1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Kredyty chwilówki na umow? o dzie?o – gdzie ich szuka??

Kredyty chwilówki na umow? o dzie?o – gdzie ich szuka??

umowa

Praca na umow? o dzie?o ma swoje plusy – a jednym z nich jest relatywna wolno?? zawodowa – ale cz??ciej ??cz? si? z niedogodno?ciami dnia codziennego. S? to na przyk?ad spore problemy z zaci?gni?ciem kredytu bankowego. Nie oznacza to jednak, ?e ?ród?a finansowania nie znajdziemy wcale. S? przecie? kredyty chwilówki – zobowi?zanie pozabankowe wyst?puj?ce w wielu ró?nych wariantach i mog?ce zaoferowa? atrakcyjne warunki.

Czy kredyty chwilówki s? dla mnie?

To pytanie kluczowe, je?li pracuje si? na umow? o dzie?o i pojawi? si? przej?ciowe k?opoty finansowe. Kredyty chwilówki mog? by? wtedy dobrym rozwi?zaniem i – co wa?ne – praca na umow? o dzie?o nie b?dzie ?adn? przeszkod?, by takie zobowi?zanie zaci?gn??.

W odró?nieniu od banków, firmy po?yczkowe ?wiadome s? kszta?tu obecnego rynku pracy i jego ogromnego zró?nicowania pod wzgl?dem prawnym. Wiedz? te?, ?e pewne kwestie do dzisiaj nie s? uregulowane i wci?? wiele osób, mimo ?e wykonuje swój zawód jak regularny pracownik, nie mo?e liczy? na bardziej stabiln? form? zatrudnienia, ni? umowa o dzie?o. Nie chc? wi?c wyklucza? bardzo du?ej cz??ci spo?ecze?stwa szansy na uzyskanie gotówki w momencie, gdy ta jest potrzebna. W zwi?zku z tym otrzymanie kredytu chwilówki, je?li pracuje si? na umow? o dzie?o, jest jak najbardziej mo?liwe.

Jakie ?ród?a dochodu s? akceptowane?

G?ówn? cech? kredytów chwilówek jest pozbycie si? zb?dnych formalno?ci i szybki czas otrzymania pieni?dzy. Dlatego wykluczona zosta?a weryfikacja tego, które ?ród?a dochodów s? dopuszczalne, a które nie. Liczy si? tylko to, czy po?yczkobiorca ma jakiekolwiek wp?ywy pieni??ne i, oczywi?cie, czy s? z legalnego ?ród?a. Dlatego na kredyty chwilówki mo?e liczy? ka?da osoba, która:

 • pracuje, niezale?nie od tego, jaki rodzaj umowy wi??e j? z pracodawc?;
 • pobiera rent? lub emerytur?;
 • jest na zasi?ku macierzy?skim lub chorobowym;
 • pobiera ?wiadczenia z MOPS, urz?du pracy lub ka?de inne ?wiadczenie pomocowe;
 • jest uprawniona do ?wiadczenia 500+;
 • pobiera alimenty;
 • prowadzi dzia?alno?? gospodarcz? lub rolnicz?;
 • pobiera stypendium naukowe lub socjalne;
 • ma dochody z innego ?ród?a: np. wynajmu nale??cych do niego lokali.

Gdzie szuka? kredytów chwilówek?

Kredyty chwilówki mog? zosta? uzyskane przede wszystkim przez Internet, wi?c to tam nale?y ich szuka?. Najrozs?dniej b?dzie oczywi?cie skorzysta? z porównywarki chwilówek, która umo?liwi wybór tej najrozs?dniejszej opcji. Na szcz??cie nie musimy obawia? si? konieczno?ci przekopywania wielu stron internetowych, by dowiedzie? si?, która firma mo?e zaoferowa? kredyty chwilówki na umow? o dzie?o. Nie b?dzie przesad? stwierdzenie, ?e udzieli ich ka?dy po?yczkodawca. Je?li tylko spe?niamy okre?lone warunki (wiek, polskie obywatelstwo, zdolno?? kredytowa i niefigurowanie w rejestrach d?u?ników), szanse na otrzymanie kredytu chwilówki s? bardzo wysokie.

Czy kredyty chwilówki s? bezpieczne?

Bezpiecze?stwo kredytów chwilówek gwarantowane jest przez szereg instytucji nadzorczych, które na bie??co sprawdzaj? uczciwo?? i etyczno?? dzia?ania po?yczkodawców. Wymusza to (podobnie jak du?a konkurencja na rynku) klarowno?? i prostot? oferowanych przez nich produktów. Kredyty chwilówki musz? by? naprawd? proste – tak, aby ka?dy po?yczkobiorca, który si? po nie zg?osi, móg? zrozumie? zasady ich funkcjonowania. Dzi?ki temu w ofertach nie znajdziemy:

 • drobnego druczku;
 • niezrozumia?ych zapisów;
 • niekorzystnych dla konsumentów zasad przyznawania po?yczek;
 • niezgodno?ci z prawem;
 • ukrytych kosztów.

Proces po?yczkowy, który towarzyszy kredytom chwilówkom, jest bardzo przyjazny, zarówno pod wzgl?dem technicznych (prosty wniosek, nieskomplikowane procedury), jak i formalnym. Obni?one wymagania wobec zarobków w ?adnej mierze nie ?wiadcz? o tym, ?e kredyty chwilówki s? dla po?yczkobiorców niebezpieczne. Pewne zagro?enie mo?e nie?? tylko lekkomy?lno?? po?yczkobiorców, ale ta cecha b?dzie mia?a negatywny wp?yw na jakiekolwiek zobowi?zanie finansowe, czy to b?dzie chwilówka, czy kredyt bankowy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *