1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kwota po?yczki i termin sp?aty – jak dostosowa? je do w?asnych potrzeb?

Kwota po?yczki i termin sp?aty – jak dostosowa? je do w?asnych potrzeb?

Kwota po?yczki i termin sp?aty - jak dostosowa? je do w?asnych potrzeb?

W ?yciu uk?ada si? bardzo ró?nie. Nawet je?li nie jeste? osob? rozrzutn? i skrupulatnie pilnujesz domowego bud?etu, w ka?dej chwili mo?e zdarzy? si? sytuacja, która w do?? mocny sposób zachwieje Twoj? p?ynno?ci? finansow?. W takich momentach, gdy okazuje si?, ?e nagle potrzebujesz ca?kiem sporej gotówki, np. na napraw? samochodu, zakup pralki czy wa?ny wyjazd, którego si?? rzeczy nie mo?esz prze?o?y?, najlepiej by?oby si?gn?? po oszcz?dno?ci. Tu powstaje jednak zazwyczaj jeden, ale jak?e istotny k?opot – nie zawsze owe oszcz?dno?ci na tak zwan? czarn? godzin? posiadasz. I co teraz? Zasadniczo masz ca?kiem sporo rozwi?za?, cho? nie wszystkie s? w równym stopniu dobre i komfortowe. Co to za rozwi?zania?

Mo?esz po prostu zacisn?? przys?owiowego pasa i przy okazji z?by, wstrzymuj?c si? z poszukiwaniem ?rodków na realizacj? celu. W praktyce oznacza to, ?e do nast?pnej wyp?aty nie naprawisz samochodu, nie kupisz pralki, czy zwyczajnie, cho? z bólem serca, zrezygnujesz z wyjazdu. Mo?esz te? rozwa?y? po?yczenie pieni?dzy od rodziny lub przyjació?, zaci?gni?cie kredytu w banku b?d? skorzystanie z coraz bardziej popularnej opcji, jak? s? szybkie po?yczki, czyli chwilówki. Aby sp?ata zobowi?zania przebieg?a bezproblemowo, musisz dobrze przemy?le? kwesti? wysoko?ci po?yczki oraz terminu jej sp?aty. Skupmy si? na ostatnim z wymienionych rozwi?za?, tj. na chwilówkach, bo jak si? okazuje, maj? one zdecydowan? przewag? nad innymi!

Dlaczego warto wybra? chwilówk??

Zanim przejdziemy do meritum, warto nadmieni? w kilku zdaniach, dlatego szybkie po?yczki ciesz? si? tak du?ym zainteresowaniem i uznaniem ze strony klientów. Postawili?my tez?, ?e maj? one znaczn? przewag? nad innymi mo?liwo?ciami – nale?y j? uargumentowa?, zatem do dzie?a!

Chwilówka, jak sama nazwa wskazuje, jest to po?yczka, któr? zaci?gasz na stosunkowo krótki czas, standardowo miesi?c lub dwa, a nast?pnie sp?acasz zad?u?enie w ca?o?ci. Cho? warto w tym miejscu nadmieni?, ?e wiele firm oferuje obecnie równie? takie wyj?cie jak chwilówka na raty, gdzie automatycznie czas sp?aty jest znacznie d?u?szy, a co za tym idzie, miesi?czne koszty, jakie musisz ponie?? z tego tytu?u, nie nadszarpuj? Twojego bud?etu i s? niemal nieodczuwalne. To wyj?tkowo korzystna opcja dla osób, które potrzebuj? nieco wi?kszej gotówki, a nie zawsze mog? si? stara? o ni? w banku.

Wracaj?c jednak do „tradycyjnych” chwilówek, ich podstawow? zalet? jest to, ?e masz szans? na otrzymanie niezb?dnych ?rodków finansowych w ekspresowo krótkim czasie, jeszcze tego samego dnia – czasem nawet w ci?gu kilkunastu czy kilkudziesi?ciu minut od z?o?enia wniosku. A skoro ju? mowa o wniosku i formalno?ciach. Te ograniczone zosta?y do niezb?dnego minimum. Czasem, w przypadku niewielkiej kwoty, np. 500 czy 1000 z?, otrzymasz po?yczk? po okazaniu dowodu osobistego – nie potrzebujesz za?wiadcze? o zarobkach i innych dokumentów, które potwierdza?yby Twoj? wyp?acalno??.

Z pewno?ci? nie trzeba dodawa?, ?e w przypadku kredytu bankowego rzecz ma si? zgo?a odmiennie. Staraj?c si? o kredyt w banku, trzeba bardzo uwa?a?, aby nie zaton?? w morzu najrozmaitszych papierów. Stwierdzenie to jest mo?e nieco dramatyczne, ale w pe?ni oddaje sytuacj?. Kiedy natomiast po?yczasz pieni?dze od bliskich, tutaj co prawda nie musisz przedk?ada? ?adnych dokumentów, ale nie unikniesz szczegó?owego „przes?uchania”- na co, po co, dlaczego chcesz po?yczy? pieni?dze. Jak za? wiadomo, nie ka?dy ma ochot? t?umaczy? si? z tego, na jaki cel zamierza przeznaczy? po?yczone ?rodki. Oto kolejna zaleta chwilówek – nikt Ci? o to nie zapyta. Wa?ne, aby sp?ata by?a dokonana w ustalonym terminie.

Kwota po?yczki – jaka?

Pytanie to mo?e si? wydawa? nieco ?mieszne, bo oczywiste jest, ?e po?yczasz tyle, ile potrzebujesz. Ale czy na pewno? Otó? jak si? okazuje, niekoniecznie! Szybkie po?yczki dedykowane s? przede wszystkim tym osobom, które potrzebuj? ekspresowego zastrzyku gotówki na nag?e wypadki. Zakup czy naprawa pewnych niezb?dnych sprz?tów mog? wi?za? si? z wydatkiem wspomnianych ju? np. 500 czy 1000 z?, tymczasem wiele firm, wychodz?c naprzeciw wymaganiom swoich klientów, oferuje znacznie wy?sze kwoty – tak?e w przypadku klientów nowych, którzy po?yczaj? pieni?dze po raz pierwszy.

Pami?taj wi?c o jednej, absolutnie fundamentalnej zasadzie, która zreszt? dotyczy po?yczania pieni?dzy z ka?dego ?ród?a – zawsze bierz tyle, ile realnie potrzebujesz. Musisz kupi? cz??? do samochodu wart? 300 z?? Po?ycz 300 z?. Musisz op?aci? wa?ny kurs w pracy lub semestr na uczelni i brakuje Ci do ca?ej kwoty 1100 z?? Po?ycz wobec tego 1100 z? i ani z?otówki wi?cej. Dlaczego? Z tej prostej przyczyny, ?e albo i tak nie wydasz nadprogramowych pieni?dzy, a przecie? musisz zap?aci? odpowiedni? prowizj? od nich, albo wydasz na rzeczy zupe?nie b?ahe i niepotrzebne, co mo?e pog??bi? Twoje problemy finansowe.

Termin po?yczki – jaki?

Nie zapominaj o tym, ?e nie ma nic wa?niejszego, ni? w?a?ciwe dostosowanie kwoty oraz terminu sp?aty do w?asnych potrzeb i mo?liwo?ci. To po?owa sukcesu, je?li chodzi o kwesti? pó?niejszego bezproblemowego uregulowania nale?no?ci. Jak ju? nadmienili?my, chwilówki udzielane s? standardowo na okres 30 dni. Nie masz ca?kowitej pewno?ci, czy w tym terminie sp?acisz zad?u?enie bez nara?ania domowego bud?etu? Wiele firm oferuje obecnie mo?liwo?? przed?u?enia terminu sp?aty. Najcz??ciej mo?esz go wyd?u?y? o kolejne 7, 14 lub 30 dni, i co najwa?niejsze, bez ?adnych nieprzyjemnych konsekwencji! Przed?u?enie terminu w wi?kszo?ci firm nie wi??e si? z du?ymi op?atami.

Je?eli ju? zajdzie konieczno?? skorzystania z tego rozwi?zania, i tutaj podejmij decyzj? rozwa?nie. Wiesz, ?e w ci?gu najbli?szych kilku dni otrzymasz gotówk?, np. z tytu?u wynagrodzenia za prac?? Zupe?nie bez sensu by?oby wówczas przed?u?anie terminu o kolejny miesi?c i ponoszenie z tego tytu?u wi?kszych kosztów.

Uwa?asz, ?e w Twojej sytuacji zdecydowanie bezpieczniejszym wyj?ciem b?dzie chwilówka na raty? Wiele firm oferuje chwilówki ratalne na okres od jednego do nawet 48 miesi?cy. Tutaj te? sama kwota po?yczki jest wy?sza, bowiem mo?esz stara? si? o przyznanie nawet 15 000 z?. Musisz natomiast wiedzie?, ?e w tym przypadku obowi?zuj? nieco inne wymagania. Najcz??ciej po?yczkodawca poprosi Ci? o przedstawienie za?wiadczenia o zarobkach oraz o okazanie np. zap?aconych rachunków za pr?d, gaz czy inne media. Niemniej nadal wi??e si? to z o wiele mniejsz? ilo?ci? formalno?ci ni? w przypadku kredytu bankowego, a ca?a procedura przebiega niezwykle szybko.

Szybkie po?yczki to doskona?a opcja dla ka?dego, kto potrzebuje gotówki tu i teraz, ale pami?taj o tym, ?e ka?d? po?yczk?, nawet t?, któr? mo?na zdoby? w ?atwy i szybki sposób, trzeba sp?aci?. Zanim wi?c ostatecznie podejmiesz decyzj? o po?yczeniu pieni?dzy, wszystko dobrze przemy?l. Skorzystaj z takiej oferty, która mo?liwie najbardziej dopasowana jest do Twoich potrzeb i wymaga?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *