1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Ma?e kwoty po?yczek – gdzie najlepiej po?yczy? na drobne wydatki?

Ma?e kwoty po?yczek – gdzie najlepiej po?yczy? na drobne wydatki?

Ma?e kwoty po?yczek – gdzie najlepiej po?yczy? na drobne wydatki?

Rynek po?yczkowy „nakr?ca si?” na coraz wi?ksze kwoty. Wi?cej po?yczymy nie tylko dzi?ki po?yczkom ratalnym, ale i chwilówkom. Do?? wspomnie?, ?e niedawno marka Kuki zaoferowa?a swoim klientom a? 10 000 z?otych na 30 dni! To doprawdy imponuj?ca kwota i do tego na naprawd? korzystnych warunkach. Co jednak z tymi, którzy nie potrzebuj? a? takiej ilo?ci gotówki? Czy mog? w równie op?acalny sposób po?yczy? naprawd? drobne kwoty? I czy naprawd? dobry klient to taki, który po?ycza du?o?

Drobne kwoty, czyli jakie?

Ilu ludzi, tyle opinii co do tego, ile tak naprawd? wynosi ma?a kwota. W ko?cu dla jednych ma?o to 3000 z?otych, a dla drugich ju? 300 z?otych b?dzie stanowi?o ca?kiem poka?n? sum?. Aby jednak w jak najlepszy sposób porówna? koszty i warunki po?yczkowe, trzeba przyj?? jedn? konkretn? kwot?. My uwa?amy, ?e ma?e sumy nie b?d? przekracza?y 500 z?otych (i tak? te? kwot? przyjmiemy do porównania). Dlaczego? Wyja?nienie le?y w przyczynie, dla której cz?sto korzysta si? z chwilówek i dla których tak bardzo zale?y nam na szybko?ci ich udzielenia i tej ju? niemal?e ikonicznej „po?yczce w 15 minut”. Ow? przyczyn? s? krótkotrwa?e problemy finansowe: bo pracodawca spó?nia si? z wyp?at?, bo zabrak?o „do pierwszego”, bo trzeba pilnie op?aci? jaki? zaleg?y rachunek.

Chwilówka na 500 z?otych – gdzie jej szuka? i ile za ni? zap?acimy?

Przyjrzyjmy si?, jakie koszty trzeba b?dzie ponie?? za wymienion? kwot? chwilówki oraz za chwilówk? w minimalnej udzielanej kwocie w wymienionych firmach (na 30 dni):

 • Filarum – min. 100 z? po?yczki – 28,11 z? kosztów/ 500 z? po?yczki – 140,54 z? kosztów;
 • Vivus – min. 100 z? po?yczki – 20 z? kosztów/ 500 z? po?yczki – 100 z? kosztów;
 • Kuki – min. 200 z? po?yczki – 41,90 z? kosztów/ 500 z? po?yczki – 105 z? kosztów;
 • NetCredit – min. 300 z? po?yczki – 80,46 z? kosztów/ 500 z? po?yczki – 134,10 z? kosztów;
 • Via SMS – min. 100 z? po?yczki – 23 z? kosztów/ 500 z? po?yczki – 102 z? kosztów;
 • Szybka Gotówka – min. 100 z? po?yczki – 27,60 z? kosztów/ 500 z? po?yczki – 137,40 z? kosztów; (500 z?otych chwilówki ma maksymalny okres sp?aty, czyli 65 dni to 158,70 z?);
 • Creditstar – min. 100 z? po?yczki – 27,82 z? kosztów/ 500 z? po?yczki – 139,11 z? kosztów;
 • Po?yczka Plus – min. 200 z? po?yczki – 55,64 z? kosztów/ 500 z? po?yczki – 141,11 z? kosztów;
 • Alfa Kredyt – min. 100 z? po?yczki – 13 z? kosztów/ 500 z? po?yczki – 77 z? kosztów;
 • Solven – min. 300 z? po?yczki – 84,82 z? kosztów/ 500 z? po?yczki – 141,36 z? kosztów.

Przedstawione wy?ej firmy s? tylko wybranymi i jednymi z najbardziej popularnych, cho? jak wida?, ró?nice cenowe nie s? znaczne. Z jednej strony mo?e to utrudnia? wybór, ale z drugiej – dzi?ki temu b?dziemy mieli mo?liwo?? skorzystania z firmy, która oferuje dodatkowe opcje (np. refinansowanie) lub ma mniej restrykcyjne wymagania wobec po?yczkobiorców, bez konieczno?ci ponoszenia wi?kszych kosztów. Warto te? zaznaczy?, ?e podane wy?ej ceny dotycz? chwilówek kolejnych, a po?yczaj?c u ka?dego z tych po?yczkodawców (oprócz Solven) po raz pierwszy, mo?na liczy? na darmow? chwilówk?. Jednak?e dobrze jest nawet wtedy zwraca? uwag? na koszty – na wypadek, gdyby nie uda?o si? sp?aci? po?yczki w terminie lub po prostu chcia?o si? kiedy? zaci?gn?? kolejn?.

Po?yczkobiorcy mog? równie? pami?ta? o tym, ?e s? firmy, które w standardowej ofercie posiadaj? po?yczki ratalne, a chwilówki przeznaczone s? tylko na nowych klientów. Taki system funkcjonuje chocia?by w Ferratum i Ekspres Kasa (nale??cych w rzeczywisto?ci do tego samego po?yczkodawcy), gdzie nowi klienci mog? po?yczy? za darmo od 100 do 2000 z?otych. Podobnie jest w firmie Wonga, z tym ?e za pierwsz? po?yczk? trzeba zap?aci? 10 z?otych.

Zalety po?yczania ma?ych kwot

Dzi? ma?e kwoty w chwilówkach mog? wydawa? si? ju? niepo??dane, ale trzeba wiedzie?, ?e to w?a?nie po?yczki w kwocie do 1500 z?otych s? najch?tniej wybierane przez po?yczkobiorców. Po?yczanie ma?ych kwot ma wiele zalet, takich jak:

 • mo?liwo?? uzyskania po??danej kwoty ju? za pierwszym razem i we wszystkich firmach;
 • je?li po?yczamy po raz pierwszy, ma?e kwoty zawsze gwarantuj? darmow? po?yczk?;
 • ?atwiej jest sp?aci? tak? po?yczk?, przez co nie nara?a si? na zad?u?enie;
 • nie trzeba mie? du?ej zdolno?ci kredytowej, by otrzyma? po?yczk?, a wi?c istnieje mniejsze prawdopodobie?stwo, ?e spotkamy si? z odmow?;
 • jest wi?ksza szansa na to, ?e po?yczkobiorca spojrzy przychylniejszym okiem na ma?e zaleg?o?ci w BIK.

Po?yczkodawcy równie? skorzystaj?

Mog?oby si? zdawa?, ?e powodem, dla którego firmy po?yczkowe ci?gle zwi?kszaj? maksymalne kwoty po?yczek, jest ch?? jak najwi?kszego zarobku. Po cz??ci tak jest – w ko?cu ma to na celu przyci?gn?? klientów, którzy maj? wi?ksze potrzeby finansowe. Je?li wi?c zaci?gn? wysok? po?yczk?, to i wi?ksze b?d? ogólne koszty. To prawda – zysk firmy po?yczkowej mo?e by? wtedy du?y, aczkolwiek ci??ko powiedzie?, by klienci po?yczaj?cy drobne kwoty byli z tego powodu dyskryminowani. Powód jest bardzo prosty – po?yczenie du?ej ilo?ci gotówki to tak?e du?e ryzyko tego, ?e po?yczki si? nie sp?aci. Jest to pewne zagro?enie dla po?yczkodawcy i mo?liwo?? utraty kapita?u. Osoby, które po?yczaj? 300 lub 500 z?otych, daj? wi?ksz? pewno?? sp?aty, a dodatkowo istnieje szansa, ?e b?d? cz??ciej wraca? po wi?cej, tym bardziej ?e w przypadku tak ma?ych kwot, koszty po?yczki nie b?d? dzia?a? zniech?caj?co.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *