1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kolejna chwilówka w tej samej firmie – wady i zalety

Kolejna chwilówka w tej samej firmie – wady i zalety

firma po?yczkowa

Chwilówki to bardzo proste produkty, które swoj? skuteczno?? opieraj? na jednolitej i przejrzystej ofercie. Po?yczkobiorcy nie musz? miota? si? pomi?dzy wieloma opcjami tego samego zobowi?zania, a przez to ?mudnie kalkulowa?, która z nich b?dzie najkorzystniejsza. Ma to u?atwia? decyzj? i sprawia?, ?e zaci?gni?cie chwilówki b?dzie bardzo proste. Najcz??ciej wi?c podstawowa oferta firm po?yczkowych dzieli si? na dwa rodzaje: dla klientów nowych oraz dla klientów, którzy ju? kiedy? po?yczali w tej firmie. Rzecz jasna ka?da z tych chwilówek b?dzie mia?a i wady i zalety. Wybór nale?y do po?yczkobiorcy.

Dlaczego warto zdecydowa? si? na pierwsz? chwilówk??

Osoby, które nigdy nie korzysta?y z chwilówki, maj? niesamowit? okazj? ku temu, by móc po?yczy? pieni?dze zupe?nie za darmo. W?a?ciwie wszyscy po?yczkodawcy ch?tnie wprowadzaj? promocje na umorzenie kosztów, je?li tylko pierwsza chwilówka danego klienta zostanie sp?acona w terminie. Pozwala to skorzysta? z najta?szego na rynku zobowi?zania finansowego – nawet najkorzystniejszy kredyt bankowy nigdy nie b?dzie mia? RRSO równego 0%. Szczególnie wtedy, gdy dopadn? nas pilne wydatki, pierwsza chwilówka sprawdzi si? najlepiej – pozwoli zap?aci? za wszystko w terminie, a po czasie odda? tylko tyle, ile si? po?yczy?o. Kolejne chwilówki po?yczane s? jednak na innych zasadach.

Jakie s? zalety kolejnej chwilówki w tej samej firmie?

Podstawow? ró?nic? kolejnej chwilówki zaci?gni?tej u tego samego po?yczkodawcy jest to, ?e jest to chwilówka z obowi?zkowymi kosztami. Tymi b?d? najcz??ciej odsetki oraz prowizja, a ca?kowita cena za zobowi?zanie mo?e wynie?? od 20 do 30% kwoty chwilówki. Mo?e to wywo?ywa? niezadowolenie i cz??? klientów, je?li tylko b?dzie potrzebowa?a pieni?dzy, zwróci si? do innego po?yczkodawcy i zaci?gnie nast?pn? darmow? chwilówk?. Takie post?powanie cz??ciej jest jednak zauwa?alne u tych osób, które chwilówek potrzebuj? sporadycznie, i wiedz?, ?e w ci?gu roku zawnioskuj? o nie nie wi?cej ni? raz lub dwa razy.

Mimo tego, ?e kolejne chwilówki nie s? ju? darmowe, maj? sporo zalet, które po?yczkobiorcy powinni powa?ne wzi?? pod uwag?. Trzeba wiedzie?, ?e:

  • kolejne chwilówki wyst?puj? w wy?szych wysoko?ciach – cz?sto ju? za drugim razem mo?emy otrzyma? najwy?sz? kwot? zobowi?zania (np. w Kuki, Filarum, LendOn, czy Wandoo) i s? to kwoty naprawd? wysokie, si?gaj?ce nawet od 7 do 10 tysi?cy z?otych, podczas gdy pierwsza chwilówka to zazwyczaj 1500-2000 z?otych.
  • kolejn? chwilówk? ?atwiej jest otrzyma? – przy chwilówce pierwszej po?yczkodawca podchodzi do swoich klientów nieco podejrzliwie. Dok?adniej zbada ich zdolno?? kredytow? i skrupulatnie sprawdzi BIK i rejestry d?u?ników. Przy kolejnych chwilówkach, je?li poprzednie zosta?y sp?acone w terminie, jego podej?cie b?dzie bardziej liberalne.
  • zobowi?zanie b?dzie szybsze – je?li potrzeba nam pieni?dzy natychmiast, to druga chwilówka w tej samej firmie b?dzie dost?pna ju? po kilku minutach. Nie trzeba przecie? rejestrowa? si? w serwisie, wype?nia? wniosku i wykonywa? przelewu weryfikacyjnego.
  • mo?emy zaci?gn?? chwilówk? przez telefon lub SMS – przy pierwszej chwilówce nie b?dzie to mo?liwe.
  • Mo?emy liczy? na programy lojalno?ciowe – wielokrotne branie chwilówek mo?e zaprocentowa? tym, ?e z ka?dym kolejnym zobowi?zaniem poniesiemy mniejsze koszty, a niekiedy mo?na cyklicznie otrzymywa? chwilówki za darmo.

Czy kolejne chwilówki maj? jakie? wady?

Ci??ko wskaza? wady zwi?zania si? na d?u?ej z jedn? firm? po?yczkow?, oczywi?cie poza wspomnianymi wcze?niej kosztami, które trzeba b?dzie ponie??. Dla wielu osób to naprawd? du?o, a zaci?ganie kolejnych chwilówek w tej samej instytucji mo?e sprawdzi? si? tylko wtedy, kiedy z nich bardzo cz?sto korzystamy.

Niekiedy jednak zamkni?cie si? na inne mo?liwo?ci spowoduje przeoczenie innych, bardzo korzystnych ofert, przy których mo?na by?oby si? zatrzyma? na d?u?ej. Nawet je?li jest si? zwolennikiem stabilizacji, warto ?ledzi? trendy chwilówkowe i przegl?da? nowo?ci – rynek po?yczkowy jest tak dynamiczny, ?e bardzo cz?sto mo?emy wy?owi? co? jeszcze korzystniejszego dla siebie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *