1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kto nie otrzyma chwilówki bez BIK?

Kto nie otrzyma chwilówki bez BIK?

odmowa

Chwilówki bez BIK s? wygodn? opcj? dla tych osób, które maj? problemy z otrzymaniem innego zobowi?zania ze wzgl?du na niezbyt dobr? histori? kredytow?. Co prawda coraz wi?cej firm pozabankowych propaguje odpowiedzialne po?yczanie i, podobnie jak ?rodowisko lekarskie, stosuje si? do zasady primum non nocere, ale du?a cz??? z nich zdaje sobie spraw? z tego, ?e scoring w BIK nie zawsze dobrze okre?la realn? zdolno?? do sp?aty chwilówki. Mimo wszystko chwilówki bez BIK nie s? przeznaczone dla ka?dego i cz??? wnioskuj?cych po prostu ich nie otrzyma.

Chwilówki bez BIK nie dla ka?dego

Po?yczkodawcy udzielaj?cy chwilówek bez BIK nie wprowadzaj? dodatkowych kryteriów po?yczkowych dla swoich klientów. Nie trzeba wi?c spe?nia? dodatkowych warunków, innych ni? te, które dotycz? wszystkich wnioskodawców. Jakkolwiek, trzeba te? pami?ta?, ?e nieuwzgl?dnienie scoringu BIK w analizie wniosku o chwilówk? nie oznacza wcale, ?e inne warunki b?d? lu?niejsze, lub ?e chwilówka bez BIK udzielona zostanie nawet takim osobom, które nie mog? zapewni? po?yczkodawcy, ?e b?d? w stanie sp?aci? zobowi?zanie. Przyczyn odrzucenia wniosku mo?e by? kilka i mog? one wynika? z ró?nych, nawet niepowi?zanych ze sob? przyczyn.

Z?y BIK nie b?dzie przeszkod??

To prawda, ?e chwilówki bez BIK przeznaczone s? dla tych klientów, na których temat w BIK widniej? negatywne informacje o sp?acie innych zobowi?za?. Po?yczkodawcy udzielaj?cy takich chwilówek warto?ciuj? jednak swoich klientów. Co innego, je?li tych zaleg?o?ci s? kilka lub s? one niewielkie i do tego mia?y one miejsce jaki? czas temu, a co innego, je?li po?yczkodawca zobaczy, ?e w?a?ciwie ?adne zobowi?zanie nie zosta?o sp?acone na czas. Chwilówki bez BIK to szansa dla tych, którym kiedy? powin??a si? noga, nie za? dla tych, którzy notorycznie zaci?gali zobowi?zania i ich nie sp?acali.

D?u?nicy nie s? mile widziani

Chwilówki bez BIK nie s? przeznaczone dla tych osób, które zosta?y wpisane przynajmniej do jednego rejestru d?u?ników: KRD, ERIF lub BIG Infomonitor. Obecnie nie ma szans na to, ?e instytucja pozabankowa nie sprawdza przynajmniej jednego, najbardziej popularnego z tych rejestrów, czyli Krajowego Rejestry D?ugów. Inaczej, ni? w przypadku BIK, znalezienie si? w jednej z takich baz jest ju? powa?n? spraw? i ?wiadczy o wyj?tkowej niesolidno?ci wnioskodawcy. Uzyskanie chwilówki bez BIK b?dzie wi?c niemo?liwe w takim przypadku, nie mówi?c ju? o zwyk?ej chwilówce.

Chwilówki bez BIK nie dla osób bez dochodów

Je?li chodzi o zdolno?? kredytow?, to nie ma ?adnej taryfy ulgowej wobec osób, które staraj? si? o chwilówk? bez BIK. Nie zwalnia to ich z obowi?zku posiadania jakichkolwiek dochodów, cho? niekoniecznie wynikaj?cych z zatrudnienia. Na szcz??cie firmy pozabankowe s? do?? liberalne w tej kwestii i we wniosku mo?na wykaza?, ?e dochody pochodz? mi?dzy innymi z renty czy emerytury, zasi?ku macierzy?skiego lub dla bezrobotnych, ?wiadczenia 500+, czy alimentów.

Osoby bezrobotne i niemaj?ce poza tym ?adnych, nawet minimalnych dochodów (najcz??ciej instytucje pozabankowe podaj? kwot? trzycyfrow?), nie maj? niestety wi?kszych szans na to, by chwilówk? bez BIK otrzyma?. W takim wypadku powinni raczej celowa? w inny typ zobowi?za? pozabankowych, wymagaj?cych zastawu, czy por?czenia.

Formalno?ci a chwilówki bez BIK

Wniosek o chwilówk? bez BIK nie zawsze zostanie odrzucony z powodów finansowych. Je?li spotkamy si? z odmow?, nie nale?y si? zniech?ca? i niekiedy wystarczy przejrze? jeszcze raz wymagania formalne stawiane potencjalnym po?yczkobiorcom lub sprawdzi? wniosek po?yczkowy pod k?tem ewentualnych b??dów – literówek, czy przeinacze? w numerze dowodu osobistego lub PESEL.

Pierwszym powodem negatywnej decyzji po?yczkowej w przypadku chwilówki bez BIK (ale te? ka?dej innej) jest nieprawid?owy wiek po?yczkobiorcy. Drug? powa?n? jest b??dne wykonanie przelewu weryfikacyjnego – najcz??ciej b?dzie to jego wykonanie z konta, którego nie jest si? jedynym w?a?cicielem i dzieli si? je np. z ma??onkiem. W takich jednak przypadkach bardzo ?atwo jest te b??dy poprawi? i za z?o?eniem kolejnego wniosku chwilówka bez BIK zostanie ju? przyznana.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *