1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. KNF i ZFP mówi? jednym g?osem o chwilówkach hipotecznych

KNF i ZFP mówi? jednym g?osem o chwilówkach hipotecznych

z?otówki

Opracowywany projekt ustawy o kredycie hipotecznym mo?e spowodowa? rewolucyjne zmiany na rynku kredytów i po?yczek. Zak?ada on, ?e kredytów na mieszkanie udziela? b?d? mog?y nie tylko, jak dotychczas, banki i SKOK-i, ale tak?e firmy po?yczkowe. Zmianom w systemie kredytowym przeciwna jest zarówno Komisja Nadzoru Finansowego, jak i Zwi?zek Firm Po?yczkowych.

Kto ma prawo udziela? kredytów?

Nowy projekt ma wdro?y? do naszego systemu prawnego dyrektyw? Unii Europejskiej o nazwie MCD, czyli w sprawie umów o kredyt zwi?zanych z nieruchomo?ciami mieszkalnymi. Jak na razie prawo do przyznawania kredytów pod zastaw nieruchomo?ci maj? tylko banki i spó?dzielcze kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowe (SKOK). Poniewa? dysponuj? one depozytami powierzanymi przez klientów, nad stanem ich kondycji finansowej czuwa Komisja Nadzoru Finansowego.

Chwilówki hipoteczne – po?yczki pod zastaw nieruchomo?ci

KNF jednak nie podlegaj? firmy po?yczkowe, które w przeciwie?stwie do banków nie obracaj? depozytami klientów i nie musz? informowa? o swoim finansowaniu. Niektóre z nich stosuj? jednak po?yczk? pod zastaw nieruchomo?ci, czyli swoist?, nieformaln? wersj? kredytu hipotecznego. „Chwilówki hipoteczne” zawierane s? pod znacznie krótszy czas, zwykle w celu nabycia domu lub mieszkania, a jej sp?ata zabezpieczona jest nieruchomo?ci?.

NBP nie chce kredytów w firmach po?yczkowych

Narodowy Bank Polski deklaruje sceptycyzm wobec przyznania firmom po?yczkowym prawa do udzielania kredytów hipotecznych. Gdyby tak si? sta?o, zdaniem NBP du?a cz??? rynku kredytów hipotecznych zosta?aby wy??czona spod kurateli KNF, co nie s?u?y?oby przejrzysto?ci systemu kredytowego i mog?oby by? ryzykowne dla bezpiecze?stwa konsumentów. Gdyby proponowane przepisy jednak wesz?y w ?ycie, niezb?dne musia?oby okaza? si? stworzenie rejestru firm po?yczkowych, obejmuj?cego tak?e te nie udzielaj?ce kredytów hipotecznych, co wzmocni?oby ochron? konsumentów, którzy zyskiwaliby mo?liwo?? weryfikacji wiarygodno?ci po?yczkodawcy.

Po?yczkodawcy: Kredyty hipoteczne? Nie, dzi?kujemy

Zwi?zek Firm Po?yczkowych, zrzeszaj?cy najwa?niejszych polskich po?yczkodawców, tak?e dystansuje si? od projektu. Jego przedstawiciele twierdz?, ?e dla systemu finansowego i bezpiecze?stwa konsumentów korzystniej by?oby, gdyby kredyty hipoteczne pozosta?y domen? banków i SKOK-ów. Podkre?laj? te?, ?e firmom po?yczkowym, które nie maj? mo?liwo?ci przyjmowania depozytów, by?oby trudno rywalizowa? na polu kredytowym z bankami. ZFP odcina si? te? od praktyk po?yczek zabezpieczonych hipotecznie, argumentuj?c, ?e takie transakcje zbyt cz?sto ko?cz? si? utrat? nieruchomo?ci przez klienta, i dlatego nie powinny by? przeprowadzane przez instytucje po?yczkowe.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *