1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kredyty chwilówki koszty uzyskania i warunki do spe?nienia

Kredyty chwilówki koszty uzyskania i warunki do spe?nienia

Kredyty chwilówki koszty uzyskania i warunki do spe?nienia

?eby dosta? po?yczk? nie trzeba spe?nia? a? tak wielu wymaga? jakie stawiaj? swoim klientom banki, ale z drugiej strony nawet chwilówki nie s? udzielane wszystkim, którzy o nie wnioskuj?. Ka?da firma po?yczkowa ma w?asne warunki jasno okre?lone w regulaminie czy na stronie internetowej firmy. Mo?na jednak powiedzie?, ?e z roku na rok s? one coraz bardziej restrykcyjne i podobne do tych spotykanych w banku. Z drugiej jednak strony po?yczki pozabankowe s? wci?? nieco dro?sze. Statystyczny Polak jednak spotykaj?c si? z odmow? kredytu w banku i tak ma szanse na po?yczk? chwilówk?. Ale jakie ogólnie warunki trzeba spe?ni??

?eby otrzyma? po?yczk? chwilówk? trzeba…

Przede wszystkim mie? zdolno?? prawn?, czyli uko?czone 18 lat, a najlepiej 20-21 lat, poniewa? najwi?cej firm po?yczkowych swoim nowym klientom ustala takie minimum wiekowe. Z kolei maksimum wynosi 65-75 lat. Dzieje si? tak, poniewa? osoby w tym przedziale wiekowym zwykle pracuj? zawodowo, maj? sta?e zatrudnienie, regularne dochody w sta?ej wysoko?ci i ciesz? si? stabilnym poziomem ?ycia. Mo?na znale?? kilka ofert dla osób w wieku od 18 lat, ale zwykle dedykowane s? one studentom.

Kolejna kwestia to wa?ne dokumenty. Najwa?niejszy jest aktualny dowód osobisty. Nie mo?e to by? kserokopia dowodu ani dokument, w którym up?yn?? termin wa?no?ci. Tak?e, je?li zmieni?y si? nasze dane na przyk?ad nazwisko trzeba nie tylko wymieni? dowód osobisty na nowy, ale jeszcze zg?osi? zmiany w banku, gdzie mamy konto osobiste. Je?li jednak mamy wa?ny dokument to?samo?ci i zgodne dane na koncie bankowym mo?na przej?? do wype?niania wniosku o po?yczk?. We wniosku trzeba b?dzie poda? dane teleadresowe, w tym dane z dowodu oraz numer konta bankowego. Przez podane konto musimy te? zrobi? przelew weryfikacyjny na podan? w procesie sk?adania wniosku kwot?. Zwykle jest to kwota od 1 grosza do 10 z?otych. Firma po?yczkowa w ten sposób weryfikuje dane i sprawdza wiarygodno?? po?yczkobiorcy.

Do tego potrzebny jest numer telefonu komórkowego, na który mo?e przyj?? pro?ba o potwierdzenie sk?adanego wniosku albo informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. W procesie sk?adania wniosku na stronie internetowej konkretnej firmy po?yczkowej od razu rejestruje si? te? konto u?ytkownika, wi?c potrzebny b?dzie aktywny adres e-mail.

Dla potwierdzenia dochodów zwykle wystarczy wype?ni? o?wiadczenie o wysoko?ci i ?ródle uzyskiwanych dochodów. A tak?e poda? nazw? firmy czy ZUS jako wyp?acaj?cych pensje. Nie raz w wypadku ch?ci po?yczenia wysokiej kwoty trzeba przes?a? skanem na podany adres e-mail za?wiadczenie o dochodach.

Sprawdzanie klienta w bazach

Sprawdzanie baz nie jest niczym nowym i praktykuje to wiele firm. Jednak?e nie wszyscy sprawdzaj? te same bazy. Tylko kilka firm ma dost?p do BIK. Wi?kszo?? instytucji po?yczkowych sprawdza potencjalnego klienta w Biurze Informacji Gospodarczej, gdzie ma dost?p do o wiele wi?kszej liczy informacji przechowywanych przez d?u?szy czas. W wypadku przedsi?biorców sprawdzane s? na pewno bazy ERIF, osoby prywatne najcz??ciej sprawdza si? w BIG Info Monitor oraz w KRD, gdzie wpisy przechowywane s? do 10 lat. Zatem je?li mieli?my kiedy? niesp?acony d?ug warto si? upewni? jak dawno temu to by?o i czy wpis z baz zosta? usuni?ty, poniewa? nie wszystkie firmy po?yczkowe udzielaj? po?yczek osobom z aktywnymi wpisami w tego rodzaju bazach danych. Mo?na to sprawdzi? na przyk?ad czytaj?c ogólny regulamin otrzymania po?yczki w danej firmie.

Kto na pewno dostanie chwilówk??

Przede wszystkim osoby, które spe?niaj? wszystkie wymagania stawiane przez instytucje po?yczkowe. Nie tylko minimum wiekowe, ale te? posiadanie sta?ego dochodu i brak zaleg?o?ci w sp?acie innych zobowi?za? s? bardzo wa?ne dla instytucji po?yczkowych. Nie chodzi tutaj jedynie o kredyty bankowe czy inne po?yczki, ale nawet terminowe p?acenie rachunków jest wa?ne, poniewa? okazuje, ?e mo?na na nas polega? i b?dziemy rzetelnym klientem, z którym nie b?dzie problemu. Trzeba te? cechowa? si? zdolno?ci? kredytow? na wybran? kwot?, ale je?li instytucja po?yczkowa uzna, ?e jest ona za wysoka w stosunku do naszych dochodów mo?e przyzna? po?yczk? gotówkow? w ni?szej kwocie. Je?li chcemy dosta? szybko pieni?dze warto te? sprawdzi? do jakich banków firm po?yczkowa wysy?a przelewy b?yskawiczne, a je?li i nasz bank jest na takiej li?cie mo?na dosta? pieni?dze nawet w 15 minut.

Koszty po?yczek pozabankowych

Koszty po?yczek pozabankowych s? bardzo ró?ne. Mo?na znale?? szereg ofert z pierwsz? po?yczk? za darmo. Takie chwilówki na okres 30 dni i kwot? na przyk?ad 1000 z?otych mo?na znale?? w LendOn, NetCredit, Vivus, Filarum, VIA SMS, czy Wandoo. Z kolei w Wonga po?yczaj?c do 1500 z?otych za pierwszym razem zap?acimy tylko 10 z? od ca?ej kwoty po?yczki. Tak samo w Po?yczka Plus mo?na po?yczy? do 1000 z?otych op?acaj?c tylko 10 z? prowizji, a po?yczk? sp?aca si? po 30 dniach w jednej racie.

Oczywi?cie nie wszystkie po?yczki s? darmowe. Na przyk?ad w Ekassa po?yczaj?c 1000 z?otych na 30 dni trzeba odda? 1180 z?otych, czyli RRSO po?yczki wynosi 649%. Ale ju? w Pandamoney po?yczaj?c tysi?c z?otych do oddania b?dzie 1282,90 z?otych, czyli ca?kowity koszt po?yczki wyra?ony w RRSO wynosi 1783%. Z kolei po?yczaj?c 1000 z? w Creditstar trzeba zap?aci? 278,22 z? prowizji co daje do ??cznej sp?aty w ramach po?yczki 1278,22 z?.

Jeszcze inne koszty maj? po?yczki d?ugoterminowe. Na przyk?ad po?yczaj?c w Zaplo 3300 z?otych na 24 miesi?ce ca?kowity koszt po?yczki wyniesie 3159,71 z?ote, co daje RRSO na poziomie 107,1%. W Monedo Now po?yczaj?c 2000 z?otych na 12 miesi?cy odda? trzeba b?dzie 2661,44 z?ote z czego 661,44 z? to prowizja za udzielenie po?yczki. W Hapi Po?yczki mo?na po?yczy? na przyk?ad 3000 z?otych na 12 miesi?cy, gdzie do ca?kowitej sp?aty wyjdzie 4803,38 z?ote, z czego oprocentowanie roczne to 10%, a RRSO 153,49%. W firmie Aasa po?yczaj?c 1500 z?otych na 10 miesi?cy razem do oddania b?dzie 2309,16 z? co oznacza RRSO na poziomie 173,75%, ale jest tutaj te? wliczona co miesi?czna op?ata administracyjna w kwocie 15 z?otych czy jednoazowa op?ata przygotowawcza w wysoko?ci 590 z?otych.

Niektóre chwilówki oferuj? te? odp?atne przed?u?enie terminu sp?aty. Kosztuje ono od kilkudziesi?ciu z?otych w gór?, w zale?no?ci od tego jak? kwot? po?yczyli?my oraz na jaki okres chcemy przed?u?y? termin sp?aty. Sp?acaj?c rat? ju? w terminie nie zostanie nic doliczone. Chyba, ?e by?a to darmowa chwilówka. Wtedy przed?u?aj?c termin sp?aty trzeba liczy? si? z tym, ?e do po?yczki dostan? dodane standardowe koszty.

Wysoko?ci op?at weryfikacyjnych, przygotowawczych, administracyjnych, za obs?ug? po?yczki, prowizji czy oprocentowania mog? by? ró?ne. Dlatego je?li potrzebujemy po?yczy? kwot? do 2500 z?otych warto poszuka? ofert dla nowych klientów firm po?yczkowych, które b?d? za darmo, czyli za koszt weryfikacji przez konto bankowe klienta.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *