1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Monit po?yczki, czyli przypomnienie o zap?acie raty

Monit po?yczki, czyli przypomnienie o zap?acie raty

laptop

Czasem zdarza si? tak, ?e nagle wyskoczy nam pilna potrzeba, na któr? nie mamy w danej chwili do?? ?rodków finansowych. Najwygodniej jest wtedy wzi?? (najlepiej darmow?) chwilówk? przez Internet z dogodnym dla nas terminem sp?aty. Co si? jednak stanie, gdy nie b?dziemy mieli do?? pieni?dzy, by uregulowa? zobowi?zanie? Jakie s? konsekwencje braku terminowej sp?aty?

Po przekroczeniu wyznaczonego terminu sp?aty na pewno skontaktuje si? z Wami zniecierpliwiony po?yczkodawca. Upomnienie si? o zaleg?? zap?at? lub rat?, to w?a?nie monit po?yczki. Warto wiedzie?, jakie s? mo?liwe formy kontaktu, czy s? one dodatkowo p?atne i co zrobi?, je?li dalej nie b?dziemy w stanie wywi?za? si? ze zobowi?zania.

Co to jest monit i jakie ma formy?

Zacznijmy od wyja?nienia, czym dok?adnie jest monit chwilówki. To ponaglenie ze strony instytucji po?yczkowej, by po?yczkobiorca uregulowa? rat? lub ca?kowit? kwot? do sp?aty. Oczywi?cie monity s? wysy?ane dopiero wówczas, gdy termin uregulowania nale?no?ci min??, a mo?liwe problemy z terminowo?ci? lub ch?? przesuni?cia terminu sp?aty nie zosta?y zg?oszone.

Osoby, które nie sp?aci?y po?yczki na czas, mog? spodziewa? si? upomnie? od po?yczkodawcy w postaci:

 • elektronicznej: SMS lub email (najta?sza i najcz??ciej wybierana forma monitowania, jest to te? pierwsza próba kontaktu ze strony instytucji po?yczkowej, pojawia si? zazwyczaj po 7 dniach od wyznaczonego terminu sp?aty);
 • rozmowy telefonicznej (stosowana, gdy droga mailowa jest nieskuteczna, przypisane s? do niej zazwyczaj wy?sze op?aty);
 • listu drog? tradycyjn?, za potwierdzeniem odbioru (coraz rzadziej stosowana, pojawia si? po oko?o 30 dniach od wyznaczonego umow? terminu uregulowania nale?no?ci);
 • wizyty terenowej (op?ata za ni? ma najdro?sz? stawk?, wielu po?yczkodawców nie ma tej formy w swoim repertuarze ponagle?).

Nale?y podkre?li?, ?e zarówno wys?anie e-maila, SMSa lub rozmowa telefoniczna jako próby kontaktu s? uznane za przeprowadzone, nawet je?li nie dosz?o do bezpo?redniego kontaktu z klientem, gdy ten przyk?adowo zmieni? numer telefonu albo nie sprawdza skrzynki mailowej. Co za tym idzie, za ka?d? z tych prób kontaktu naliczane s? op?aty. Gdy przekroczyli?cie zatem termin sp?aty, to nieodbieranie telefonów nie jest wi?c najlepszym pomys?em na rozwi?zanie problemu.

W zasadzie w ka?dej umowie po?yczkowej jest zapis o obowi?zku niezw?ocznego poinformowania instytucji po?yczkowej lub po?rednika po?yczkowego o ka?dej zmianie danych teleadresowych. Nieaktualny lub b??dny adres czy numer telefonu nie mo?e by? podstaw? do zwolnienia z op?at i odsetek karnych. Dlatego zawsze dbajcie o to, by informacje o Was by?y aktualne – jest to w Waszym w?asnym interesie.

Jakie s? op?aty za monit?

Monit po?yczki jest przygotowywany przez instytucj? po?yczkow? i najcz??ciej jest p?atny, w zale?no?ci od po?yczkodawcy i formy upomnienia od kilku do kilkudziesi?ciu z?otych. Najdro?sze s? wizyty terenowe, bo mog? kosztowa? nawet ponad sto z?otych. Jednak nie ka?dy po?yczkodawca praktykuje takie mo?liwo?ci. Konkretne kwoty zawsze podane s? w umowie po?yczkowej lub do??czonej do niej tabeli op?at. St?d ju? przy zaci?ganiu zobowi?zania mo?ecie sprawdzi?, jakie s? ewentualne sankcje za nieterminow? sp?at?.

Cz??? po?yczkodawców przypomina drog? SMSow? i mailow? o zbli?aj?cym si? terminie sp?aty – to jeszcze nie jest ponaglenie i nie jest ono p?atne. Jest to po prostu pewien standard obs?ugi klienta i nale?y wówczas po prostu uregulowa? nale?no?? w wyznaczonym terminie.

Monit – i co dalej?

Ustawa antylichwiarska bardzo ograniczy?a maksymalne koszty, jakimi firmy po?yczkowe mog? obci??a? swoich klientów, dlatego wielu z po?yczkodawców okre?la z góry liczb? ewentualnych monitów. W zale?no?ci od tego, jak? strategi? wybra? dany po?yczkodawca, po nieskutecznych ponagleniach mog? si? pojawi?:

 • dzia?ania wewn?trznego dzia?u windykacji,
 • przekazywanie d?ugu zewn?trznej firmie windykacyjnej,
 • przeds?dowe wezwanie do zap?aty i pó?niejsza sprawa cywilna, ewentualne zaj?cie komornicze.

W tym momencie najcz??ciej równie? jest przekazywana negatywna informacja o Was do Biura Informacji Kredytowej, biur informacji gospodarczej oraz do Krajowego Rejestru D?u?ników. W przysz?o?ci mo?e to utrudni? zaci?gni?cie kolejnej po?yczki, wzi?cie sprz?tu AGD na raty lub podpisanie umowy na ?wiadczenie us?ug telekomunikacyjnych.

Pami?tajcie jednak, ?e limit kosztów nie dotyczy ju? innych podmiotów, które przejm? Wasz d?ug. Je?li b?dzie to jaka? firma windykacyjna, to mo?ecie liczy? si? z o wiele wy?szymi op?atami i wi?ksz? natarczywo?ci? egzekutorów. W dodatku ca?y czas b?d? ros?y odsetki karne. Takiej sytuacji zdecydowanie lepiej jest stara? si? unika?.

Sp?ata po?yczki – polubowne rozwi?zania

Nale?y pami?ta?, ?e monity i post?powania egzekucyjne d?ugu maj? miejsce tylko wtedy gdy, gdy po?yczkobiorca nie kontaktuje si? z instytucj? po?yczkow?. Nieco inaczej sprawa wygl?da, gdy problem ze sp?at? jest zg?aszany ju? wcze?niej. Firmy po?yczkowe cz?sto si?gaj? wówczas po indywidualne rozwi?zania, które maj? umo?liwi? sp?at? d?ugu. Najcz??ciej spotyka si? nast?puj?ce rozwi?zania:

 • przesuni?cie terminu sp?aty,
 • roz?o?enie sp?aty na raty.

Je?li chwilówki online udzieli? po?rednik po?yczkowy, to bardzo cz?sto mo?liwe jest refinansowanie chwilówki, tzn. za okre?lon? op?at? zobowi?zanie jest przeniesione do innej instytucji finansowej, a termin sp?aty wyznaczony na nowo. Taki krok mo?na podejmowa? w zasadzie niesko?czon? ilo?? razy, jednak w miar? szybko suma op?at przewy?szy kwot? zobowi?zania. Dlatego nie jest to rozwi?zanie najkorzystniejsze dla portfela po?yczkobiorcy.

Monit – podsumowanie

Bior?c po?yczk? pami?tajcie wi?c, aby sprawdzi?, jakie zasady egzekwowania nale?no?ci ma dana firma po?yczkowa i jakie s? opinie innych klientów na temat standardów obs?ugi. Gdyby pojawi?y si? problemy ze sp?at? zobowi?zania, to najgorszym wyj?ciem jest ignorowanie monitów i brak kontaktu z po?yczkodawc?. Zg?oszenie trudno?ci pomo?e na wypracowanie z firma po?yczkow? rozwi?zania, które b?dzie zadowalaj?ce dla obu stron. Powstrzyma ono równie? narastanie d?ugu i ewentualne konsekwencje z odnotowania Was jako nierzetelnych p?atników.

Mo?ecie skorzysta? równie? z naszego forum, by si? doradzi? innych po?yczkobiorców lub podzieli? si? z nimi swoimi do?wiadczeniami. Dok?adamy wszelkich stara?, by prostowa? ewentualne nieprawdziwe lub nierzetelne informacje o rozwi?zaniach problemu. Gdy si?gacie do innych ?róde? internetowych, to pami?tajcie, ?e osoby udzielaj?ce Wam rad mog? nie mie? wykszta?cenia prawniczego lub finansowego i si? po prostu myli? – zachowajcie zatem ostro?no??.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *