1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Mam d?ugi z chwilówki. Co dalej?

Mam d?ugi z chwilówki. Co dalej?

portfel z pieni?dzmi

Zaci?gniecie chwilówki przez Internet jest bardzo proste. Tak bardzo, ?e niektórzy niefrasobliwi i nieodpowiedzialni po?yczkobiorcy nie potrafi? zachowa? umiaru w korzystaniu z tego bardzo przydatnego przecie? produktu. Zbyt wiele chwilówek naraz, utrata p?ynno?ci finansowej, a przez to niesp?acanie swoich zobowi?za? b?dzie mia?o swoje powa?ne konsekwencje, zw?aszcza je?li skumulowany d?ug uro?nie do niebotycznych rozmiarów. Nie ma jednak sytuacji bez wyj?cia, a z d?ugów z chwilówki da si? wyj??. Trzeba si? jednak przygotowa? na d?ug? i ?mudn? „walk?”.

Plan dzia?ania podstaw? wyj?cia z d?ugów

Rozs?dek i dok?adne przemy?lenie swoich potrzeb zalecane s? nade wszystko PRZED zaci?gni?ciem chwilówki. Je?li jednak chwilówki zamieni?y si? w d?ugi, nie jest za pó?no, by przygotowa? sobie zwi?z?y plan dzia?ania, który pozwoli nam zorientowa? si? ile pieni?dzy musimy odda? i jakie mamy mo?liwo?ci zdobycia dodatkowej gotówki, która przyspieszy?aby ten proces. W takim wypadku ?atwo b?dzie zobaczy? miesi?czn? kwot? przeznaczon? na d?ugi oraz czas, który b?dzie potrzebny na sp?acenie wszystkich chwilówek. Zorientujemy si? tak?e jakie mamy mo?liwo?ci dzia?ania, w zale?no?ci od tego, na jakim etapie znalaz?a si? windykacja chwilówki.

Roz?o?enie chwilówki na raty

Je?li jedna lub kilka chwilówek przeterminowa?o si? ju?, ale powsta?y z nich d?ug nie opu?ci? jeszcze firm po?yczkowych i na razie jest tylko monitowany, to zawsze warto wnie?? o roz?o?enie chwilówki na raty. Istnieje bardzo du?e prawdopodobie?stwo tego, ?e po?yczkodawca zgodzi si? na takie rozwi?zanie. Dobrze przy tym dobrze uargumentowa? swoj? pro?b? i w rozs?dny sposób wyt?umaczy?, dlaczego nie sp?aci?o si? chwilówki, a – je?li mo?na – tak?e udokumentowa?. Mile widziane jest tak?e przedstawienie swojego planu dzia?ania i zadeklarowanie ile miesi?cznie z tej chwilówki mo?emy sp?aca?. Pami?tajmy jednak, ?e jest to sp?ata warunkowa i zawiedzenie zaufania po?yczkodawcy drugi raz nie b?dzie mo?liwe. Dlatego w deklaracjach warto zawrze? realistyczne spojrzenie na swoje mo?liwo?ci finansowe.

Porozumienie na sp?at? regularn?

Ten sam sposób zadzia?a równie? wtedy, je?li d?ug z chwilówek przej??a ju? firma windykacyjna. Prawdopodobnie nie b?dzie to jedna instytucja, a kilka – ma?e jest prawdopodobie?stwo tego, ?e ka?dy z po?yczkodawców zwróci si? do tej samej firmy. W takim przypadku najlepiej jest wprowadzi? hierarchi? wa?no?ci sp?aty poszczególnych chwilówek i najpierw sp?aca? te, które generuj? najwi?ksze koszty, a tak?e dok?adnie na te chwilówki miesi?cznie przeznacza? najwi?ksze kwoty. To sprawi, ?e po jakim? czasie zostaniemy z samymi ma?ymi chwilówkami, a ich koszty nie b?d? ros?y w zastraszaj?cym tempie.

Umorzenie cz??ci kosztów chwilówki

Je?li nie b?dziemy unika? rozmowy z windykatorem, a w zamian za to b?dziemy jak najszybciej d??y? do porozumienia, mo?e si? zdarzy?, ?e wierzyciel umorzy nam cz??? kwoty do sp?aty lub przynajmniej odsetki za nieterminowo?? w sp?acie chwilówki. Zmniejszy to ogóln? kwot? d?ugu i by? mo?e nawet sk?oni windykatora do tego, by zaleg?e chwilówki roz?o?y? na wiele ma?ych, ?atwych do ud?wigni?cia rat.

Warto dogada? si? z wierzycielem

Najgorsz? rzecz?, jak? mo?e zrobi? po?yczkobiorca nie mog?cy poradzi? sobie ze sp?at? chwilówek, jest unikanie kontaktu z wierzycielem. Spowoduje to tylko wzrost d?ugu, a tak?e rosn?c? niecierpliwo?? windykatora i do?? szybkie przekazanie d?ugu do organów pa?stwowych: s?du, a nast?pnie komornika. Jeszcze lepiej, je?eli to my sami skontaktujemy si? z windykatorem i sami przedstawimy swój plan dzia?ania.

Najwa?niejsze jest jednak to, ?eby nie zad?u?a? si? na wi?ksze kwoty. Je?li nie mo?emy sp?aci? obecnych chwilówek i jest ich spora liczba, nie powinno si? si?ga? po kolejn?, nawet je?li który? po?yczkodawca w takiej sytuacji zgodzi si? po?yczy? nam pieni?dze. Tym bardziej nie powinno ucieka? si? do podejrzanych ofert proponuj?cych tak zwane chwilówki bez baz i bez zdolno?ci kredytowej. W sytuacji, gdy chwilówki nas przeros?y, najrozs?dniejsza jest po prostu ?mudna i powolna praca nad popraw? p?ynno?ci finansowej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *