1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Klauzule niedozwolone, czyli co nie ma prawa znale?? si? w umowie

Klauzule niedozwolone, czyli co nie ma prawa znale?? si? w umowie

Klauzule niedozwolone, czyli co nie ma prawa znale?? si? w umowie

Najwa?niejszym elementem ka?dej po?yczki – niezale?nie od tego, czy to chwilówka, po?yczka ratalna, czy pod zastaw – jest umowa. Nie tylko jest to dokument potwierdzaj?cy zaci?gni?cie zobowi?zania, ale te? stanowi gwarancj? podstawowych praw po?yczkobiorcy i chroni jego interesy. Z tego powodu umowa powinna by? skonstruowana wed?ug wytycznych stanowionych przez prawo oraz dobre praktyki biznesowe. Aby jednak by?a w pe?ni skuteczna, nale?y mie? poj?cie o tym, jakie zapisy powinny si? z niej znale?? bezwzgl?dnie, a jakie s? niedopuszczalne.

Umowa po?yczkowa na stra?y praw konsumenta

Ramy oraz ogóln? konstrukcj? umowy po?yczkowej okre?la Kodeks Cywilny oraz ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Nie jest tam wskazana szczegó?owa budowa tego dokumentu, ale jasno powiedziane jest to, które kwestie powinny zosta? w niej poruszone i wyja?nione – zwi?zane s? one bezpo?rednio z prawami konsumenta jako po?yczkobiorcy. Oto one:

 • Dost?p do informacji. Z tego prawa wynika, i? w umowie powinny znale?? si? wszystkie szczegó?y dotycz?ce po?yczki, a w szczególno?ci to, kto jej udziela, na jaki okres, jaki jest rodzaj po?yczki, a tak?e – kiedy up?ywa ostateczny termin sp?aty zobowi?zania oraz jaki b?dzie ostateczny koszt po?yczki.
 • Prawo do odst?pienia od umowy. Zgodnie z ustaw?, po?yczkobiorcy przys?uguje 14-dniowy okres, w którym mo?e odst?pi? od umowy bez konsekwencji oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a nawet podawania przyczyny. Po?yczkodawca musi wi?c zawrze? w umowie nie tylko zapis o istnieniu takiej mo?liwo?ci, ale musi opisa? te? warunki i sposób odst?pienia w sposób jasny i czytelny dla po?yczkobiorcy.
 • Prawo do wcze?niejszego zwrotu po?yczki. Zapis o mo?liwo?ci wcze?niejszego zwrotu po?yczki (przys?uguje ka?demu po?yczkobiorcy) nie tylko musi si? znale?? w umowie, ale te? ponownie powinna zosta? wprowadzona informacja o tym, w jaki sposób po?yczkobiorca mo?e tego dokona?.
 • Prawo do reklamacji – po?yczkodawca musi poda? tryb sk?adania reklamacji oraz sposób i czas jej rozpatrzenia.

Klauzule niedozwolone – tego nie wolno po?yczkodawcy

Klauzule niedozwolone, czyli takie, które nie tylko nie powinny, ale i nie mog? znale?? si? w umowie to wszystkie zapisy, które s? sprzeczne z prawami po?yczkobiorcy jako konsumenta. UOKiK podaje jeszcze inn? definicj?, opisuj?c klauzule niedozwolone jako takie, które s? dla klienta niekorzystne, godz? w jego interesy i nara?aj? go na szkod?. Mog? to by? równie? zapisy, które nie s? zgodne z tak zwanymi uzusami, czyli nieskodyfikowanymi, ale utartymi sposobami post?powania w ró?nych dziedzinach – nieprzestrzeganie ich mo?e narusza? dobre obyczaje lub te? godno?? konsumenta.

Wed?ug prawa, a w szczególno?ci wed?ug ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (znowelizowanej w 2016), po?yczkobiorcy, którzy podpisali umow? w jawny sposób naruszaj?c? ich interesy, nie s? zobowi?zani przepisami umowy i maj? prawo do dzia?a? odwo?awczych, w tym do poczynienia odpowiedniego zg?oszenia do Rzecznika UOKiK oraz Rzecznika Finansowego. Ustawa wymienia równie? rodzaje klauzul, które s? prawnie zakazane i nie mog? by? stosowane w umowach po?yczkowych. S? to:

 • Stosowanie ogólnej lub minimalnej tabeli op?at i prowizji. W umowie po?yczkowej nie mo?e znale?? si? przyk?ad kosztów po?yczkowych, nawet zgodnych z prawd?. Po?yczkobiorca musi by? uprzedzony o tym, ile konkretnie zap?aci za po?yczk? w okre?lonej kwocie i z konkretnym okresem sp?aty. Ca?kowite koszty, które zostan? wpisane w umowie, b?d? klienta obowi?zywa? przy sp?acie. Absolutnie niedozwolone jest zatajenie tej informacji, w?a?nie poprzez podanie tabeli op?at minimalnych.
 • Prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy. Po?yczkodawca nie ma prawa zastrzec sobie mo?liwo?ci wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny. Oczywi?cie, taka sytuacja mo?e nast?pi?, ale tylko wtedy, je?li zajd? ku temu konkretne powody (np. niesp?acanie po?yczki), a samo wypowiedzenie musi by? zawinione przez po?yczkobiorc?.
 • Brak obowi?zku informacyjnego. Po?yczkodawca nie mo?e zastrzec, ?e zmiana regulaminu, wysoko?ci prowizji czy oprocentowania nie musi by? natychmiast przekazana po?yczkobiorcy, którego dotyczy. Takie post?powanie nara?a?oby go na zaleg?o?ci w sp?acie, a co za tym idzie, dodatkowe koszty niepowsta?e z jego winy.
 • Zbyt wysokie koszty po?yczki i windykacji. Wszystkie koszty, jakie zostan? naliczone do kwoty po?yczki, nie mog? przekroczy? pu?apu okre?lonego przez ustaw? antylichwiarsk?.
 • Odsy?anie do wewn?trznych regulaminów. Wszystkie szczegó?y po?yczki powinny by? zawarte w umowie. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której po?yczkobiorca odsy?any jest do regulaminów firmowych. Po?yczkobiorc? obowi?zuje przede wszystkim prawo, a nie wewn?trzne zasady pracy firmy. Nawet je?li s? one zgodne z prawem, musz? by? powielone w umowie.

Inne przepisy prawa s? równie wa?ne

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wymienia klauzule niedozwolone z imienia. Nie musi tak jednak by?, aby uzna?, ?e dany zapis nie jest dopuszczalny. Po?yczkodawców obowi?zuj? te? ogólne przepisy prawa i nie mog? stosowa? zapisów niezgodnych z nimi, nawet je?li nie pojawia si? sformu?owanie „klauzule niedozwolone”. Tak dzieje si? chocia?by w przypadku reklamacji, która opisana zosta?a w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z 2015 roku. W zgodzie z tymi przepisami po?yczkodawca nie ma prawa zapisa? w umowie terminu rozpatrzenia d?u?szego ni? 30 dni (tylko w szczególnych przypadkach mo?e to by? 60), ani postawienia klientowi warunków, których nie mo?e spe?ni? – np. z?o?enia reklamacji na pi?mie wy??cznie w siedzibie firmy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *