1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Kredyty pozabankowe – poradnik dla pocz?tkuj?cych

Kredyty pozabankowe – poradnik dla pocz?tkuj?cych

ludzie

Czym tak naprawd? s? popularne chwilówki? Kto mo?e po nie si?gn??? Czy po?yczenie pieni?dzy w instytucji pozabankowej jest bezpieczne? Na co zwróci? uwag?, aby wybra? najkorzystniejsz? ofert? po?yczkow??

W dzisiejszym artykule odpowiemy na najcz??ciej zadawane pytania, dotycz?ce szybkich po?yczek pozabankowych.

Chwilówki to po?yczki krótkoterminowe, udzielana przez pozabankowe instytucje finansowe. S? one rodzajem kredytu konsumenckiego, czyli kredytu udzielanego konsumentowi przez kredytodawc?, który czyni to w ramach prowadzonej przez niego dzia?alno?ci gospodarczej, na cele prywatne, tj. nie zwi?zane z dzia?alno?ci? gospodarcz? i zawodow?.

Kto mo?e zaci?gn?? chwilówk??

Firmy po?yczkowe zdecydowanie przychylniej ni? banki patrz? na mniej wiarygodnych klientów. Szybk? po?yczk? pozabankow? mo?e otrzyma? osoba bardzo m?oda, bardzo dojrza?a, emeryt, rencista lub student. Negatywna historia kredytowa czy wpis w rejestrze Biur Informacji Gospodarczej nie przekre?laj? szans na otrzymanie dodatkowych ?rodków.

Czy osoba bezrobotna ma szans? na otrzymanie kredytu pozabankowego?

Osoba bezrobotna, która nie posiada dochodów z ?adnych innych ?róde? (np. z wynajmu nieruchomo?ci) ma nik?e szanse na otrzymanie po?yczki. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest bardzo prosta. Nie posiadaj?c regularnych wp?ywów zwyczajnie nie b?dzie mia?a z czego zwróci? po?yczonych pieni?dzy. Po?yczkodawca nie mo?e pozwoli? sobie na poniesienie tak du?ego ryzyka.

Jak? kwot? mog? po?yczy??

Korzystaj?c z us?ug firm po?yczkowych mo?esz po?yczy? od kilkuset a? do kilku tysi?cy z?otych. Maksymalne kwoty pierwszych po?yczek wahaj? si? od 100 do 3000 z?. Lojalni po?yczkobiorcy, którzy sp?acaj? kolejne po?yczki na czas, mog? po?yczy? nawet 6000 z?.

Ile kosztuje po?yczka pozabankowa?

Cho? popularne chwilówki maj? opini? bardzo drogich, to tylko pozory. Wiele firm daje obecnie mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy zupe?nie za darmo. Darmowe po?yczki, bo o nich w?a?nie mowa to propozycja skierowana wy??cznie do nowych klientów. Si?gaj?c po darmow? chwilówk? nie zap?acisz odsetek, prowizji i jakichkolwiek innych op?at. RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania darmowej chwilówki wynosi 0%.

Je?li zdecydujesz si? si?gn?? po standardowo oprocentowan? chwilówk?, zap?acisz za ni? – w zale?no?ci od kwoty oraz terminu – maksymalnie:

 • 500 z? na 30 dni – 141,44 z?.
 • 500 z? na 60 dni – 157,88 z?.
 • 800 z? na 30 dni – 226,3 z?.
 • 800 z? na 60 dni – 252,6 z?.
 • 1000 z? na 30 dni – 282,88 z?.
 • 1000 z? na 60 dni – 315,75 z?.
 • 2000 z? na 30 dni – 565,76 z?.
 • 2000 z? na 60 dni – 631,51 z?.

Limity op?at oko?opo?yczkowych reguluj? zapisy ustawy antylichwiarskiej. S? one z góry okre?lone oraz identyczne dla ka?dego po?yczkodawcy. Je?li naliczone przez po?yczkodawc? op?aty b?d? wy?sze, oznacza to, ?e nie dzia?a on zgodnie z prawem. W takiej sytuacji najlepszym rozwi?zaniem b?dzie skorzystanie z us?ug innej firmy.

Czy po?yczenie pieni?dzy w firmie po?yczkowej jest bezpieczne?

Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e na rynku po?yczek pozabankowych istniej? firmy, których kompetencje oraz uczciwo?? pozostawiaj? wiele do ?yczenia. Od takich warto trzyma? si? jednak z daleka. Je?li chcesz mie? pewno??, ?e nie padniesz ofiar? oszustwa czy nadu?ycia, skorzystaj z us?ug sprawdzonego, wiarygodnego po?yczkodawcy. Jak znale?? tak? firm?? Skorzystaj z naszego rankingu chwilówek i szybkich po?yczek. Po?yczaj?c pieni?dze u jednego z liderów rynku b?dziesz czu? si? bezpiecznie i pewnie. Rozpoznawalna firma o ogólnopolskim zasi?gu nie mo?e pozwoli? sobie na ma?o etyczne zachowania i dzia?ania niezgodne z prawem.

Jak zaci?gn?? kredyt pozabankowy?

Zaci?gni?cie kredytu pozabankowego jest nie tylko szybkie, ale równie? banalnie proste. Wi?kszo?? po?yczkodawców nie wymaga dostarczania dokumentów, potwierdzaj?cych sta?y dochód. Aby po?yczy? pieni?dze wystarczy jedynie komputer (lub urz?dzenie mobilne) z dost?pem do internetu, dowód osobisty, numer telefonu komórkowego oraz numer konta.

Wszystkie kroki (??cznie z podpisaniem umowy) wykonasz przez internet, bez konieczno?ci wychodzenia z domu. Wygodnie i komfortowo.

Jakie informacje nale?y poda? po?yczkodawcy?

Podczas wype?nienia wniosku konieczne b?dzie podanie po?yczkodawcy takich informacji jak:

 • imi? i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • adres,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres e-mail,
 • wysoko?? zarobków,
 • nazwa zak?adu pracy (czasem równie? stanowisko),
 • wysoko?? aktualnych zobowi?za? kredytowych,
 • wysoko?? miesi?cznych wydatków,
 • stan cywilny.

Niektórzy po?yczkodawcy mog? poprosi? tak?e o podanie informacji na temat:

 • posiadanych pojazdów,
 • posiadanych nieruchomo?ci,
 • liczby osób na utrzymaniu.

 Czym jest weryfikacja danych osobowych?

Weryfikacja danych osobowych to procedura, gwarantuj?ca bezpiecze?stwo obu stronom umowy po?yczkowej. Dzi?ki weryfikacji mo?na skutecznie wyeliminowa? oszustwa, polegaj?ce na po?yczaniu pieni?dzy na skradzione b?d? wy?udzone dane osobowe.

Najpopularniejszym sposobem weryfikacji to?samo?ci jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego na konto po?yczkodawcy. Jego kwota jest symboliczna i w zale?no?ci od firmy wynosi od 0,01 do 1 z?. Kiedy pieni?dze zostan? zaksi?gowane na rachunku po?yczkodawcy, mo?liwe b?dzie sprawdzenie, czy dane w?a?ciciela konta s? takie same jak te, wskazane we wniosku.

Je?li personalia b?d? identyczne, po?yczkodawca przyst?pi do kolejnego etapu analizy wniosku. Je?li b?d? odmienne – wniosek zostanie odrzucony.

Co, je?li nie mam na koncie ani z?otówki i nie mog? wykona? przelewu?

Je?li nie masz na koncie ani grosza, mo?esz skorzysta? z innego sposobu weryfikacji danych. Niektóre firmy udost?pni?y swoim klientom specjalne aplikacje, s?u??ce sprawdzeniu danych bez przelewu.

Instantor, Konto Connect oraz GroszConnect, bo o nich w?a?nie mowa w bezpieczny sposób ??cz? si? z Twoim rachunkiem bankowym, przekazuj?c po?yczkodawcy potrzebne informacje. Aby z nich skorzysta? nie musisz instalowa? na swoim komputerze dodatkowego oprogramowania. Weryfikacji przez aplikacj? dokonasz przez stron? firmy po?yczkowej, w toku wnioskowania o kredyt pozabankowy.

Po?yczkodawcy, którzy umo?liwiaj? weryfikacj? danych przez aplikacj?:

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Pieni?dze mo?esz otrzyma? nawet w ci?gu kilku minut od pozytywnej decyzji po?yczkowej. Mo?esz, ale wcale nie musisz. Tempo transferu ?rodków zale?y g?ównie od 1 czynnika.

Je?li chcesz otrzyma? pieni?dze jak najszybciej zadbaj o to, aby Twój rachunek znajdowa? si? w tym samym banku, co konto po?yczkodawcy. Dzi?ki temu przelew weryfikacyjny dotrze do po?yczkodawcy niemal natychmiast. A to oznacza szybsz? weryfikacj? wniosku, podj?cie decyzji oraz wyp?at? ?rodków.

Pewnym sposobem na szybk? po?yczk? jest równie? weryfikacja danych przez aplikacj?.

Jak sp?aci? kredyt pozabankowy?

Na sp?at? zobowi?zania b?dziesz mia? maksymalnie od 30 do 61 dni (w zale?no?ci od wybranego po?yczkodawcy). Zanim si?gniesz do kieszeni firmy po?yczkowej upewnij si?, ?e zdo?asz zgromadzi? ca?? potrzebn? do sp?aty kwot? w tak krótkim czasie.

Co, je?li nie zwróc? pieni?dzy w terminie?

Je?li nie sp?acisz kredytu pozabankowego na czas, po?yczkodawca obci??y Ci? dodatkowymi op?atami, wynikaj?cymi z zapisów umowy. B?dzie mia? równie? prawo wysy?a? do Ciebie sms-owe, mailowe i listowne monity, czyli przypomnienia o konieczno?ci sp?aty zad?u?enia.

Je?li dzia?ania po?yczkodawcy nie przynios? oczekiwanych rezultatów, sprawa mo?e zosta? przekazana do zewn?trznej firmy windykacyjnej. Mo?e te? trafi? na s?dow? wokand?.

Firma mo?e przekaza? informacje o zad?u?eniu do Biura Informacji Kredytowej. A te odbij? si? negatywnie na Twoim scoringu, pogarszaj?c histori? kredytow?.

Je?li kwota d?ugu wynosi co najmniej 200 z?, a zad?u?enie trwa nie krócej ni? 60 dni, Twoje dane mog? zosta? wpisane na ‚czarn? list?”, czyli do rejestrów Biur Informacji Gospodarczej. Taki wpis znacz?co utrudni nie tylko zaci?gni?cie kolejnego kredytu czy po?yczki, ale równie? wykonanie tak prozaicznych czynno?ci jak podpisanie umowy z dostawc? internetu czy operatorem telefonii komórkowej.

Czy mog? odst?pi? od umowy po?yczkowej?

Je?li z jakichkolwiek powodów zmieni?e? zdanie, mo?esz odst?pi? od umowy po?yczkowej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i informowania po?yczkodawcy o powodach swojej decyzji. Masz na to 14 dni od momentu podpisania umowy. Taki przywilej gwarantuje po?yczkobiorcom ustawa o kredycie konsumenckim.

Aby odst?pi? od umowy wystarczy wype?ni? wniosek o odst?pienie od umowy po?yczkowej (wzór dokumentu powinien by? do??czony do umowy po?yczkowej) i dostarczy? go po?yczkodawcy. Najlepiej listem poleconym.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *