1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Mobilne aplikacje po?yczkowe – po?yczanie przez telefon

Mobilne aplikacje po?yczkowe – po?yczanie przez telefon

Mobilne aplikacje po?yczkowe – po?yczanie przez telefon

Aby zaci?gn?? chwilówk?, potrzebny jest jedynie dowód osobisty oraz komputer z dost?pem do internetu. Wychodz?c naprzeciw potrzebom swoich klientów, niektóre serwisy po?yczkowe udost?pni?y równie? specjalne aplikacje, które pozwalaj? po?yczy? pieni?dze za po?rednictwem smartfona. W artykule wyja?nimy, dlaczego warto po?ycza? przez telefon. Omówimy równie? najlepsze na rynku mobilne aplikacje po?yczkowe.

Korzystaj?c z us?ug pozabankowych po?yczkodawców, mo?esz zaci?gn?? chwilówk? szybko i wygodnie. Bez konieczno?ci dostarczania stosu dokumentów i za?wiadcze?. Dodatkowe ?rodki otrzymasz nawet w ci?gu 15 minut, a wniosek wype?nisz w 100 procentach przez internet.

Chwilówka na nieplanowane wydatki

Mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy na dowód, ekspresowa decyzja i natychmiastowa wyp?ata ?rodków sprawiaj?, ?e szybkie po?yczki pozabankowe stanowi? skuteczne wsparcie w przypadku nieplanowanych wydatków. Zw?aszcza tych, które nie mog? czeka?. Konieczno?? sfinansowania naprawy samochodu, kosztownej wizyty lekarskiej czy zakupu drogich lekarstw? Dzi?ki szybkiej po?yczce dodatkowe ?rodki zasil? Twoje konto szybciej, ni? my?lisz. Aby dodatkowo usprawni? i przyspieszy? ca?y proces, wielu po?yczkodawców udost?pni?o swoim klientom aplikacje mobilne. Dzi?ki nim zaci?gniesz po?yczk? przy u?yciu tabletu lub telefonu komórkowego.

Dla kogo po?yczkowe aplikacje mobilne?

Mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy przez telefon ucieszy zw?aszcza m?odych klientów, którzy nie rozstaj? si? ze swoimi smartfonami, pod??aj? za nowoczesnymi technologiami, a ka?da minuta jest dla nich cenna niczym z?oto. Dzi?ki aplikacjom mog? po?yczy? pieni?dze szybko i komfortowo, np. w drodze na uczelni?, podczas weekendu za miastem czy… w czasie zakupów, kiedy w portfelu zabraknie ?rodków na wymarzon? sukienk?. Zaci?gni?cie po?yczki przez aplikacj? mobiln? to ?wietne rozwi?zanie równie? dla osób, które chc? zachowa? finansowe bezpiecze?stwo w ka?dej sytuacji. Je?li zainstalujesz w swoim smartfonie aplikacj? po?yczkow?, pieni?dze b?d? dla Ciebie dost?pne 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu.

Na planowany remont mieszkania Robert oszcz?dza? ponad rok. Bardzo chcia?, by odziedziczone po babci „M” nabra?o nowoczesnego, minimalistycznego charakteru. Niestety, podczas zakupów w markecie budowlanym okaza?o si?, ?e wydatków jest nieco wi?cej, ni? przypuszcza?, a zak?adany bud?et nie pozwoli na pokrycie wszystkich. M??czyzna nie chcia? rezygnowa? z zakupu niezb?dnych towarów z listy. Kolejna wizyta w sklepie poch?onie przecie? ogrom czasu. Nie mówi?c ju? o dodatkowych kosztach transportu zakupionych przedmiotów. Na szcz??cie, Robert przypomnia? sobie o po?yczkowej aplikacji mobilnej, któr? kilka tygodni temu zainstalowa? w swoim telefonie. Dzi?ki ikonce aplikacji na ekranie mia? pami?ta? o tym, ?e w przypadku nieprzewidzianych zdarze? i nag?ych wydatków, mo?e liczy? na wsparcie instytucji finansowej. Jak si? okaza?o, takowe przyda?o si? wcze?niej, ni? przypuszcza?.

Aplikacja a po?yczka przez stron? internetow?

Wiele osób zastanawia si?, po co korzysta? z po?yczkowych aplikacji mobilnych, skoro po?yczk? mo?na z powodzeniem zaci?gn?? na stronie www. Równie? przez telefon. Rzeczywi?cie, wielu po?yczkodawców dostosowa?o swoje strony internetowe do rozdzielczo?ci smartfonów i tabletów. Nie ulega jednak w?tpliwo?ci, ?e korzystanie z aplikacji wci?? pozostaje rozwi?zaniem zdecydowanie bardziej wygodnym i komfortowym. Du?a, czytelna czcionka, odpowiedniej wielko?ci pola, proste przewijanie ekranu i przejrzysto?? — to tylko kilka spo?ród wielu zalet aplikacji, s?u??cych po?yczaniu pieni?dzy.

Parametry po?yczki a aplikacje mobilne

Warto doda? tutaj, ?e korzystaj?c z aplikacji, mo?esz zaci?gn?? po?yczk? o identycznych parametrach, jak w przypadku tradycyjnego sposobu sk?adania wniosku. Tak?e wymagania w stosunku do u?ytkowników aplikacji nie ró?ni? si? niczym od tych, towarzysz?cych po?yczaniu online. Poza sam? form? zaci?gni?cia finansowania wszystkie pozosta?e cechy po?yczek pozostaj? bez zmian.

Gdzie szuka? po?yczek przez aplikacje?

Najlepsze na rynku po?yczkowe aplikacje mobilne oferuj? najwi?ksi gracze – Zaplo, Vivus i MoneyMan. Poni?ej omówimy szczegó?owo ka?d? z nich.

Po?yczka przez aplikacj? w serwisie Vivus

Vivus jest jedn? z najbardziej znanych i wiarygodnych firm po?yczkowych w Polsce. Korzystaj?c z us?ug Vivusa po?yczysz od 100 do 7500 z? na 30 dni. Nowi klienci mog? zaci?gn?? darmow? chwilówk? w wysoko?ci a? 3000 z?. Aplikacja Vivus istnieje na rynku od 2015 roku. Jej szata graficzna, pe?na soczystej zieleni i bieli do z?udzenia przypomina wygl?d strony internetowej. Uwag? przyci?ga tak?e przejrzysty, bardzo intuicyjna uk?ad. Po otwarciu aplikacji, na ekranie komputera pojawi si? kilka opcji:
• Pierwsza po?yczka, dla osób, które chc? po?yczy? pieni?dze po raz pierwszy;
• Kolejna po?yczka, dla osób, które chc? si?gn?? po kolejne finansowanie.
• Logowanie — dla osób, które chc? si? zalogowa? do panelu klienta np. po to, by sprawdzi? termin sp?aty lub sp?aci? chwilówk?.
W ka?dym momencie istnieje równie? mo?liwo?? wyboru opcji Mam Pytanie, która kieruje do sekcji najcze?ciej zadawanych pyta?. Ogromnym plusem aplikacji jest przejrzysty wzór umowy, dost?pny dla klientów mobilnych. Po?yczkobiorca, który zechce przeanalizowa? jej zapisy, z powodzeniem b?dzie móg? to zrobi? nawet na niewielkim ekranie telefonu.

Mobilna aplikacja po?yczkowa Zaplo

Zaplo, podobnie jak Vivus jest jednym z liderów rynku po?yczek pozabankowych w Polce. W przeciwie?stwie do Vivusa, Zaplo nie udziela chwilówek, lecz po?yczek ratalnych w kwocie od 1000 do 10 000 z?. Sp?at? po?yczki w Zaplo mo?esz roz?o?y? nawet na 36 miesi?cy.
Czy aplikacja mobilna Zaplo jest równie przejrzysta co ta, udost?pniona przez Vivus?
Jak najbardziej. Ju? na pierwszy rzut oka aplikacja przyci?ga soczystymi kolorami i atrakcyjnym layoutem. Potencjalnych po?yczkobiorców „wita” nie tylko informacj? o aktualnej promocji, ale równie? kalkulatorem po?yczkowym, umo?liwiaj?cym samodzielne wyliczenie miesi?cznej. Wszystkie pola s? odpowiedniej wielko?ci, a czcionka — przejrzysta i czytelna. Po?yczkobiorca nie b?dzie mia? równie? problemu z odczytaniem tre?ci niezb?dnych zgód. Podobnie jak Vivus, równie? Zaplo udost?pni?o w swoim serwisie tre?? umowy.

Po?yczka przez aplikacj? w MoneyMan

MoneyMan udziela po?yczek w kwocie od 100 do 7000 z? z okresem sp?aty a? do 9 miesi?cy. Nowi klienci mog? po?yczy? za darmo 1500 z? na maksymalnie 2 miesi?ce. W aplikacji mobilnej MoneyMan podobnie jak na stronie internetowej dominuje jasna ziele? i biel. Jej struktura jest przejrzysta i intuicyjna. Na pierwszy plan wysuwa si? kalkulator po?yczkowy, umo?liwiaj?cy samodzielne skalkulowanie kosztów finansowania. Zaraz pod nim umiejscowione s? 2 przyciski — jeden s?u??cy do logowania (Mam Konto), a drugi do rejestracji (We? Po?yczk?). W menu aplikacji znajduje si? równie? zak?adka FAQ oraz dane do kontaktu z po?yczkodawc?. Niestety, w przeciwie?stwie do Zaplo i Vivusa, w aplikacji MoneyMan brakuje tre?ci umowy po?yczkowej oraz formularza informacyjnego.

Po?yczkowe aplikacje mobilne coraz popularniejsze

Wszechobecna cyfryzacja oraz rozwój nowych technologii sprzyjaj? tworzeniu coraz nowocze?niejszych form po?yczania pieni?dzy. Jedn? z nich s? po?yczkowe aplikacje mobilne, umo?liwiaj?ce po?yczenie pieni?dzy 24 godziny na dob?, z dowolnego miejsca na ?wiecie. Poza standardowymi zaletami po?yczek pozabankowych — minimaln? ilo?ci? formalno?ci, ekspresow? decyzj? i natychmiastow? wyp?at? ?rodków zapewniaj? jeszcze jeden, jak?e istotny profit. Po?yczanie pieni?dzy przy u?yciu aplikacji mobilnych jest wygodniejsze i ?atwiejsze ni? kiedykolwiek wcze?niej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *