1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kredyt ma??e?ski czy po?yczki osobno?

Kredyt ma??e?ski czy po?yczki osobno?

Kredyt ma??e?ski czy po?yczki osobno?

Kredyt ma??e?ski nie jest ju? najbardziej popularn? form? zaci?gania zobowi?za?. Mimo wszystko wci?? znajdziemy wielu entuzjastów takiego rozwi?zania. Wi?kszo?? z nas decyduje si? jednak na zobowi?zanie samodzielne, nawet je?li pozostaje w zwi?zku ma??e?skim, a ma??onkowie nie maj? ustanowionej rozdzielno?ci maj?tkowej. Obydwa sposoby maj? swoje niezaprzeczalne plusy i minusy, które b?d? mia?y znaczenie przy dost?pno?ci konkretnego zobowi?zania, jego wysoko?ci oraz ewentualnych roszcze? przy rozwodzie. Warto przyjrze? si? temu bli?ej.

Po chwilówk? tylko osobno

Ka?da po?yczka pozabankowa, niezale?nie od tego, czy b?dzie to chwilówka, czy po?yczka ratalna, mo?e zosta? zaci?gni?ta wy??cznie pojedynczo. Wp?yw na tak?, a nie inn? decyzj? mia?o przede wszystkim to, ?e po?yczkodawca chcia? w jak najwi?kszym stopniu upro?ci? procedury i umo?liwi? zaci?gni?cie zobowi?zania w rekordowo krótkim czasie nawet 15 minut. Uwzgl?dnienie w tym drugiego po?yczkobiorcy by?oby niemal?e niemo?liwe, a je?li ju?, to wyd?u?y?oby i skomplikowa?o ca?y proces po?yczkowy.

Ponadto po?yczkobiorca nie chce wik?a? w zobowi?zanie dwóch osób naraz, na wypadek, gdyby po?yczkobiorcy nie sp?acali po?yczki i konieczna by?a windykacja. W przypadku po?yczek internetowych zachodzi?oby prawdopodobie?stwo tego, ?e nie da si? ustali?, które z ma??onków faktycznie zaci?gn??o zobowi?zanie – mo?na by?oby wtedy podejrzewa?, ?e jedno z nich nie wiedzia?o o tym fakcie, a drugie po prostu dysponowa?o wszystkimi danymi i u?y?o ich we wniosku. W praktyce ka?de z nich mog?oby si? wyprze? zobowi?zania.

Jedna po?yczka dla ka?dego z ma??onków

Nic nie stoi na przeszkodzie, by ka?de z ma??onków zaci?gn??o po?yczk? pozabankow? osobno. Takie rozwi?zanie ma sens, je?li potrzebna jest du?a ilo?? gotówki, niemal?e niemo?liwa do uzyskania w jednej firmie po?yczkowej. Nawet po?yczki ratalne s? do?? ograniczone kwotowo – w wi?kszo?ci jest to 10 lub 15 tysi?cy z?otych (np. w Zaplo, Hapipo?yczki czy SuperGrosz).

Co prawda równie du?e lub wi?ksze kwoty b?d? mo?liwe przy po?yczkach specjalnych, takich jak po?yczki z gwarantem (Rapida Money – 25 tysi?cy z?otych), czy po?yczki pod zastaw samochodu (Autokapita? – 100 tysi?cy z?otych, Motopo?yczka – 100 tysi?cy z?otych, Mogo – 45 tysi?cy z?otych). Nie ka?dy jednak mo?e z tego skorzysta?. Ci??ko jest znale?? osob?, która por?czy za zobowi?zanie, a w przypadku po?yczek pod zastaw – mo?na po prostu nie posiada? samochodu.

Wzi?cie dwóch po?yczek b?dzie wi?c bardzo korzystne, je?li potrzebujemy wi?kszej kwoty. Dwoje ma??onków musia?oby zwróci? si? do dwóch ró?nych firm i uzyska? najwi?ksze kwoty po?yczek. Pami?tajmy jednak, by ??czna wysoko?? dwóch po?yczek nie przekracza?a naszych zdolno?ci finansowych i mog?a by? sp?acona w terminie.

Kredyt ma??e?ski – dlaczego jest korzystny?

Decyzja o wzi?ciu „podwójnego” kredytu najcz??ciej podyktowana jest kwestiami praktycznymi. Decydujemy si? na niego wtedy, gdy nie mamy odpowiednio wysokiej zdolno?ci kredytowej. A nale?y pami?ta?, ?e wymagania co do tego kryterium przyznania kredytu s? do?? wy?rubowane. Instytucje bankowe zobowi?zane s? rekomendacj? T Komisji Nadzoru Finansowego, która stanowi, ?e miesi?czna rata zobowi?zania nie powinna przekracza? 50% miesi?cznych zarobków, je?li kredyt zostanie zaci?gni?ty na przynajmniej 12 miesi?cy.

W przypadku zarobków na poziomie minimalnej krajowej nie b?dzie to du?a kwota. Sygnowanie umowy kredytowej przez dwoje ma??onków przynajmniej podwoi t? kwot?, cho? oczywi?cie nie jest powiedziane, ?e dorówna ona dwóm po?yczkom pozabankowym. Kredyt b?dzie te? z pewno?ci? zobowi?zaniem ta?szym ni? dwie takie po?yczki.

Sprawa skomplikuje si?, gdy jedno z ma??onków nie pracuje na podstaw? umowy o prac? lub ma inne ?ród?o dochodu (np. wynajmuje mieszkanie, czy pobiera alimenty na dziecko z innego zwi?zku). Wtedy bank mo?e wzi?? te dochody pod uwag?, zw?aszcza je?li pierwszy ma??onek ma stabilne zatrudnienie na czas okre?lony, ale przelicznik zdolno?ci kredytowej b?dzie znacznie ni?szy. Instytucje pozabankowe raczej nie zwracaj? na to uwagi – dochody mog? pochodzi? z ró?nych ?róde?, o ile s? w stanie zapewni? niezak?ócon? sp?at? po?yczki.

Co w przypadku rozwodu?

Chwilówka czy pozabankowa po?yczka ratalna, która jest zaci?gana indywidualnie, w przypadku rozwodu dalej b?dzie wymagalna tylko od osoby, która j? zaci?gn??a i bez znaczenia jest tutaj zmiana stanu cywilnego. Je?li za? chodzi o kredyt zaci?gni?ty przez oboje ma??onków, to nie jest to ju? tak proste. Taki kredyt zwykle nie b?dzie przedmiotem post?powania s?dowego przy podziale maj?tku. Nawet je?li s?d stwierdzi, który z ma??onków odpowiada za kredyt, bank nie musi si? tym kierowa?.

Ma wtedy prawo egzekwowa? sp?at? od jednego lub obojga – wedle w?asnego os?du, które z nich jest w stanie sp?aci? go efektywniej. Sp?ata takiego kredytu zale?y wi?c od tego, w jaki sposób dogadaj? si? mi?dzy sob? rozwiedzeni ma??onkowie, ale musz? pami?ta? o tym, ?e je?li jedno z nich przestanie kredyt sp?aca?, konsekwencje braku sp?aty ponios? oboje.

Dopuszczalne jest ca?kowite przeniesienie zobowi?zania na jednego z ma??onków. W tym celu wystarczy podpisa? aneks do umowy kredytowej, by jeden z sygnatariuszy pozby? si? konieczno?ci dalszego sp?acania kredytu. Nie zawsze b?dzie to jednak mo?liwe – bank mo?e bowiem uzna?, ?e zdolno?? kredytowa jednej osoby nie b?dzie wystarczaj?ca do tego, by kredyt efektywnie sp?aci?. Mo?e wi?c odmówi? przeniesienia zobowi?zania.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *