad?u?enie, czyli zmusi do zaci?gni?cia kolejnej chwilówki. Nawet je?li uda si? j? sp?aci? na czas, to przecie? uszczupli to nasz bud?et domowy i sprawi, ?e znowu pozostaniemy bez gotówki. W takiej sytuacji chwilówki mog? sprawdzi? si? tylko, je?li zaci?gamy je w niewielkiej wysoko?ci, na przyk?ad kilkuset z?otych. Pomo?e nam to zachowa? p?ynno?? finansow? do czasu, a? nie otrzymamy wyp?aty za zlecenie lub gotówka nie wp?ynie do nas z innego ?ród?a.

Decyzja o chwilówce powinna by? przemy?lana

Pochopne zaci?gni?cie chwilówki tylko dlatego, ?e jest tak ?atwo dost?pna, a my akurat potrzebujemy pieni?dzy na wyjazd, gad?et czy inn? zachciank?, mo?e by? naprawd? fatalne w skutkach. Impulsywno??, któremu sprzyja szybko?? i ?atwo?? internetowego zaci?gni?cia chwilówki, przyniesie nie tylko szkod? finansow?. Sprawi tak?e, ?e z czasem (gdy na czas uda nam si? sp?aci? kilka takich chwilówek), zaczniemy traktowa? to zobowi?zanie jak dodatkow? gotówk?, b?d?c? zawsze na wyci?gni?cie r?ki. Sprzyja to zaci?ganiu chwilówek na kolejne, coraz bardziej niepotrzebne rzeczy i na coraz wi?ksze kwoty. ?ycie ponad stan w którym? momencie si? sko?czy, a my, nie mog?c sp?aci? zobowi?zania, narazimy si? na spiral? zad?u?enia i utrat? maj?tku – utrata kontroli na chwilówkami mo?e si? sko?czy? nawet post?powaniem komorniczym.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *