1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kredyt i chwilówki? Jedno nie wyklucza drugiego!

Kredyt i chwilówki? Jedno nie wyklucza drugiego!

kredyt czy chwilówki

Na forach internetowych bardzo cz?sto mo?na spotka? si? z pytaniem o to, czy aktualnie sp?acany kredyt w banku mo?e uniemo?liwi? zaci?gni?cie chwilówki. Z jednej strony obawy dotycz? tego, ?e po?yczkodawca mo?e nam nie po?yczy? pieni?dzy, bo uzna, ?e nie sta? nas na nasze zobowi?zanie. Co ciekawe, niejednokrotnie pojawiaj? si? równie? w?tpliwo?ci, czy zaci?gni?cie chwilówki nale?y zg?osi? do instytucji, która obs?uguje aktualny kredyt i czy mo?e ona tego zabroni?. Postaramy si? rozwia? wszystkie w?tpliwo?ci.

Mam kredyt – czy mog? wzi?? chwilówk??

Aktualnie sp?acane zobowi?zanie, nawet w du?ej wysoko?ci (jak to ma miejsce na przyk?ad w przypadku kredytu hipotecznego), raczej nie b?dzie przeszkod?, która skutecznie uniemo?liwi zaci?gni?cie chwilówki. Oczywi?cie nie stanie si? tak w ka?dym przypadku, bo chwilówki, tak jak ka?de inne zobowi?zanie finansowe, równie? wi??? si? z pewnymi kryteriami, które nale?y spe?ni?. Trzeba wzi?? pod uwag?:

  • Zdolno?? kredytow?. Wiele ró?nych kredytów, które prawie dorównuj? lub przewy?szaj? nasze wynagrodzenie, raczej nie wró?y dobrze na przysz?o??. Chwilówki równie? musz? by? sp?acone, a w takiej sytuacji po?yczkodawca mo?e doj?? do wniosku, ?e jego klient nie b?dzie mia? z czego tej sp?aty dokona? – i b?dzie mia? racj?. Musimy mie? przynajmniej minimalny zapas pieni?dzy po sp?acie kredytu, by chwilówka mog?aby zosta? udzielona. Oznacza to albo ma?? wysoko?? miesi?cznej raty kredytu, albo bardzo wysokie zarobki. Wbrew pozorom, chwilówki nie s? udzielane osobom bez zdolno?ci kredytowej.
  • Terminow? sp?at?. Je?li tylko mamy realn? mo?liwo?? sp?aty potencjalnej chwilówki, na przeszkodzie mog? stan?? tylko opó?nienia w sp?acie kredytu. Ten absolutnie nie mo?e by? przeterminowany, ani tym bardziej wpisany do Krajowego Rejestru D?ugów lub innego rejestru d?u?ników. Niestety, d?u?nicy maj? ma?e szanse na chwilówk?, co w rzeczywisto?ci przyniesie im niema?y po?ytek.

Ile trzeba zarabia?, by otrzyma? chwilówk??

Firmy po?yczkowe niecz?sto podaj? konkretne kwoty, którymi trzeba dysponowa?, by mie? szans? na chwilówk?. W przypadku zobowi?za? na raty cz?sto podaje si? minimum w wysoko?ci 500-600 z?otych. Je?li za? chodzi o chwilówki na 30 dni, to niezaprzeczalnie ta kwota powinna by? troch? wy?sza. Z podaniem konkretnej informacji mo?emy spotka? si? jednak niecz?sto.

Naprzeciw konsumentowi wychodzi w?a?ciwie tylko firma Lime, udzielaj?ca chwilówek w maksymalnej wysoko?ci 3250 z?otych na 30 dni. Kwota minimalnych miesi?cznych dochodów, któr? podaje ta firma, wynosi 800 z?otych. Je?li wi?c chcemy liczy? na chwilówk?, sp?acaj?c jednocze?nie kredyt, to po uregulowaniu jego raty powinni?my dysponowa? w?a?nie tak? kwot?. Pami?tajmy jednak, ?e nie przyniesie ona najwi?kszej dost?pnej kwoty chwilówki. Zreszt? my sami, dla w?asnego bezpiecze?stwa, powinni?my z takiej zrezygnowa?.

Czy bank mo?e wstrzyma? udzielenie chwilówki?

Dobrze znany jest negatywny stosunek banków do instytucji pozabankowych – jest to wr?cz niech??. Niektóre osoby boj? si? wi?c, ?e je?li sp?acaj? kredyt, mog? mie? dalsze problemy z zaci?gni?ciem chwilówki i by? mo?e b?d? musieli poinformowa? o tym bank. Nie powinni jednak mie? ?adnych obaw – bank nie ma ?adnej mo?liwo?ci, by wp?ywa? na decyzje finansowe swoich klientów. W momencie udzielenia kredytu uzna?, ?e wnioskodawca ma odpowiedni? zdolno?? kredytow?, by otrzyma? kredyt. Po podpisaniu umowy bank mo?e mie? wp?yw jedynie na jej egzekucj?, ale nigdy na ?aden inny produkt finansowy. Nie musimy te? powiadamia? o tym banku i, co najwa?niejsze, on sam nie ma mo?liwo?ci domaga? si? takich informacji.

Dwa zobowi?zania to podwójna odpowiedzialno??

Zaci?gni?cie chwilówki w okresie, w którym sp?aca si? kredyt, jest mo?liwe, ale nie zawsze bezpieczne. O ile kredyt mo?na sp?aca? w miesi?cznych ratach, o tyle termin p?atno?ci w przypadku chwilówki up?ywa najcz??ciej ju? po 30 dniach. Dlatego nale?y do tej kwestii podej?? z rozwag?, a chwilówki w tej sytuacji traktowa? jako pomoc w naprawd? trudnych sytuacjach, a nie jako ?atw? gotówk?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *