1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Konto w SKOK-u w po?yczce online. Gdzie po?ycz? pieni?dze?

Konto w SKOK-u w po?yczce online. Gdzie po?ycz? pieni?dze?

Konto w SKOK-u w po?yczce online. Gdzie po?ycz? pieni?dze?

Po?yczki pozabankowe s? prostym produktem finansowym, który w oczach wielu dost?pny jest niemal?e dla wszystkich. To prawda, ?e aby po?yczk? otrzyma?, nie trzeba spe?nia? tak wy?rubowanych warunków, jak w przypadku kredytu bankowego. Nie jest jednak prawd? to, ?e otrzyma j? ka?dy. W zasadzie g?ówn? przeszkod? jest z?a sytuacja finansowa wnioskodawcy, d?ugi czy z?a historia p?atnicza. Jakkolwiek, cz??? wniosków odrzucana jest równie? ze wzgl?du na niedope?nienie obowi?zków formalnych. Jednym z przyczyn odrzucenia wniosku po?yczkowego jest posiadanie przez wnioskodawc? rachunku w Spó?dzielczej Kasie Oszcz?dno?ciowo-Kredytowej, potocznie nazywanej SKOK-iem.

Kto mo?e otrzyma? po?yczk??

Wymogami elementarnymi, by instytucja pozabankowa mog?a udzieli? po?yczki, s?: polskie obywatelstwo, zamieszkanie i zameldowanie na terytorium Polski oraz pe?noletno?? (cho? wi?kszo?? po?yczkodawców za minimum przyjmuje 20 lub 21 lat). Kryterium niepomijalnym jest oczywi?cie równie? zdolno?? kredytowa, ale w tym przypadku mo?na zaobserwowa? du?? elastyczno??. Bez wi?kszego wysi?ku znajdziemy przecie? po?yczkodawc?, który zgodzi si? udzieli? po?yczki bez BIK czy po?yczki z komornikiem. W kilku s?owach – po?yczki online kierowane s? do bardzo szerokiego grona odbiorców, tak by poda? us?ug pokry?a niemal?e ca?e spo?ecze?stwo.

Mniejsza pob?a?liwo?? dotyczy natomiast instrumentów technicznych, którymi trzeba dysponowa?, aby otrzyma? chwilówk?. Bezdyskusyjne jest, ?e w wi?kszo?ci nie po?yczymy pieni?dzy, je?li nie mamy dost?pu do Internetu, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail oraz osobistego rachunku bankowego z dost?pem do bankowo?ci elektronicznej w jednym z polskich banków. S?owo „bank” jest w tym przypadku kluczowe – jest to instytucja ca?kiem ró?na od SKOK-u, co ten ostatni bardzo cz?sto lubi podkre?la?. To w?a?nie z powodu tych ró?nic konta w kasach spó?dzielczych nie s? przez po?yczkodawców mile widziane.

Gdzie nie otrzymam po?yczki w SKOK-u?

Nie ka?da firma od razu uprzedzi swoich klientów o tym, ?e konto w SKOK-u blokuje mo?liwo?? prawid?owego przej?cia przez procedur? po?yczkow?. O tym fakcie klienci zazwyczaj dowiaduj? si? w momencie odrzucenia wniosku po?yczkowego i nieuznania weryfikacji to?samo?ci za wa?n?. W?ród firm, które w warunkach udzielania po?yczki kategorycznie odrzucaj? takie konto, s?:

Nie s? to wszystkie instytucje, które nie uznaj? konta w instytucjach SKOK. Przed z?o?eniem wniosku warto zwróci? si? z bezpo?rednim zapytaniem do po?yczkodawcy i zweryfikowa?, czy mo?liwe b?dzie zaci?gni?cie po?yczki z kontem w SKOK-u.

Dlaczego konto w SKOK-u nie jest przyjmowane?

Zasadniczo, firmy po?yczkowe, które nie przyjmuj? klientów dysponuj?cych kontem w SKOK-u, to te, które opieraj? weryfikacj? to?samo?ci wnioskodawcy na skorzystaniu z b?yskawicznej aplikacji niewymagaj?cej wysy?ania przelewu weryfikacyjnego. Jest to spowodowane pragmatyzmem i mo?liwo?ciami technicznymi oprogramowania obs?uguj?cego takie aplikacje.

Przyczyna odrzucenia konta SKOK le?y w zrozumieniu mechanizmu dzia?ania tych programów, Instantor, Kontomatik czy KontoConnect to aplikacje, które za pomoc? wpisanego przez po?yczkobiorc? loginu i has?a do swojej bankowo?ci elektronicznej zdalnie ??cz? si? z jego kontem bankowym i otrzymuj? dost?p do newralgicznych dla uzyskania po?yczki informacji o kliencie: jego danych osobowych, numeru rachunku oraz niekiedy danych finansowych. Aby ten?e dost?p by? mo?liwy, aplikacja musi dzia?a? na podstawie porozumienia z bankiem w?a?ciwym. Obecnie wspó?prac? z nimi podejmuj? w?a?ciwie wszystkie banki operuj?ce na terytorium Polski. Niestety, SKOK-i jak dotychczas takiej wspó?pracy nie nawi?za?y. Zweryfikowanie swojej to?samo?ci w ten sposób nie jest wi?c mo?liwe.

Ponadto istnieje kilka innych przes?anek, które mog? wywo?ywa? niech?? do wykorzystania konta SKOK do po?yczki. Przede wszystkim nie wszystkie SKOK-i przyst?pi?y do programu b?yskawicznych przelewów Expres Elixir lub Blue Cash, przez co strac? ci po?yczkodawcy, którzy w?a?nie w ten sposób wysy?aj? pieni?dze do swoich klientów. Wysy?ka pieni?dzy równie? z uwzgl?dnieniem zwyk?ego przelewu mo?e zaj?? d?u?ej.

Rozwi?zaniem po?yczki bez konta bankowego

Po?yczkobiorcy, którzy chcieliby wzi?? po?yczk? i posiadaj? konto w SKOK-u, mog? zawsze skorzysta? z po?yczki, która nie wymaga posiadania ?adnego rachunku bankowego. Mog? to by? po?yczki z obs?ug? domow? (np. Provident) lub po?yczki wyp?acane za pomoc? czeku GIRO. Szczególnie te ostatnie mog? by? bardzo korzystne, gdy? po?yczk? w takiej sytuacji mo?na zaci?gn?? ca?kowicie online i to bez konieczno?ci dokonywania weryfikacji swojej to?samo?ci. Czek GIRO, który mo?na zrealizowa? w placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego wr?czany jest klientowi przez kuriera przy podpisaniu umowy po?yczkowej, lub wysy?any specjalnym kodem SMS na numer telefonu podany we wniosku. Obie formy nale?y przekaza? w placówce pocztowej i potwierdzi? swoj? to?samo?? za pomoc? dowodu osobistego. Firmy, które daj? tak? mo?liwo??, to:

Sp?at? po?yczki mo?emy dokona? dok?adnie w ten sam sposób, na poczcie lub w Banku Pocztowym, podaj?c jedynie kwot? przelewu oraz dane po?yczkodawcy. Z tego rozwi?zania ch?tnie korzystaj? nie tylko posiadacze konta w SKOK-u, ale te? osoby, które nie mog? lub nie chc? u?ywa? swojego regularnego konta bankowego.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *