1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Kto mo?e otrzyma? chwilówk? za darmo?

Kto mo?e otrzyma? chwilówk? za darmo?

po?yczka za darmo

Mówi si?, ?e nie ma nic za darmo i by? mo?e dlatego has?o „chwilówki za darmo” wzbudza du?? podejrzliwo??. Zw?aszcza je?li przez wielu chwilówki ogólnie kojarzone s? z do?? wysokimi kosztami. Równie cz?sto, je?li my?li si? o darmowych chwilówkach, w g?owie pojawia si? my?l o ukrytych op?atach, drobnych druczkach i haczyki. Nic podobnego i nale?y zerwa? z takim my?leniem. Chwilówki za darmo s? jak najbardziej mo?liwe i, co wi?cej, bardzo korzystne.

Kto mo?e zaci?gn?? chwilówk? za darmo?

Chwilówki za darmo mo?e uzyska? ka?da osoba, która spe?nia ogólne warunki przyznawania chwilówek przez firmy pozabankowe. Grupa, która mo?e skorzysta? z tego przywileju, musi:

 • mie? przynajmniej 18 lat, ale bardzo cz?sto zdarza si?, ?e po?yczkodawcy ustalaj? wy?sz? granic? wiekow?, zwykle na 21 lat;
 • by? polskim obywatelem i móc to potwierdzi? aktualnym dowodem osobistym;
 • mieszka? na terenie polski;
 • mie? zdolno?? kredytow?, najcz??ciej wyliczan? na podstawie regularnego ?ród?a dochodu;
 • zwykle mie? czyst? histori? kredytow? w BIK (ale znajd? si? wyj?tki od tej regu?y) oraz nie mie? d?ugów odnotowanych w KRD;
 • mie? konto bankowe i dost?p do bankowo?ci elektronicznej;
 • mie? telefon komórkowy i adres e-mail;
 • nie mie? niesp?aconych chwilówek u po?yczkodawcy, u którego wnioskuje.

Jako ?e chwilówki za darmo s? produktem promocyjnym, podlegaj? bardziej restrykcyjnym regu?om. Nie trzeba mie? do nich wi?kszej zdolno?ci kredytowej (ergo: zarabia? wi?cej), ale nale?y pami?ta?, ?e:

 • chwilówki za darmo kierowane s? tylko dla nowych klientów firmy; dotyczy to równie? tych, którzy korzystali z chwilówek od innej marki po?yczkowej, ale nale??cej do tego samego po?yczkodawcy (np. SMART Po?yczka i Po?yczkaplus);
 • aby chwilówki za darmo rzeczywi?cie by?y darmowe, trzeba je sp?aci? w terminie – w przeciwnym wypadku zostan? naliczone standardowe koszty chwilówki.

Ile mo?emy po?yczy? za darmo?

Z naturalnych przyczyn, kwoty chwilówek za darmo i kwoty chwilówek p?atnych b?d? si? od siebie ró?ni?, na korzy?? tych drugich. Po?yczkodawca, który jeszcze dobrze nie pozna? swojego klienta, nie po?yczy mu maksymalnej kwoty. Z tego powodu nie liczmy na wysokie kwoty – najcz??ciej wysoko?? chwilówki za darmo zatrzyma si? na poziomie 1500-2000 z?otych. Takie kwoty mo?na znale?? mi?dzy innymi w Alegotówka, Halopo?yczka, Po?yczkaplus czy Via SMS.

Nieliczni po?yczkodawcy pok?adaj? wi?ksze zaufanie w swoich klientach. Dzi?ki temu mo?liwie jest wzi?cie chwilówki za darmo nawet na 3000 z?otych (Vivus, Kuki, LendOn, ExtraPortfel), a nawet w wysoko?ci dwukrotnie wy?szej – 6000 z?otych dost?pnych w Szybkiej Gotówce. Oczywi?cie, aby móc otrzyma? tak wysok? pierwsz? chwilówk?, trzeba te? wykaza? si? odpowiednio wi?ksz? zdolno?ci? kredytow?.

Dlaczego udzielane s? chwilówki za darmo?

Aby lepiej zrozumie?, do kogo kierowane s? chwilówki za darmo, nale?y przede wszystkim zastanowi? si?, kto na takim rozwi?zaniu korzysta, i dlaczego. Czy dla po?yczkodawcy op?acalne jest udzielenie takiej chwilówki, je?eli nic na tym nie zarobi?

Najbardziej oczywi?cie skorzysta na tym klient formy po?yczkowej, który chwilówk? za darmo zaci?gnie. B?dzie móg? po?yczy? pieni?dze, a potem odda? dok?adnie tak? sam? kwot?. Zamierzeniem takiego pomys?y by?o to, by konsument, który nie ma jeszcze g??bszego poj?cia o chwilówkach, zapozna? si? z tym produktem i dowiedzia? si?, jak funkcjonuje. W ten sposób przekona si?, ?e chwilówki nie s? niczym strasznym, a wr?cz przeciwnie – to bardzo przydatny i uczciwy produkt. Dzi?ki chwilówkom za darmo b?dzie te? bardziej sk?onny, by w razie przysz?ych problemów zaci?gn?? kolejn?, najlepiej u tego samego po?yczkodawcy – bo go ju? zna i wie, jak szybko otrzyma? pieni?dze w tej firmie. Mo?liwe te?, ?e b?dzie potrzebowa? takiej ilo?ci gotówki, jak? mog? zaproponowa? mu tylko chwilówki p?atne. Konkurencja na rynku chwilówkowym jest du?a, a popularno?? chwilówek za darmo ci?gle ro?nie. Naturalne jest, ?e przeci?tni klienci nie zwróc? si? w stron? firmy, która takich nie oferuje.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *