1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Kredyty chwilówki – sprawd?, czy warto z nich korzysta?

Kredyty chwilówki – sprawd?, czy warto z nich korzysta?

tak lub nie

W ci?gu kilku ostatnich lat popularne kredyty chwilówki sta?y si? sta?ym punktem oferty finansowej, jak? mo?na spotka? w naszym kraju. Dlatego nie sposób nie rozwa?a? ich zaci?gni?cia w przypadku, gdy brakuje nam pieni?dzy. Do?? osobliwe nazewnictwo tego produktu cz?sto bywa zastanawiaj?ce, pomimo ?e samo s?owo kredyt jest u?ywane i rozumiane powszechnie. Przez to intuicyjnie wyczuwamy znaczenie kombinacji tych s?ów, warto wiedzie?, jak wygl?da ono w praktyce, z jakimi konsekwencjami mo?e wi?za? si? ten rodzaj zobowi?zania i – przede wszystkim – czy warto z niego korzysta?.

Jak funkcjonuj? kredyty chwilówki?

Zobowi?zanie, które okre?lamy mianem kredytu chwilówki, jest polecane dla osób, które maj? ma?e i pilne potrzeby finansowe. Wszystko to dlatego, ?e najcz??ciej wyst?puje ono w relatywnie niskich kwotach i ze wzgl?du na przeniesienie ich dzia?alno?ci do sfery internetowej, mo?na je uzyska? nawet w ci?gu kilkunastu minut. W?a?nie na t? szybko?? mo?e wskazywa? s?owo chwilówka, cho? jeszcze cz??ciej bywa kojarzone z krótkim okresem sp?aty – najpewniej 30-dniowym.

Jak ju? zosta?o wspomniane, kredyty chwilówki udzielane s? g?ównie drog? internetow?, cho? cz?sto mo?na si? z nimi spotka? w punktach stacjonarnych po?redników. W obu przypadkach procedury dotycz?ce zaci?gania kredytów chwilówek s? bardzo proste, jednak?e robi? to przez Internet ma si? zdecydowanie wi?kszy wybór i wp?yw na to, jak ostatecznie b?dzie wygl?da? zobowi?zanie, jakie b?d? jego koszty, i jakie us?ugi dodatkowe b?d? si? z nim wi?za?.

Jak wygl?da procedura zaci?gania kredytów chwilówek?

Decyduj?c si? na internetowe kredyty chwilówki, nale?y liczy? si? z tym, ?e b?dzie si? zmuszonym dokona? wszystkich formalno?ci samodzielnie. Na szcz??cie ograniczaj? si? one do naprawd? niewielu, ?atwych do poj?cia czynno?ci. Klient, aby zaci?gn?? kredyt chwilówk?, musi przygotowa?:

 • dowód osobisty;
 • telefon komórkowy;
 • adres e-mail;
 • dane do logowania si? do swojego banku.

Je?li wszystkie potrzebne informacje – w szczególno?ci dowód osobisty – s? poprawne i aktualne, mo?na przyst?pi? do wnioskowania. Przebiega ono wed?ug jednego schematu:

 • wyboru kwoty i okresu sp?aty kredytu chwilówki;
 • zarejestrowaniu si? w serwisie po?yczkowym (poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu);
 • wype?nieniu wniosku – oprócz danych podstawowych, wymagane jest tak?e podanie informacji o zarobkach;
 • zweryfikowaniu prawdziwo?ci tych danych poprzez przelanie symbolicznej kwoty (1 grosz-1 z?oty) na konto po?yczkodawcy;
 • zaakceptowaniu umowy po?yczkowej.

Jak wida?, jest to procedura w najwy?szym stopniu uproszczona, a wszystkie formalno?ci, których wymagaj? kredyty chwilówki, mog? zosta? dope?nione w ci?gu kilku minut.

Czy warto z nich korzysta??

Zalet p?yn?cych z korzystania z tego produktu finansowego jest naprawd? sporo. Kredyty chwilówki pod wieloma wzgl?dami przewy?szaj? bowiem tradycyjne kredyty uzyskiwane w bankach. Zastanawiaj?c si? nad wyborem rodzaju finansowania, we?my pod uwag? poni?sze korzy?ci:

 • szeroki wybór – kredyty chwilówki wyst?puj? w wielu rodzajach, wysoko?ciach i ??cz? si? z wieloma udogodnieniami, np. mo?liwo?ci? refinansowania. Ponadto po?yczkodawców ich udzielaj?cych jest bardzo du?o;
 • ?atwo?? porównania poszczególnych ofert i ich kosztów;
 • wysoka elastyczno?? kredytów chwilówek – wysoko?? po?yczki i d?ugo?? okresu sp?aty mo?emy zestawi? niemal dowolnie;
 • nie ma potrzeby wype?niania wielu formularzy i dokumentów;
 • wniosek o kredyty chwilówki mo?e zosta? z?o?ony w ci?gu kilku minut, a pieni?dze mo?emy otrzyma? ju? po kilkunastu minutach;
 • wystarczy posiada? tylko dowód osobisty;
 • ma?e prawdopodobie?stwo odrzucenia wniosku, je?li ma si? jakiekolwiek dochody;
 • mo?liwo?? wnioskowania o kredyty chwilówki, nawet je?li ma si? negatywne wpisy w BIK.

Wszystkie te cechy mówi? bardzo du?o o funkcjonowaniu kredytów chwilówek. Jako produkt stworzony dla ka?dego, mog? one przynie?? wiele korzy?ci ró?norodnym grupom klientów, je?li tylko wie si?, jak z nich korzysta? rozs?dnie. To jednak zalecane jest wsz?dzie tam, gdzie w gr? wchodz? pieni?dze.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *