1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Koszty nieterminowo?ci chwilówki – ile trzeba b?dzie zap?aci??

Koszty nieterminowo?ci chwilówki – ile trzeba b?dzie zap?aci??

czas

Chwilówki nie s? produktami tanimi, a przynajmniej dro?szymi ni? produkty bankowe. Wi?ksz? prowizj? za chwilówki p?acimy przede wszystkim za przyst?pne wymagania wobec klientów, wysok? dost?pno??, wygod? i mo?liwo?? zaci?gni?cia chwilówki ca?kowicie przez Internet, bez konieczno?ci przedstawiania za?wiadcze? i wi?kszych formalno?ci. Nawet je?li tak jest, to koszty chwilówki nie b?d? tak wysokie, jak wtedy, gdy chwilówki po prostu nie sp?acimy.

Ile kosztuje niesp?acenie chwilówki?

Koszty niesp?acenia chwilówki zale?? przede wszystkim od dwóch czynników: wysoko?ci zaci?gni?tego zobowi?zania, co jest do?? oczywiste, oraz tego, jak zachowa si? po?yczkobiorca. Im d?u?ej b?dzie wymigiwa? si? od sp?aty chwilówki, tym koszty te b?d? wi?ksze. Trzeba w takiej sytuacji liczy? si? z odsetkami karnymi za zw?ok?, ale równie? z tym, ?e koszty wygeneruj? te? dalsze etapy ?ci?gania nale?no?ci. Niesp?acona chwilówka przejdzie bowiem przez kilka etapów:

  • windykacji przez firm? po?yczkow?;
  • sprzedania chwilówki firmie windykacyjnej i dochodzenia nale?no?ci przez ni?;
  • post?powania s?dowego;
  • egzekucji komorniczej.

Wysoko?? odsetek za nieterminow? sp?at? chwilówki

Je?li ze sp?at? chwilówki spó?nimy si? chocia? jeden dzie?, firma po?yczkowa ma prawo zacz?? nalicza? karne odsetki za zw?ok?. Nie s? one wysokie, bo wynosz? tylko 14% nale?no?ci rocznie. D?ugi czas mijania si? od sp?aty chwilówki mo?e jednak doprowadzi? do tego, ?e wzrosn? one naprawd? do znacznego poziomu.

Kolejn? spraw? s? op?aty za monity przypominaj?ce o sp?acie chwilówki. Nie b?d? to ju? tak du?e kwoty, jak kiedy?. Ograniczy?a je ustawa antylichwiarska, a nad jej wykonaniem stoi rzecznik UOKiK. Stoi on na stanowisku, ?e op?aty za monity powinny by? w takiej kwocie, która odzwierciedla realnie poniesione nak?ady pieni??ne na wys?anie listu lub SMS-a, czy wykonanie telefonu. Najpewniej b?dzie to wi?c kilka z?otych, ale pami?tajmy, ?e takich monitów mo?e by? kilka.

Dzia?ania windykacyjne

Je?li ?ci?ganie chwilówki przejmie profesjonalna firma windykacyjna, b?dzie mia?a prawo do domagania si? ca?ej nale?no?ci, razem z naliczonymi wcze?niej kosztami. Ma równie? prawo doliczy? tak?e koszty prowadzenia w?asnych dzia?a?, nie wspominaj?c ju? o tym, ?e ca?y czas naliczane b?d? tak?e odsetki za zw?ok?. Na tym etapie, który trwa przynajmniej kilka miesi?cy, koszty mog? wzrosn?? w zawrotnym tempie i jest to ostatni etap, na którym nale?y próbowa? dogada? si? z wierzycielem, by nie musie? p?aci? jeszcze wi?cej.

Chwilówka w s?dzie – ile to kosztuje?

Je?li sprawa niesp?aconej chwilówki dojdzie a? do s?du, po?yczkobiorca musi liczy? si? z tym, ?e musi ponie?? równie? koszty post?powania. S?dowy nakaz zap?aty (umorzenie post?powania w sprawie chwilówki zdarza si? naprawd? rzadko) zostanie wydany na ca?? kwot? nale?no?ci, ??cznie z powsta?ymi kosztami windykacji i kosztami s?dowymi. Te mog? by? ró?ne, w zale?no?ci od tego, jak wysoka jest to nale?no??. Standardowo trzeba liczy? si? z kwotami rz?du 30-300 z?otych. Je?li kwota chwilówki by?a bardzo wysoka i ??cznie z kosztami przekracza 10 000 z?otych, po?yczkobiorca musi zap?aci? 5% warto?ci nale?no?ci.

To jednak jeszcze nie koniec. Chwilówka niesp?acona po wydaniu s?dowego nakazu zap?aty z pewno?ci? trafi do komornika. Ten zwykle pobiera op?at? w wysoko?ci 15% nale?no?ci, ale nie mniej ni? oko?o 353 z?ote za samo post?powanie. Zaj?cie na koncie czy na wynagrodzeniu to kolejne 8% nale?no?ci, nie mniej jednak ni? 176 z?otych. W 2019 roku, w zwi?zku z nowymi przepisami komorniczymi, kwoty te b?d? ni?sze.

Niesp?acona w terminie chwilówka to nie koniec ?wiata

Je?li wiemy, ?e nie zdo?amy sp?aci? chwilówki na czas, warto ju? zawczasu podj?? odpowiednie dzia?ania. Najpro?ciej jest po prostu dogada? si? z firm? po?yczkow?, która w takich sytuacjach przewiduje ró?ne dzia?ania: przed?u?enie okresu sp?aty, refinansowanie, czy roz?o?enie chwilówki na raty. Oczywi?cie wtedy równie? poniesiemy dodatkowe koszty, ale nie a? tak du?e. Im szybciej we?miemy odpowiedzialno?? za swoje czyny, tym lepiej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *