1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Ministerstwo Sprawiedliwo?ci ujawni?o projekt ustawy antylichwiarskiej

Ministerstwo Sprawiedliwo?ci ujawni?o projekt ustawy antylichwiarskiej

du?o pieni?dzy

W lichwiarskie praktyki uderza nowy projekt ustawy, przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwo?ci. Ma on w zamierzeniu chroni? konsumentów, zaostrzaj?c warunki po?yczania pieni?dzy, ale w konsekwencji mo?e oznacza? znikni?cie firm po?yczkowych z rynku.

Pa?stwo uderza w lichwiarskie po?yczki

Nie dalej jak w marcu wesz?y w ?ycie nowe ograniczenia pozaodsetkowych kosztów kredytu, zwane ustaw? antylichwiarsk?, a 8 grudnia opublikowany zosta? kolejny projekt, reguluj?cy warunki po?yczek. W zamierzeniu ustawodawców, projekt uderza? ma w „patologi? udzielania po?yczek o charakterze lichwiarskim”. Ustawa u?ci?la definicj? lichwiarskiego charakteru po?yczki, ?ci?le okre?laj?c prawnie dopuszczalne limity kosztów, ponoszonych przez po?yczkobiorc?.

Limity, czyli ile mo?e zarobi? po?yczkodawca

Do istniej?cej ju? maksymalnej wysoko?ci oprocentowania, ustawodawcy dorzucili równie? limity na dodatkowe prowizje i op?aty. Obecnie limity te wynosz? nie wi?cej ni? 25 procent kwoty kredytu plus 30 procent kwoty za ka?dy rok trwania umowy, a ca?kowita suma kosztów nie mo?e przekroczy? 100 procent po?yczanej kwoty. Zgodnie z now? ustaw?, limit wynosi? ma nie wi?cej ni? 10 procent kwoty kredytu, powi?kszony o 10 procent kwoty za ka?dy rok obowi?zywania umowy. Ca?kowit? sum? kosztów ograniczono do 75 procent po?yczonej sumy.

Informacja dla klienta przede wszystkim

Ograniczona ma by? równie? suma zabezpieczenia roszcze? zwi?zanych z udzieleniem po?yczki. Limitowana b?dzie do kwoty, która odpowiada warto?ci ?wiadczenia pieni??nego, zwi?kszonego o maksymalne odsetki, naliczone za czas okre?lony w umowie i wyd?u?ony o 6 miesi?cy. Przed udzieleniem klientowi po?yczki i innych tego typu ?wiadcze?, po?yczkodawca b?dzie musia? spe?ni? ustawowe obowi?zki informacyjne, mi?dzy innymi okre?li? jednoznacznie odsetki, koszty pozaodsetkowe oraz RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania). Ten zapis dotyczy? b?dzie tak?e transakcji mi?dzy osobami fizycznymi, na przyk?ad cz?onkami rodziny.

Kara za lichw?? Nawet wi?zienie

Ministerstwo zamierza surowo obchodzi? si? z ?ami?cymi postanowienia ustawy firmami. Projekt zapowiada surowe kary dla po?yczkodawców, ??daj?cych nadmiernie wysokich ?wiadcze? od klientów. Nierespektowanie wy?ej wymienionych limitów grozi? ma kar? pozbawienia wolno?ci od 3 do 5 lat wi?zienia. Eksperci spodziewaj? si?, ?e ustawa mo?e mocno uderzy? w rynek po?yczkowy – nie tylko w firmy dopuszczaj?ce si? nagannych praktyk, ale te? zupe?nie uczciwych przedsi?biorców.

Ustawa antylichwiarska – koniec bran?y po?yczkowej?

Niektóre bankowe oferty po?yczek, które mo?na znale?? na rynku nie mieszcz? si? w ustawowych limitach. Podobnie jest z propozycjami zdecydowanej wi?kszo?ci firm po?yczkowych, zw?aszcza dzia?aj?cych w internecie i oferuj?cych szybkie po?yczki. Wprowadzenie ustawy antylichwiarskiej mo?e spowodowa? wr?cz upadek ca?ej bran?y ekspresowych po?yczek. Spodziewany jest tak?e znaczny spadek liczby udzielanych kredytów.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *