1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kredyty chwilówki – dlaczego s? tak popularne?

Kredyty chwilówki – dlaczego s? tak popularne?

kredyty

Kredyty chwilówki – jak popularnie nazywa je spora cz??? odbiorców – to produkt ciesz?cy si? nies?abn?cym, a wr?cz ci?gle wzrastaj?cym zainteresowaniem. Zwi?kszenie liczby przyznanych chwilówek mo?na zaobserwowa? szczególnie w okresach ??cz?cych si? z wi?kszymi wydatkami – ?wi?t, wakacji, ferii zimowych czy powrotu dzieci do szko?y. Z czego? jednak to zainteresowanie musi wynika? i bynajmniej nie jest ono spowodowane brakiem wyboru. Czy dzieje si? tak z powodu przewagi kredytów chwilówek na „zwyk?ymi” kredytami?

Czym charakteryzuj? si? kredyty chwilówki?

Je?li przywykli?my ju? do formy zwyk?ego kredytu bankowego sp?acanego ratalnie, forma kredytu chwilówki mo?e by? nieco zaskakuj?ca. Jest to bowiem zobowi?zanie mniejsze kwotowo (zazwyczaj do kilku tysi?cy z?otych), czas na jego sp?at? jest du?o krótszy i nie jest on regulowany w transzach, ale zwracana jest ca?a kwota kredytu powi?kszona o koszty naraz.

Charakterystyczn? cech?, któr? najcz??ciej podkre?laj? u?ytkownicy tego rodzaju zobowi?zania, s? uproszczone procedury rozpatrywania wniosków i przyznawania kredytów chwilówek. Oznacza to tak?e zminimalizowanie formalno?ci le??cych po stronie klienta. Ten nie zajmuje si? niczym innym poza wype?nieniem kilku krótkich internetowych formularzy. Wystarczy za?o?y? konto klienta, wybra? kwot? po?yczki, a nast?pnie przela? 1 grosz ze swojego konta bankowego i czeka? na pieni?dze.

Kredyty chwilówki to pieni?dze w 15 minut

Bior?c pod uwag? to, w jakich okoliczno?ciach i okresach zaci?gane s? kredyty chwilówki, nie dziwi fakt, ?e s? one wybierane dok?adnie wtedy, gdy dodatkowe pieni?dze potrzebne s? jak najszybciej. Wtedy, gdy nie ma czasu lub mo?liwo?ci udania si? do banku i oczekiwania na decyzj?, tym bardziej ?e w „gor?cych” okresach ob?o?enie w bankach jest wyj?tkowo du?e. Firmy po?yczkowe, które postawi?y na kredyty chwilówki maj? bardzo podobne zasady analizy wniosków – s? one w wi?kszo?ci przypadków automatyczne, a wi?c bezstronne i bardzo szybkie. Odpowied? na wniosek mo?na otrzyma? nawet po kilku minutach. Wi?cej czasu mo?e zaj?? zaksi?gowanie przelewu, ale wtedy niejako ma si? ju? te pieni?dze „w gar?ci”, a ich otrzymanie to kwestia nie wi?cej ni? kilku godzin w najgorszym przypadku.

Dyskrecja przede wszystkim

Przyznanie si?, nawet przed pracownikiem banku, ?e jest si? w kiepskiej sytuacji finansowej, mo?e wywo?ywa? niepotrzebne, ale zrozumia?e poczucie wstydu. Kredyty chwilówki nie wymagaj? ?adnych interakcji personalnych – ani osobi?cie, ani przez telefon. Ca?kowite zautomatyzowanie procesu pozwala na absolutn? dyskrecj? i przekonanie, ?e wnioskodawca jest w tym wszystkim sam – nie musi si? wstydzi?, krygowa?, ani sp?dza? kilkudziesi?ciu minut przed pracownikiem, który ma wgl?d w konto bankowe wnioskuj?cego.

Nawet w przypadku wysokich kwot decyzja o zaci?gni?ciu kredytu chwilówki mo?e zosta? podj?ta samodzielnie, bez konsultacji, nawet je?eli jest si? w zwi?zku ma??e?skim. Nie zostanie si? równie? zapytanym o to, na co zostan? przeznaczone pieni?dze – uniknie si? wi?c kr?puj?cych pyta? i t?umaczenia si? ze swoich planów.

Kredyty chwilówki dost?pne dla wszystkich

Pomimo swojej ceny, kredyty chwilówki maj? szerokie grono zwolenników, równie? dlatego, ?e cz?sto s? jedyn? szans? na to, by w ogóle zdoby? potrzebne pieni?dze. Wiele dzia?aj?cych na rynku firm po?yczkowych pozytywnie rozpatrzy wniosek po?yczkowy osób, które nie mia?yby szans na kredyt w banku.

Kredyty chwilówki s? wi?c szans? na sfinansowanie swoich zamierze?, je?li zarobki wnioskodawcy nie s? zbyt wysokie, pochodz? z niestandardowego ?ród?a (np. ze ?wiadcze? socjalnych lub wynajmu mieszkania), wnioskodawca nie ma dobrej historii kredytowej w BIK, albo ma kilka aktywnych zobowi?za?. Cho? trzeba na to bardzo uwa?a?, to nic nie stoi na przeszkodzie, by zaci?gn?? nawet kilka kredytów chwilówek. Jest to zdecydowanie najwi?kszy plus dla po?yczkobiorców b?d?cych wcze?niej w pewien sposób wykluczonymi. Nie s? oni skre?lani ju? na starcie, a je?li si? wyka?? i oddadz? pieni?dze w terminie, mog? nawet cieszy? si? rabatami i innymi profitami.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *