1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kto mo?e otrzyma? chwilówk??

Kto mo?e otrzyma? chwilówk??

ludzie

Jedn? z g?ównych zalet decyduj?cych o du?ej popularno?ci chwilówek jest ich stosunkowo ?atwa dost?pno??. Nie zmienia to jednak faktu, ?e ka?dy wnioskuj?cy poddawany jest mniej lub bardziej restrykcyjnej analizie kredytowej w celu zabezpieczenia interesów po?yczkodawcy. Dla kogo zatem dost?pne s? chwilówki?

Po?yczkobiorca idealny

Pomijaj?c niestandardowe oferty, mo?emy pokusi? si? o prób? przedstawienia profilu po?yczkobiorcy idealnego, czyli osoby, która nie powinna mie? najmniejszego problemu z otrzymaniem chwilówki. Wbrew pozorom osoba taka nie musi spe?ni? bardzo restrykcyjnych wymogów – wystarczy, ?e:

  • ma uko?czone 21 lat,
  • posiada sta?y adres zamieszkania na terytorium Polski,
  • posiada rachunek w banku (w przypadku chwilówek on-line) lub dowód osobisty (w przypadku chwilówek stacjonarnych),
  • posiada sta?e ?ród?o dochodu,
  • ma dobr? histori? kredytow? w BIK (dotychczasowe zobowi?zania by?y regulowane terminowo),
  • nie widnieje w rejestrze d?u?ników KRD.

Jak zatem wida? wi?kszo?? z nas bez problemu jest w stanie sprosta? powy?szym wymogom.

Po?yczkobiorca nieidealny

Je?eli jednak z jaki? powodów nie spe?niamy, którego? z powy?szych kryteriów nie przekre?la to automatycznie naszych szans na chwilówk?.

Teoretycznie najmniejszym problemem jest wiek, na rynku znajduje si? stosunkowo du?o ofert „od 18 lat”, dost?pnych dla wszystkich osób pe?noletnich.

Brak sta?ego ?ród?a dochodu równie? nie stanowi, a? tak du?ego problemu, zw?aszcza w przypadku chwilówek on-line, przy których zazwyczaj kryterium dochodowe nie jest brane pod uwag?.

Nieco wi?kszym problem stanowi z?a historia kredytowa lub co gorsze wpis widniej?cy w rejestrze d?u?ników, który w przypadku wi?kszo?ci ofert niestety dyskwalifikuje nasz? osob? skazuj?c na negatywn? decyzj? kredytow?.

Wymogiem bezwzgl?dnym jest natomiast posiadanie rachunku bankowego lub dokumentu dowodu osobistego. Bez jednego z powy?szych nie b?dziemy w stanie zweryfikowa? swojej to?samo?ci.

Ka?dy ma szans?

Tak jak wspominali?my, mimo wszystko praktycznie ka?da pe?noletnia osoba mo?e z powodzeniem ubiega? si? o chwilówk?. Przegl?daj?c oferty chwilówkodawców mo?emy bez trudu natkn?? si? na chwilówki dla bezrobotnych, chwilówki bez BIK, a nawet chwilówki z komornikiem. Nale?y jednak liczy? si? z tym, ?e ust?pstwa wzgl?dem osoby wnioskuj?cej oraz wynikaj?ce z tego ryzyka rekompensowane s? przez chwilówkodawców wy?szymi kosztami. Mówi?c wprost, im mniejsze wymagania wobec osoby wnioskuj?cej tym wy?szy koszt po?yczki.

B?d?my odpowiedzialni

Wysoka dost?pno?? chwilówek stanowi niestety zagro?enie dla osób nieodpowiedzialnych. Pami?tajmy o tym, ?e przyznanie nam po?yczki nie zawsze przek?ada si? na nasz? zdolno?? do jej sp?acenia. Liczmy zatem zawsze swoje si?y na zamiary.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *