1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kredyty samochodowe poza bankiem. Jak znale???

Kredyty samochodowe poza bankiem. Jak znale???

Kredyty samochodowe poza bankiem. Jak znale???

Niestety w wielu dziedzinach ?ycia trzeba si? zda? na dodatkowe dofinansowanie w postaci po?yczki. Najcz??ciej s? to nag?e sytuacje albo okazje nie do przegapienia. Mo?e by? te? tak, ?e pieni?dze przeznaczymy na zachciank?, lub po prostu na co? lepszego ni? zak?adali?my. Przyk?adowo samochód z lepszego rocznika, ale dro?szy ni? zak?ada? to nasz bud?et. Mo?e si? te? zdarzy?, ?e to samochód jest przyczyn? naszych problemów finansowych, bo nagle si? zepsu?, a jego naprawa b?dzie kosztowa? wi?cej ni? mamy od?o?one na czarn? godzin?. Jednak auto mo?e by? te? pomocne, gdy chcemy wzi?? du?? po?yczk?. W takiej sytuacji mo?na u?y? samochodu jako zastawu. Jednak czasami trudno jest znale?? kredyt w banku, który pomo?e w zakupie czy sfinansowaniu naprawy auta. Co wtedy mo?na zrobi??

Dlaczego bank odmawia kredytu?

Je?li nawet dostali?my ju? odmown? decyzj? od banku w sprawie kredytu gotówkowego czy kredytu samochodowego dobrze jest si? dowiedzie?, dlaczego bank odmówi? udzielenia kredytu. Czasami mo?emy podejrzewa?, ?e zdarzy?o si? tak, poniewa? kiedy? mieli?my negatywny wpis w BIK, ale jest on na tyle stary, ?e wydawa?o nam si?, ?e ju? jest w porz?dku. Niestety banki nie przymkn? oka na negatywny wpis. Poza tym takie wpisy w bazie usuwane s? albo gdy d?ug zostanie sp?acony albo po 5 latach od daty jego umieszczenia, poniewa? po tym czasie si? przedawniaj?. Jednak banki sprawdzaj? jeszcze Bankowy Rejestr oraz KRD, w którym wpisy przechowywane s? przez 10 lat, a zatem nawet je?li negatywny wpis znikn?? z BIK mo?e wci?? widnie? w KRD. Zdarza si? te?, ?e mo?emy zapomnie? poda? jakich? informacji na przyk?ad o p?aconych alimentach. Teoretycznie alimenty to nie dochód, wi?c nie s? wa?ne. Ale jako nasz co miesi?czny koszt ju? s? bardzo istotne do obliczenia zdolno?ci kredytowej. Do?? cz?sto zdarza si?, ?e podajmy w o?wiadczeniu zawy?ony dochód, aby poprawi? sobie zdolno?? kredytow?. Jednak je?li bank poprosi o potwierdzeni na przyk?ad u pracodawcy k?amstwo wyjdzie na jaw, a my oprócz odmowy kredytu dostaniemy jeszcze wezwanie do s?du za prób? oszustwa i wy?udzenia kredytu. Warto te? pami?ta?, ?e premie nie licz? si? do dochodu, chyba ?e s? wyp?acane co miesi?c w takiej samej wysoko?ci. Zdarza si? te?, ?e jest to drobnostka. Przyk?adowo nieczytelna piecz?tka na za?wiadczeniu o dochodach albo literówka w imieniu. Zdarzy? si? mo?e te?, ?e nasz dowód osobisty straci? wa?no??.

Gdzie znale?? po?yczk? na samochód?

Samochód zawsze jest du?ym kosztem. Nie tylko sam zakup pojazdu, ale potem jego utrzymanie czy ubezpieczenie mo?e by? du?ym obci??eniem dla ka?dego kierowcy. Najcz??ciej jednak potrzebna jest po?yczka na zakup samochodu. W tym wypadku sprawdz? si? oferty firm po?yczkowych udzielaj?cych po?yczek d?ugoterminowych ze sp?at? w comiesi?cznych ratach. Mo?na te? znale?? specjalne po?yczki na samochód albo po?yczki pod zastaw samochodu, aby uzyska? du?? kwot? pieni?dzy. Wszystko zale?y od tego, czego szukamy, poniewa? firmy po?yczkowe maj? bardzo ró?norodne oferty.

Przyk?adowo chc?c wzi?? po?yczk? na samochód mo?na skorzysta? z oferty Wonga. Tak? po?yczk? b?dzie mo?na przeznaczy? zarówno na cel zakupu auta, jak i na jego napraw? czy op?acenie ubezpieczenia. Jednym s?owem na cokolwiek. ?eby dosta? tak? po?yczk? wystarczy z?o?y? wniosek przez Internet. Ale b?d? tu pewne ograniczenia. Przede wszystkim, je?li chcemy po?yczy? pieni?dze na napraw? czy ubezpieczenie mo?na wnioskowa? o po?yczk? chwilówk? do sp?aty po 60 dniach. Nowi klienci dostan? do 1500 z?otych, których po?yczenie b?dzie kosztowa? tylko 10 z?otych. Natomiast je?li ma to by? wsparcie finansowe w zakupie u?ywanego samochodu warto wybra? opcj? sp?aty d?ugoterminowej, gdzie po?yczy? mo?na do 3000 z?otych, ale sp?aca? przez 12 miesi?cy.

Po?yczki d?ugoterminowe

Je?eli jednak szukamy bardziej po?yczki gotówkowej mo?na wybra? inne oferty. Tylko Wonga oferuje po?yczk? samochodow?. W innych instytucjach po?yczkowych znajdziemy po prostu po?yczki  albo chwilówki na raty. Po?yczki d?ugoterminowe opiewaj? na do?? wysokie kwoty, za które mo?na kupi? przyzwoity, u?ywany samochód albo te? do?o?y? sobie tak? kwot? do ju? zgromadzonych oszcz?dno?ci, aby cieszy? si? ca?kiem nowym pojazdem.

A? do 10 tysi?cy z?otych po?yczy? mo?na mi?dzy innymi w Zaplo. Sp?aca? po?yczk? mo?na nawet do 24 miesi?cy, a ?eby j? otrzyma? wystarczy mie? za?wiadczenie o dochodach, pozytywn? histori? kredytow? oraz posiada? dowód osobisty czy konto bankowe. Koszt prowizji zaczyna si? od 32,5%. Tak?e w Monedo Now mo?na po?yczy? do 10 000 z?otych na 24 miesi?ce, a koszt po?yczki ustalany jest indywidualnie. Firma jednak sprawdza zdolno?? kredytow? oraz baz? BIG. Jednak o po?yczk? ubiega? si? mog? osoby ju? od 18 roku ?ycia, a umow? po?yczki mo?na wcze?niej wypowiedzie?. Tak?e w Incredit mo?na po?yczy? do 10000 z?otych na okres do 24 miesi?cy. Jednak?e firma ta sprawdza wszystkie bazy d?u?ników takie jak BIG, KRD czy ERIF oraz trzeba mie? sta?e dochody. Reprezentatywne RRSO w wypadku tej po?yczki wynosi jednak tylko 150%.

Z kolei w Hapi Po?yczki mo?na po?yczy? od 1500 do 15000 z?otych na okres od 3 do 36 miesi?cy. Wystarczy mie? sta?y dochód, uko?czone 18 lat oraz wa?ny dowód osobisty i konto bankowe. W wypadku tej po?yczki prowizja zaczyna si? od 34%. Nieco mniej mo?na po?yczy? w Fellow Finance, gdzie mo?na po?yczy? do 12000 z?otych, ale pobierana jest tu op?ata wst?pna w formie prowizji. Mo?na odst?pi? od umowy po?yczki, a w razie odmowy po?yczkobiorca nie poniesie ?adnych op?at. Prowizja ustalana jest indywidualnie, ale w przyk?adzie reprezentatywnym RRSO szacowane jest na 156,1%.

Mniejsze kwoty jak do 7000 z?otych mo?na po?yczy? w Super grosz, gdzie po?yczka b?dzie do sp?aty w maksymalnie 48 miesi?cy, a RRSO wynosi 156,1%. A? 5000 z?otych mo?na za to po?yczy? w Ferratum Bank na okres do 24 miesi?cy, ale trzeba tutaj przedstawi? za?wiadczenie z miejsca pracy o dochodach oraz wyci?g z konta. Oczywi?cie trzeba te? mie? pozytywn? histori? kredytow?.

Po?yczki pod zastaw samochodu

Posiadaj?c ju? samochód mo?e on nam pomóc nie tylko generowa? koszty, ale te? poradzi? sobie z finansowymi problemami. Na rynku jest szereg po?yczek pod zastaw samochodu. Wszystkie dzia?aj? podobnie. Po?yczy? mo?na do 50% obecnej warto?ci rynkowej samochodu, a odda? mo?na to w comiesi?cznych ratach rozbitych nawet na 5-7 lat. Jednak formalno?ci jest tu o wiele wi?cej ni? w wypadku po?yczek online, poniewa? w dowodzie rejestracyjnym samochodu trzeba wpisa? firm? po?yczkow? jako wspó?w?a?ciciela samochodu. Do czasu sp?aty po?yczki to instytucja po?yczkowa b?dzie posiada?a 51% naszego auta. Po sp?acie trzeba b?dzie i?? ponownie do wydzia?u komunikacji, aby przepisa? samochód tylko na swoj? w?asno??. Taka procedura mo?e trwa? nawet kilka dni, ale w wypadku takich po?yczek mo?na dosta? naprawd? wysokie kwoty, wi?c nadal pozostaje to op?acalna opcja.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *