1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Konto klienta w serwisie po?yczkowym – jak dzia?a?

Konto klienta w serwisie po?yczkowym – jak dzia?a?

Konto klienta w serwisie po?yczkowym – jak dzia?a?

Ka?da po?yczka pozabankowa, a w szczególno?ci ta zaci?gana w ca?o?ci online, wymaga za?o?enia konta w serwisie internetowym firmy po?yczkowej. Ró?ne bywa nazewnictwo takiego konta: cz?sto bywa nazywany osobistym profilem lub panelem klienta. Takie konto u?atwia ?ycie klientowi, umo?liwia mu pe?ne korzystanie ze wszystkich opcji po?yczkowych i zaoszcz?dza jego czas, je?li chcia?by wnioskowa? o kolejn? po?yczk?.

Jak za?o?y? konto klienta?

Jako, ?e jest to procedura obligatoryjna, za?o?enie konta klienta w serwisie jest mo?liwie jak najbardziej uproszczone. Nie trzeba w tym celu wykonywa? ?adnych kroków jeszcze przed zaci?gni?ciem po?yczki. W momencie, w którym po?yczkobiorca zdecyduje si? na wybór konkretnej oferty danej firmy i ustali ju? po??dane parametry po?yczki na suwakach znajduj?cych si? na g?ównej stronie firmy po?yczkowej, nie musi robi? nic innego poza klikni?ciem w przycisk „z?ó? wniosek” (lub wariacj? tej frazy; to zale?y od stylistyki firmy). Ta czynno?? nie skieruje internauty do wniosku, ale w?a?nie do formularza rejestracyjnego i za?o?enia konta.

Aby za?o?enie profilu dosz?o do skutku, nie potrzeba podawa? wi?cej danych ni? te, które by?yby potrzebne po?yczkobiorcy we wniosku po?yczkowym. Co wi?cej, cz?sto wystarczy dostarczy? wy??cznie podstawowe informacje: imi? i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Reszta informacji zostanie wpisana we wniosku po?yczkowym, z którego automatycznie wype?nione zostan? luki w profilu, by skompletowa? wszystkie niezb?dne dane.

Wszystkie informacje o po?yczkobiorcy w jednym miejscu

Tak, jak pisali?my, informacje, które znajd? si? we wniosku po?yczkowym, zostan? utrwalone w profilu. Dotyczy to wszystkich mo?liwych danych, nie tylko osobowych i adresowych, ale równie? tych dotycz?cych zatrudnienia, miejsca pracy, rodzaju otrzymywanych dochodów i ich wysoko?ci, zdolno?ci kredytowej, stanu cywilnego, itp. Niestety, b?d? tam przechowywane równie? dane newralgiczne, takie jak numer dowodu osobistego i numer PESEL. Nie ma jednak obaw o ich bezpiecze?stwo, gdy? b?d? widoczne jedynie dla firmy po?yczkowej i klienta, a zabezpieczenia informatyczne doskonale chroni? przed ich dostaniem si? w niepowo?ane r?ce. Do?? powiedzie?, ?e dotychczas ?adnej firmie nie zdarzy? si? wyciek danych osobowych ich klientów, co czasami zdarza?o si? bankom, a nawet instytucjom pa?stwowym.

Szybciej i ?atwiej dzi?ki panelowi klienta

Przechowywanie wymienionych danych jest dla klienta bardzo wygodne. Je?li tylko b?dzie chcia? zaci?gn?? kolejn? po?yczk?, nie b?dzie musia? po raz kolejny wype?nia? wniosku i dokonywa? weryfikacji to?samo?ci, a jedynie ustali? kwot? po?yczki i okres sp?aty. Umo?liwia to równie? zaci?gni?cie po?yczki przez SMS lub telefonicznie. To jeszcze nie koniec – firma po?yczkowa, która ma ju? wszystkie dane dotycz?ce klienta, szybciej przyzna mu po?yczk?, gdy? zazwyczaj (zw?aszcza, je?li kolejna po?yczka zaci?gni?ta by?a nied?ugo po pierwszej) nie b?dzie po raz kolejny sprawdza? sytuacji finansowej klienta i weryfikowa? jego wiarygodno?ci kredytowej. Jednak?e, absolutnym obowi?zkiem po?yczkodawcy jest uzupe?nienie tych danych, gdyby którakolwiek z nich uleg?a zmianie.

Przydatne informacje i udogodnienia

W profilu klienta pojawiaj? si? równie? bie??ce informacje dotycz?ce akcji promocyjnych lub indywidualnych korzy?ci kierowanych w stron? klienta. Bardzo cz?sto post?puje tak firma NetCredit, która za lojalno?? mo?e nagrodzi? klienta jak?? specjalnie korzystn? ofert?. W innych przypadkach mog? pojawi? si? inne informacje: np. o dost?pno?ci kolejnej, wy?szej po?yczki lub te? mo?liwo?ci skorzystania z odroczenia p?atno?ci raty (np. w Zaplo). Ponadto, wi?kszo?? firm dodaje do panelu klienta równie? wszelkie wyliczenia zwi?zane z aktywn? po?yczk? – ca?y harmonogram, ile zosta?o ju? sp?acone, itp.

Umowy po?yczkowe i inne dokumenty

Konto klienta w serwisie to równie? archiwum, w którym trzymane s? wszystkie dokumenty dotycz?ce zaci?gni?tych ju? po?yczek. B?d? to umowy po?yczkowe, dowody wyp?aty, aneksy, obowi?zuj?ce tabele op?at i prowizji oraz wszystkie wnioski i pisma, które kiedykolwiek zosta?y wys?ane do firmy. Co prawda, te same dokumenty s? zawsze przesy?ane do klienta drog? mailow?, ale jak wiadomo, takie dane mo?na ?atwo utraci?. Dokumenty dost?pne w profilu klienta s? za? nieusuwalne, stanowi? wi?c doskona?e zabezpieczenie u?ytkownika.

Jak usun?? profil klienta firmy po?yczkowej?

Sp?ata po?yczki nie sprawi, ?e konto w serwisie po?yczkowym zniknie. Dane przechowywane mog? by? jeszcze wiele lat, o ile po?yczkobiorca sam nie z?o?y odpowiedniej dyspozycji. Niestety, nie da si? zrobi? z poziomu samego konta. Klient musi wys?a? oficjalne pismo z pro?b? o usuni?cie swoich danych z serwisu. Najlepiej zrobi? to drog? listown?, cho? wi?kszo?? firm przyjmuje tak? dyspozycj? równie? mailem, z adresu który by? u?yty do za?o?enia konta.

Usuni?cie konta klienta ma jednak spor? wad? – jest nieodwracalne, co oznacza, ?e przysz?a po?yczka w tej firmie nie b?dzie ju? mo?liwa. Bardzo nieliczne s? firmy pozwalaj? na powrót – na chwil? obecn? mo?na wymieni? w?a?ciwie tylko Filarum.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *